B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018040605 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, **** Bij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, de bitterspa type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 06/08/2018 numac 2018040519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-**** voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de **** type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 06/08/2018 numac 2018040517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018040383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018, wordt de heer Davy SCHERLIPPENS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van he Overeen type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018040516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031610 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031609 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031608 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar voor we type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018011946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkend type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de bijdrage voor het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de minimum ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de minimumuurlonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een niet-recurrent resultaatsgebonden vo type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018011832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013182 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 23 juli 2018 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer - wordt benoe type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018040526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Euroports Inland Terminals van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 27/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018013181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.199.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013170 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 12/07/2018, werd de B.V.B.A. BUREAU D'EXPERTS PH DEPLASSE ET ASSOCIES erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van (...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013157 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 5 395,00 euro toegekend aan de gemeente Koekelberg ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Pr type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013156 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 4 981,14 euro toegekend aan de gemeente Jette ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Project type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013154 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 6 870,00 euro toegekend aan de gemeente Evere ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Project type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013155 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 7 907,42 euro toegekend aan de gemeente Vorst ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Project type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018203968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Verlenging van het mandaat van adjunct-administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 16 juli 2018 wordt, met ingang van 22 juli 2018, het mandaat verlengd van de heer Luc MEERKENS als titularis van Een ber type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013159 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 9 000,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Joost-ten-Node ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale be type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013151 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 5 000,00 euro toegekend aan de Stad Brussel ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Project: type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013152 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 1 850,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Agatha-Berchem ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale be type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013150 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 10 000,00 euro toegekend aan de gemeente Anderlecht ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - P type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013158 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 5 000,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Gillis ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - P type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013160 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 13 000,00 euro toegekend aan de gemeente Schaarbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - P type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 10 000,00 euro toegekend aan de gemeente Etterbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Pr type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013162 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 14 950,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe ter ondersteuning van gelijkheid in het lokal type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018013161 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juni 2018 wordt een subsidie van 10 665,84 euro toegekend aan de gemeente Ukkel ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Projec

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031542 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een standaardmodel van huurovereenkomst ten indicatieve titel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018040599 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2018 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031590 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken van weesverontreiniging

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018013016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031634 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Terugbetaling van de reiskosten aan sommige kiezers type omzendbrief prom. 23/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031633 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de afgifte van afschriften van de kiezerslijst aan de partijen en kandidaten

document

type document prom. 20/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018013056 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Aanbevelingen om de toegang van personen met beperkte mobiliteit tot de stembureaus te vergemakkelijken en om hun hiervoor de nodige bijstand te verlenen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de maandwedde in de niet-geconventioneerde o type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het fonds voor vorming

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018040520 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 2018 wordt Mevr. NERINCX Marie met ingang van 1 november 2017 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij ministerieel be Bij ministeri

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018040604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen. - Intrekkingen Bij besluit van 0 Bij b

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031628 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies voor de mandaathouders van de Diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst vo type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031627 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van de diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst vo

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018013135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018203971 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Programmabeheerders ruimtevaart (niveau A1) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : ANG18084 Deze selectie werd afgesloten op 26/06/2018. Er is 1 laureaat. De l(...) type bericht van selor prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018203972 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vakmannen van openbare reinheid (m/v/x) (niveau D) voor het Gewestelijk agentschap voor netheid (NET BRUSSEL). - Selectienummer : ANB18009 Deze selectie werd afgesloten (...) Er zijn geen lau type bericht van selor prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018203998 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés relatie- en contractenbeheerders (niveau A1), voor RIZIV. - Selectienummer : AFG18133 Solliciteren kan tot 20/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 06/08/2018 numac 2018204014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18008 Deze selectie werd afgesloten op 24/07/2018. Er zijn 239 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Deze lijst is 4 jaar
^