B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018203598 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 91/2018 van 5 juli 2018 Rolnummer 6667 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 7, 4° en 5°, van de wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord, ingesteld door de « Het Gro type wet prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018203595 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 86/2018 van 5 juli 2018 Rolnummer 6611 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 5 tot 12 van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschap Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018031578 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018 wordt mevrouw Viviane VAN CASTEREN, eerstaanwezend werkleider bij Sciensano van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 ja Mevrouw type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van de statuten v type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031607 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Nationale Arbeidsraad voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040427 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018011936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het behoud van de rechten van de we type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002 to type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijb type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040538 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de oprichting van regionale overlegorganen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018030941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018011811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de automatische overgang van personeel type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018011947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018012157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsu type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018011945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2018 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 apr type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018203034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende het protocolakkoord 2017-2018 - Soc type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeidsongesch type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018203949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018203948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018203947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018203946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. 17/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanstelling bij de federale overheidsdienst binnenlandse zaken van de vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 25/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Observatorium voor de farmaceutische industrie type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018203944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031576 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 26/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040598 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten bedoeld in artikel 216, § 1, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013110 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Wiels aan de Zenne" op het grondgebied van de gemeente Vorst en van de gemeente Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013106 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop `Pogge' op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013109 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van een onteigeningsplan volgens de hoogdringendheidsprocedure om redenen van algemeen nut van de gemeente Anderlecht voor de goederen, gelegen Bergensesteenweg 423, 425, 427 en Nijverheids type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013108 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Magritte » op het grondgebied van de gemeente Jette type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen volgens de rechtspleging bij hoogdringendheid om redenen van algemeen nut ten gunste van de gemeente Jette voor de goederen gelegen Esseghemstraat 2A-2B/Jul type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende goedkeuring van verlof om een opdracht uit te voeren als analist bij de Europese Commissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018040418 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 april 2018 wordt Mevr. POELMANS Bérénice voor één jaar vanaf 1 mei 2018 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Attaché. Bij besluit van de Bruss Bij beslu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013018 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra, houdend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018203884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de regels voor de organisatie van evenementen ter bevordering van de landbouwsector, verenigbaar met Verordening nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de land

decreet

type decreet prom. 29/06/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013097 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 type decreet prom. 13/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040510 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de kilometerheffing betreft

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040483 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 663bis. - Wijziging van de omzendbrief nr. 663 van 17 april 2018. - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019 en de personeelsenveloppes 2018 en 2019

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018040529 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Ardennes liégeoises en de vzw Terre wallonne hebben Deze z type bericht prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018040531 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Honnelles vordert de nietigverklaring van het Deze z type bericht prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018040542 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De orde van de Franstalige en Duitstalige balies c.s. heef Dit kon

document

type document prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018031568 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 1 van de « Autocontrolegids voor de implementatie van de ISPM-15 norm met betrekking tot verpakkingshout bestemd voor de internationale handel » gedateerd op 18-06-2018 werd op 29-06-2018 krachtens artikel 9 van het

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018031632 bron brussels hoofdstedelijk gewest Globaal Veiligheids- en Preventieplan Projectoproep. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2018, réf : 2018040248 - Punt a, : - « De uit te voeren maatregelen », - onder de rubriek van de tabel « Drugs en verslavingen »,- wordt « De

arrest

type arrest prom. 25/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040588 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluit van de leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst houdende de delegatie van bevoegdheden, met toepassing van artikel 10, § 2, lid 2 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018031599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaten voor de aanwerving van het operationeel personeel in de nieuwe graden van de Civiele Bescherming 1. Vooraf Deze aanwerving betreft de personeelsleden van de Algemene Directie Civiele Veiligheid die de hoedanigheid van ********

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/08/2018 numac 2018203945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 27 juli 2018 is het laboratorium SGS Belgium NV, vestiging Melsele, Keetberglaan, te 9120 Melsele, erkend geworden voor de volgende sc Groep : 2
^