B.S. Index van de publicaties van 3 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018040568 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 15 juli 2018 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; en de heer **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040534 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018202891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018202812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018031572 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018 wordt Mevr. Caroline Schellis, klasse A1 met de titel van attaché bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, op haar aanvraag overgeplaatst in de klasse A1, Overee type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018202694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de verhoging van de sectorale barema's type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040536 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het vrijgeven van de door de bijzondere rekenplichtige geplaatste borgstelling. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018202586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040535 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018202601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de verhoging van de ecocheques in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018202589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018012436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Goederenvervoer en logistiek voor rekening van derden, Verhuisondernemingen en meubelbewaring, Handel en vervoer in brandstoffen, Grondafhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheids- rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018202396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het tijdskrediet, de 1/5de loopbaanvermindering, de vermindering van de arb

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013200 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040506 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werking van de beroepscommissie taaltesten type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018040530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4233 Bij ministerieel besluit van 20 juli 2018 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-259 van 16 januari 1968 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de Betrokken type ministerieel besluit prom. 26/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen type ministerieel besluit prom. 23/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013090 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018012981 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018012980 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de controle en het onderhoud van verwarmings- en klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen die deze handelingen uitvoeren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van dierentuinen

decreet

type decreet prom. 13/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040509 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid type decreet prom. 18/05/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013116 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs type decreet prom. 29/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018031601 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type decreet prom. 14/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018031641 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten

document

type document prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018013134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie Orthopedisten - Verzekeringsinstellingen van 8 mei 2018 en Interpr type document prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018013175 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik. Het hof, verenigd in algemene vergadering op 16 mei 2018, heeft de heer Gérard R., familie-en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, vo

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2017-2018 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aantal attesten voor de toegang tot het vervolg van het programma van de cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen, die per universiteit uitgereikt zullen worden gedurende het acade type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013003 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de statuten van het Belgische Rode Kruis

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018040551 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluiten van 22 juli 2018, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Van Audenrode V., kandidaat-gerechtsdeurwaarder; - mevr. Raeymaekers C, licentiaat in de rechten, kandida Zij zullen in type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018040550 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, is benoemd, via intrafederale mobiliteit, in de klasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het arbeidsauditoraat Antwerpen, mevr. Schoeters A., adviseur personeel en organisatie - co Dit be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018040557 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, - is de heer Toledo M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. - is mevr. De Bauw M., rechter in de - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018040582 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2017, is de heer Lebeau J., rechter in de politierechtbank Henegouwen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termij Deze ma

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018203942 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018203941 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018031636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen. - Intrekkingen. - **** **** **** ****

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018031620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018013190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018203965 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés in het beheer van de archieven (niveau A1) voor de Haven van Brussel. - Selectie-nummer : AFB18023 Solliciteren kan tot 24/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018203989 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal assistenten (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18185 Solliciteren kan tot 20/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2018 numac 2018203988 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken van de Directie van de Infrastructuur IT (niveau A3), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18086 Deze selectie werd (...) Er is é
^