B.S. Index van de publicaties van 27 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voo type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2018 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018040374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018 wordt het mandaat van de heer Jan VANHAUWERE als korpschef van de lokale politie van de politiezone DEMERDAL-DSZ voor ee(...) type koninklijk besluit prom. 18/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040474 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 14/12/2016 pub. 27/07/2018 numac 2018040147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de con type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018201505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de ontbinding en de vereffening van het type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018031596 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 31 juli 2017, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van hun opvolger: - is aan de heer Bourguignon Fr., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Marche Het is hem type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de toetreding tot de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanwending en tot inning van de bijdrage van 0,10 pct. voor de vorming en tewe type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de afwezigheden type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018201497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 28/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040347 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vorming van de werknemers type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitge type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018011541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerhei type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018012971 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018 wordt de heer Jean VANDERPAS, Werkleider bij Sciensano, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 augustus 2018, eervol ontslag De heer type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018011935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie - Limburg type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018011474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning voor de risicogroepen voor 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018011505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018011124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018011739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018013072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018030848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018013081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018030851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018202454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectora

decreet

type decreet prom. 06/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018013039 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het i type decreet prom. 29/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018013009 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, ondertekend te Brussel op 30 oktober 2016 en met het gezamenlijk interpretatief instrument (1) type decreet prom. 06/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018013038 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en het erbij gevoegde Protocol, gedaan te Ankara op 2 juni 1987, zoals type decreet prom. 06/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018013037 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het protocol,

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018203471 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 juni 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 juni 2018, is beroep tot vernietigin Die za type bericht prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018203787 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 18 mei 2018 in zake Roland Van Den Berghe tegen Françoise Guyaux en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 mei 201 « Zij

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 28/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040420 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot benoeming van de leden van de coördinatieraad bedoeld in artikel 5 van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

document

type document prom. 11/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018203885 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Akkoord tussen de Belgische Minister van Sociale Zaken en de Nederlandse Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging type document prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018031611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Toekening van een afwijking aan N.V. ELIA Asset, Keizerslaan 20te 1000 Brussel, op artikel 163 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. - Ref. E2 U/AFWIJK/2131 Bij ministerieel besluit van 12 juli 2018 wordt het gebruik door de type document prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018070042 bron brussels hoofdstedelijk gewest Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid Beslissing van 19 juli 2018 van de leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid, houdende de aanstelling van de heer Paul Vanholsbeeck in de uitoefening van het hoger amb Bij bes type document prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018040340 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Aanwijzing Dokter Philip TAVERNIER, wnd. Leidend ambtenaar, machtigt de heer Thibaut DORBAN en de heer Paul-André BRIFFEUIL (Adviseur): - om, in zijn naam, de conclusies en nota's met betrekking tot de geschillendossiers van de Die(...) - om, in zijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018203812 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 1 juni 2018 wordt de « SPRL Entreprises J-Ph. Massart », vanaf 1 juni 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 8 juni 2018 wordt de NV Hae Bij minister

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018031579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verlenging aanstelling. - Erratum Het uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2018, blz. 54198, dient als nietig en ongeldig te worden beschouwd. Voor hetzelfde onderwerp, zie het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2018, blz.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018031575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 juli 2018, dat uitwerking heeft met i Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018031597 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018 is de heer Jonckheere J., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep te Bergen. Hij mag tot voorzitter, assess Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018203788 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 2 mei 2018 in zake de Belgische Staat tegen het organisme voor de financiering van pensioenen « Ogeo Fund », waarvan de expeditie ter griffie van he « 1.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018013023 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de ti M. CLAE type benoemingen prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018013026 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de ti M. BRAE

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018203823 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018203824 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018040507 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 4 juli 2018 heeft Z.E. de heer Ronald Jay Gidwitz de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrief te overhandigen die Hem bij Zijne Majesteit accrediteert

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018203858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018203887 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs voertuigen (niveau A), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18118 Deze selectie werd afgesloten op 3/07/2018. Er zijn geen laureaten.(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/07/2018 numac 2018013114 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 23 juli 2018, zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2018: - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen: o mevr. Meylemans B., master in de rechten; o mevr. De Mot
^