B.S. Index van de publicaties van 25 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018040393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de aanslag in Luik op 29 mei 2018 als terrorisme type wet prom. 11/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013032 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018011503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de rijst- e type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013080 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 199 type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018030847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de pro type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018030852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie He type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018030942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, in toepassing van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018030940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018201507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende een slaapplaats voor de chauffeurs die pendelreizen verzo type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot beëindiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januar type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018201501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot vervan type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018013053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst personeel en organisatie. - Planning en Selectie. - Lancering bevorderingprocedure in de klasse A5 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersonee - 1 betrek type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018203796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een schijf van het forfaitaire bedrag besteed aan de preventieprojecten of academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013010 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013011 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018011741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018011572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018011934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018040493 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018011744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der harsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Hen type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018011472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013041 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1826 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018203429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het huiden- en type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018202113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018013063 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende verlening aan de THV Mermaid van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore energiepark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank De Een ko type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018013076 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vergunning voor de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen voor de exploitatie van een maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform nabij de haven van Oostende De vergunning is verleend op 16 juli 2018. De Een ko

decreet

type decreet prom. 29/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013013 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die als monument beschermd zijn en door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven zijn type decreet prom. 18/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018203578 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 7 april 2003 betreffende het toezicht op de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Raad en op de mededelingen van de overheden van de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 29/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013014 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 24 november

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013064 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Terugbetaling van de reiskosten aan sommige kiezers

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018203470 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 juni 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 juni 2018, is beroep tot vernietigin Die zaa type bericht prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018203789 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 13 juli 2018 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 16 juli 2018, heeft Frédéric Met t type bericht prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018013049 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Deze za type bericht prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018013047 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Lieven VANDERGHEYNST, Lieve VANDERGHEYNST en Godelieve D'H Dit be type bericht prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018013073 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor h

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018040285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018 werden met ingang van 8 april 2018 benoemd : KROONORDE Gouden Palmen De heren : André VAN ASSCHE, Zwevegem; Antoine VANGHELUWE, Zwevegem. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018040287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018 werd met ingang van deze datum benoemd : LEOPOLDSORDE Commandeur De heer Pol BAMELIS, KNOKKE-HEIST. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018040288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluiten van 6 juni 2018 werden met ingang van 8 april 2018 benoemd : KROOBORDE Ridder De heer Philippe VERBRUGGEN, Arbre; Gouden Palmen De heer Robert DE BOCK, Beveren; De heer Ga Zilveren Palmen De heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018013066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, dat uitwerking heeft met Bij het

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018203808 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Attachés (m/v/x) ondersteuning Interne Controle en Procesbeheer (BNG18037) Er zijn 2 laureaten. D(...) De lijst van type bericht van selor prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018203809 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directeuren van de directie Stedenbouw (niveau A3) voor Brussel Stedenbouw en Erfgoed. - Selectienummer : AFB18007 Deze selectie werd afgesloten op 16/07/2018. Er zijn 0 laureate(...) type bericht van selor prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018203766 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché- Inspecteur milieubescherming (niveau A), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18074 Deze selectie werd afgesloten op 10/07/2018. Er zijn 3 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018203759 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Elektromechanica in de luchtvaart (niveau B) voor het Defensie. - Selectienummer: AFG18098 Deze selectie werd afgesloten op 11/07/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type bericht van selor prom. -- pub. 25/07/2018 numac 2018203810 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van de boukhouding en budget (niveau B) voor Innoviris. - Selectienummer : AFB18010 Deze selectie werd afgesloten op 13/07/2018. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 2 (...)
^