B.S. Index van de publicaties van 8 oktober 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018040705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, wordt Mevr. Sylvie DELVAUX aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone ORNE-THYLE voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018040704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 2 september 2018 wordt het mandaat van de heer Edwin DASSONVILLE, als korpschef van de lokale politie van de politiezone JEMEPPE-SUR-SAMBRE, met ingang van type koninklijk besluit prom. 11/09/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018204394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1988 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de handel in ijzer en staal type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018014171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 16 september 2018 wordt de heer Frederik VANDECASTEELE, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone MIRA

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018014191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die bevoegd zijn de controleurs van de Europese Commissie de nodige bijstand te verlenen bij de controles en verificaties ter plaatse uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Euro type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018014195 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de voor het kalenderjaar 2018 beschikbare middelen voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders en indiening bij de VREG, vermeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018205113 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 25 september 2018, is het kantoor van de heer Goudezeune W., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg, overgebracht van Borgloon naar Tongeren. Het beroep tot nietigverkl type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018040707 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Hernieuwing van de erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 24 september 2018, verkrijgt SYNERGIE SERVICES nv, Desguinlei 88, te 2060 Antwerpen, een hernieuwing van de erkenning als particulier bureau voor a * Terbe type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018014188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en aanwijzing van de voo Bij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018014083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018014187 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba EFR BELGIUM, die woonplaats kiest bij Mrs. Ilse Cu Deze za type bericht prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018014186 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Johan INDEKEU, die woonplaats kiest bij Mr. Thomas Eyskens Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018014185 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Willem DE BEUCKELAERE, die woonplaats kiest bij Mrs. Chris Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018014201 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Heidi VANSTEENKISTE en het VSOA, groep Defensie, die beide Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018014180 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-18/0037: PARDIS TWO S.A. / FUN BELGIUM N.V. Op 1 oktober 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aa Volgens de aanmeld

document

type document prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018014105 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van 11 maart 2018, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover M. LECA

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018014128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid. - Vacatures Nederlandstalig Kapitein. - Operationele Eenheid Brasschaat. - Vacature Profiel Civiele Bescherming De nieuwe Civiele Bescherming wil met gespecialiseerde steun optreden ter bescherming van We waarderen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018204320 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 april 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's

programmadecreet

type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018205181 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs civiele veiligheid (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG18131 Deze selectie werd afgesloten op 04/09/2018. Er zijn 2 laure(...) Er werd ook type bericht van selor prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018205147 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor EMPREVA-BOSA. - Selectienummer: AFG18132 Deze selectie werd afgesloten op 26/09/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018205139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor FAMIFED: Deskundigen statistiek - dienst research (m/v/x). - Selectienummer: BNG18138 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te(...) Solliciteren kan tot type bericht van selor prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018205137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten Forensics IT (niveau A1) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: AFE18006 Solliciteren kan tot 22/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018205138 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten Forensics IT Senior (niveau A2) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: AFE18007 Solliciteren kan tot 22/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018204815 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor het Ministerie van Landsverdediging - Werftoezichters bouwkunde (m/v/x) (BNG18110) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om t(...) Solliciteren kan tot 22 type bericht van selor prom. -- pub. 08/10/2018 numac 2018205167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Justitieassistanten (niveau B) voor het Algemeen Bestuur van de justitiehuizen van de Franse Gemeenschap. - Selectienummer : AFC18001 Solliciteren kan tot 22/10/2018 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het sel
^