B.S. Index van de publicaties van 24 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018040513 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2018 De Federale O De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018013188 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2356 van 12 juli 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018013390 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van Directeur van de stafdienst Budget, beheerscontrole en logistiek van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, wordt de heer Benoît DEFROYENNES Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018013391 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van Directeur van de stafdienst Informatie- en Communicatie Technologie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, wordt de heer Jorgen COLSOUL a Overeen type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031574 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het juniorprogramma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018013219 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2381 van 20 juli 2018, wordt kapitein-commandant R. De Wolf definitief op pensioen gesteld op 1 augustus 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018013211 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2362 van 19 juli 2018, worden kandidaat-reserveofficieren van wie de namen volgen, op 1 januari 2018 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reserve ****. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018013218 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Aanwijzingen **** koninklijk besluit ****. 2380 van 20 juli 2018, worden **** ****. **** **** en kapitein S. **** **** op 1 september 2018 aangewezen voor het ambt van ordonnansofficier van de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018013189 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van de Medaille van **** Bij koninklijk besluit ****. 2359 van 12 juli 2018, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan: Kapitein **** ****. **** **** ****. Adjudant Eerste sergeant-**** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018013210 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2361 van 19 juli 2018, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen M. Aendenboom op pensioen gesteld op 1 december 2018 in toepassing van de s type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018203908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031760 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031763 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in reumatologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031753 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de projectmaatregelen die in aanmerking komen voor subsidies in het kader van de 12de oproep in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031764 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in keel-, neus- en oorheelkunde type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031765 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in stomatologie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031766 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de neurochirurgie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031762 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in klinische biologie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031768 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031767 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031769 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031761 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de dermato-venereologie type ministerieel besluit prom. 13/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031741 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Voortgezette opleiding : hart-longenreanimatie en desobstructie bij de zuigeling en het kind tot 3 jaar » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doors type ministerieel besluit prom. 13/08/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018013358 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 13/08/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018013356 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 2017 houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het ge type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031732 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2018 en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 27/03/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031731 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten voor 2018 van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 12/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031730 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, wat betreft de sector rundvlees type ministerieel besluit prom. 13/08/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018013357 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2015 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

decreet

type decreet prom. 19/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018204313 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen

document

type document prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018040512 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 2018 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voo Voornoe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031740 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het aanhangsel nr. 12 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013 - 2018

erratum

type erratum prom. 11/03/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018013324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een financiële vergoeding voor nachtarbeid voor de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018013398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, dat uitwerking h Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018013217 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 2363 van 19 juli 2018: Worden benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op 28 september 2018: La In de graad ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018031723 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Bevorderingen. - Bekendmaking van vacante betrekkingen Oproep tot kandidaturen voor 24 betrekkingen in de klasse A3 van de buitenlandse carrière Het gebruik van de mannelijke vorm in deze oproep tot kandidaturen is gemee De Mi type vacante bettreking prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018031744 bron federale overheidsdienst financien Terbeschikkingstelling van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties - Oproep tot kandidaten 1. Reglementering

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/05/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018203802 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Volwassenenvorming type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/05/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018203803 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de Duitstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/06/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018203800 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van de nieuwe statuten van het Belgische Rode Kruis, aangenomen op 24 maart 2018 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018203798 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 29 maart 2018 werd de heer Harry VAN LEMBERGEN, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel, door de Voorzitter v type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 2 mei 2018 werd de heer André Maetens, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel, door de Voorzitter van deze r

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018031771 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris bij het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (Franstalig) (selectienummer BFG18119) 1(...) 2. Enkel vas type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204330 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economische controleurs voor de controle van zonnecentra (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18115 Deze selectie werd afgesl(...) Er is 1 l type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204311 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Stafmedewerkers systeem- en netwerkbeheer (niveau A1), voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer : ANG18046 Solliciteren kan tot 10/09/2018 via www.selor.be D(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Datamanagers Business Intelligence (niveau A2), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18203 Solliciteren kan tot 9/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Transfer Pricing (niveau A), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18190 Solliciteren kan tot 10/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204333 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Burgerlijk ingenieurs (niveau A1) voor Brussel Mobiliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB18017 Deze selectie werd afgesloten op 17/08/2018. Er(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018031772 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris bij het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik (selectienummer BFG18117) 1. In de loop van(...) 2. Enkel va type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van statistische producten (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18078 Solliciteren kan tot 7/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten voor de aardgasmarkt (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18193 Solliciteren kan tot 7/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018031777 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen (selectienummer BNG18127) 1. In de lo(...) 2. Enkel va type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018031778 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van griffier voor de Rechterlijke orde (selectienummer BNG18129) 1. In de loop van het vierde trimester va(...) 2. Enkel vast be type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018031776 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van griffier voor het Hof van Cassatie (Nederlandstalig) (selectienummer BNG18130) 1. In de loop van het v(...) 2. Enkel vast b type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018031774 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (Nederlandstalig) (selectienummer BNG18126(...) 1. In de type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A (reeks 3) voor Fedris - Attaché's Payroll (m/v/x) (BNG18106) - Attaché's Informatiebeveiliging (m/v/x) (BNG18105) - Attaché's Bekrachtiging - Medische controle (m/v/(...) - Attach type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018031775 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent (selectienummer BNG18128) 1. In de loop va(...) 2. Enkel va type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018031773 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris bij het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen (selectienummer BFG18118) 1. In de loop v(...) 2. Enkel va type bericht van selor prom. -- pub. 24/08/2018 numac 2018204335 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data Managers (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18182 Solliciteren kan tot 17/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het sel
^