B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018040717 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 30 september 2018 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018205285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 214 en 226bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018205049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging van metalen onderdelen voor gelaste gehelen door middel van activiteiten van autogeen snijden, plasmasnijden, lasersnijden, gritstralen, vouwen, buigen, bewerken en schilderen, g type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018205333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de kennis- en opleidingsvoorwaarden voor de bestraffende beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018014319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse Verlenging van de aanstelling Bij koninklijk besluit van 25 september 2018, wordt de aanstelling van de heer Paul VAN TIGCHELT, geboren op 13 november 1973, adjunct-procureur-genera In overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018091310 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake selectie, aanwerving, kennis en opleiding van de **** beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014271 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014329 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 31 augustus 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014328 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Elsene

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman meubelen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman schilder- en decoratiewerk type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie vakman installatietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie juridisch deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman schrijnwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman metselwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014031 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteur installatietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie brandertechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014036 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie beiaardier type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus installatietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman pleister- en stucwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014039 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman dakwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie outdoor animator

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het ontwerp aangenomen wordt voor een ruimtelijk ontwikkelingsplan tot herziening van het door de Waalse Regering op 27 mei 1999 aangenomen ruimtelijk ontwikkelingsplan

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018205179 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 september 2018 in zake Vincent Dupont, in zijn hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van Jacques Lelong, tegen de Belgische Staat en de Fed « Sche type bericht prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018014322 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA FERMAS, die woonplaats kiest bij Mr. Francis Verst Dit bes

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018031942 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijakte nr. 13 bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorde Gele

document

type document prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018014325 bron nationale bank van belgie Bekendmaking aanstelling voorlopige bestuurder Het Directiecomité van de N(...) Brussel, 10 oktober 2018. De Gouverneur, Jan SMETS (...) type document prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018014281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten (M/(...) - Op 12 en 14 december, in de p

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018205299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2018 : - Wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de Kas der geneeskund - Wordt de

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018014235 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2018, wordt de heer Maarten JOPPEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018203855 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 113/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6921 In zake : het beroep tot vernietiging van een arrest van het Hof van Beroep te Brussel, ingesteld door Alain Kiyabala Mundele. Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samen wijst na bera

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018205347 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dierenarts NOE (niveau A1) (m/v/x) voor het Federaal Agentschap voor de Veilligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : ANG18135 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2018(...) Er zijn 8 type bericht van selor prom. -- pub. 17/10/2018 numac 2018205290 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bouwkundige Tekenaars (niveau B), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG18112 Deze selectie werd afgesloten op 24/09/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 (...)
^