B.S. Index van de publicaties van 10 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040553 bron federale overheidsdienst financien Domaniale wet type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018202222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de organisatie van het recht op outplacement en opheffing van type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018203526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, wordt aan de heer DE PAEPE Lucien op het einde van de maand november 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018203234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 f type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018202387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031605 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018204039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vastelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018012434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de geldende ervaringsbarema's type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018013191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 22 juli 2018 wordt het mandaat van de heer Walter ENDELS als korpschef van de lokale politie van de politiezone HERENT/KORTENBERG voor een termijn van vijf jaar he type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018204040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018010612 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018 wordt de heer Sébastien VANHIESBECQ, met ingang van 1 februari 2018, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Adviseur in de klasse A3 op het Franstalig taalkader, bij type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018012808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031647 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013194 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 juli 2016 houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportmedische geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters type ministerieel besluit prom. 16/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013145 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving type ministerieel besluit prom. 12/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013136 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3 van het ministerieel besluit van 13 september 2012 houdende de bepaling van de opslag, de organisatie en de vernietiging van de stukken bij de lokale en provinciale verkiezingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018013255 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 31 juli 2018, is het verzoek tot associatie van de heren Brouwers O., Convent Fr., Dubuisson O., Otte J., notarissen ter standplaats Elsene, en van de heer De Troyer T., kandidaat-notaris, om de associatie De hee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken en slagerij type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040603 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve Masteropleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel MB0-1MFX2AG-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 13/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031629 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming type decreet prom. 11/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031663 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake het gespecialiseerd onderwijs

document

type document prom. 05/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040283 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst betreffende afgedankte batterijen en accu's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Raadpleging type document prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018031684 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 3 augustus 2018, - is het verzoek tot associatie van de heer Hage Goetsbloets R., notaris ter standplaats Hasselt , en van de heer Van Damme F., kandidaat-notaris, om(...) De heer Van Damme F. is aangesteld als type document prom. 28/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031496 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst betreffende de afgedankte voertuigen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Raadpleging

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031690 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4 van type 5 op de site van het ziekenhuis Tubeke, die verbonden is met de "Ecole Escale seconda type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031689 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2016 betreffende de aanvraag om toelating tot de subsidies van schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031691 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 7 binnen de "Ecole communale d'enseignement fondamental ordinaire de l'Orangerie et du Tilleul" geleg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031692 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning voor het schooljaar 2018-2019 van een afwijking van de normen inzake rationalisatie aan twee inrichtingen voor secundair onderwijs

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018013174 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 68, type beschikking prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018013213 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op het artikel 68,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018203616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, is mevrouw VEUGEN, Ilse benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018203525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, is de heer MERTENS Patrick benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018013259 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van attaché rekrutering en selectie voor hoven en rechtbanken worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Attaché rekrutering en **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018203527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Lucien DE PAEPE De betrokken organisa De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018013258 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van attaché communicatiebeleid voor de rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Attaché communicatiebeleid **** **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018013263 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeli • de hee type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018013253 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, is mevr. Haumont M., licenciaat in de rechten, kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Heneg Het beroe type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018031677 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij algemene vergadering van 24 maart 2018, zijn aangewezen tot leden gerechtsdeurwaarder van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders voor het rechtsgebied van het hof van beroep : - te Antwerp * de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018031688 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2018, - Is de heer Czaplicki A., vrederechter van het vierde kanton Luik, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - Is d

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018204042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018031651 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan EDF Luminus nv. - A330-55bis Bij ministerieel besluit van 26 juli 2018 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan EDF Luminus nv, overeenkomstig de bepalingen van type vergunning prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018013187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 juli 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018204015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal specialisten (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG18067 Deze selectie werd afgesloten op 24/07/2018. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018204080 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Consultants (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer: ANG18187 Solliciteren kan tot 27/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018204047 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Afgevaardigden voor gegevensbescherming (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG18136 Solliciteren kan tot 03/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018204098 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Monitoren/ groepsbegeleiders (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18184 Solliciteren kan tot 3/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018204102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs federale opdrachten (niveau A3), bij de Federale diensten van de gouverneur Vlaams-Brabant voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18178 Solliciteren kan tot 3/09/2018 v(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018204124 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundigen (niveau B), voor EMPREVA - FOD BOSA. - Selectienummer : AFG18132 Solliciteren kan tot 27/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het sel

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018013256 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 20 april 2018, werd de heer Toledo M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, vanaf 1 september 201 Rechtbank

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 10/08/2018 numac 2018013201 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het niveau A in betrekkingen waaraan de titel is verbonden van attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van he(...) A) Diensten op
^