B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018014088 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018204144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018205114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 september 2018 wordt de heer Maarten MERTENS, attaché klasse A2, met ingang van 1 augustus 2018 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018040685 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 16 september 2018 wordt Mevr. Leslie Mathues aangesteld om de functie van hoofdonderzoeker bij het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor uit te oefenen, in het Frans taalk Overeen type koninklijk besluit prom. 20/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018205025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018204920 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2018 wordt het Rode Kruis van België gemachtigd om een legaat te aanvaarden, vermaakt door mevr. Jacqueline Chavet, bij leven woonachtig te 5660 Couvin, rue de la Marcelle 133. Bij mi Bij ministeri type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018204921 bron waalse overheidsdienst Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegen- en waterwegendomein Bij ministerieel besluit van 17 juli 2018, dat in werking treedt op de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de hee Bij mi type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ondervoorzitters van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018040686 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging met drie maanden van de goedkeuringstermijn voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe met als t

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursec type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van de provincie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018204919 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van het "Agence du Numérique" (afgekort AdN) type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018013962 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijlagen voor elke type huurovereenkomsten, de lijst van de energiebesparende werken en de lijst van de rechtspersonen die gemachtigd zijn om de glijdende huurovereenkomst toe te passen in uitvoering type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018205096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden en waarbij een verbod op iedere vor

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018014075 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Mevr type bericht prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018014076 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Renaud PAULET heeft de nietigverklaring gevorderd Deze za

document

type document prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018204821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de koopvaardij Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 september 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl worden type document prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018013979 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bevordering door verhoging in graad - Eerste attaché/Begrotingscorrespondent (m,f,x) FUNCTIECODE37.P.2018 1. ALGEMENE INFORMATIE (...) Functie: Bevordering door verhoging in graad -(...)

beschikking

type beschikking prom. 23/07/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014101 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018014089 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, is de heer Borrens G., rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, vo Deze m type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018014092 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. In de probatiecommissie, werden de hiernavolgende leden bij ministerieel besluit van 27 se Probatieco type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018014090 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, is de heer Willekens L., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018205071 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch Assistenten (niveau B), voor het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Selectienummer : ANB18019 Deze selectie werd afgesloten op 27/09/2018. Er is 1(...) De lijst is

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 03/10/2018 numac 2018055510 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap van ****, **** **** **** heer ****, **** ****, geboren te **** op 15 s Alvorens
^