B.S. Index van de publicaties van 24 oktober 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018014413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt mevrouw Ann VAN WAEYENBHERGHE benoemd in de graad van commissaris van politie en aangewezen bij de Algemene Inspe type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018014418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 september 2017, wordt mevrouw Amélie TURCHET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en En Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018014408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018, wordt met ingang van 1 mei 2018, de heer CEUPPENS Gunter, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur bij de Algemene Directie Crisiscentrum va type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de gegevensvergaring, de monitoring en de evaluatie van de federale acties in het kader van de rapporteringsverplichtingen opgelegd door Verordening nr. 517/2014 en Verordening (EU) nr. 525/2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018014400 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Control c.v., Laarbeekl G-003 " type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018204759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de sectorale vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018032028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 september 2017 wordt de heer Gauthier DEBOUVERE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en E Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018032012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2018, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2018-2019: - een mandaat uit te oefenen van docent aan de Provinciale - een mand type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018032013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2018, wordt de heer Frédéric VANNESTE, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen het ambt van deeltijds docent (ZA(...) type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018032018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten om het systematisch gebruik van Evidenced Based Practice in de beroepsuitoefening van de erkende gezondheidszorgbeoefenaars te sti type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018032032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor reprografie en van de vergoeding voor uitgevers voor reproducties op papier van hun uitgaven op papier type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018204755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014417 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier te gebruiken door elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep, die een landenrapport moet indienen, voor de voldoening van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 321/3, van he

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014457 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verkeersverbod in de bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 31/05/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205319 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 16/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014389 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Veiligheid van de Staat inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten en inzake diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. 31/05/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205318 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205296 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 augustus 2018 tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in de levendige wateren van het Waalse Gewest, met uitzondering van de levendige wateren van het onderstroomgebied van type ministerieel besluit prom. 31/05/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205317 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014376 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014373 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor algemene investeringen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014375 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun om te voldoen aan de normen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014374 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de zones van economische uitbouw in de stad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205339 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 5, § § 3 en 4, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslagen aan k type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205293 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de behandeling en het onderhoud van materialen die asbest bevatten type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen

decreet

type decreet prom. 20/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018205340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 juli 2017 tussen de Duitse Gemeenschap en het Waalse Gewest waarbij de Waalse aankoopcomités ertoe gemachtigd worden vermogensverrichtingen uit te voeren voor rekening en in naam van de Duit type decreet prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018032027 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018031989 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Omzendbrief. - Validatie van de verkiezingen en installatie van de gemeenteraadsleden. - Verkiezing van de schepenen en benoemingsprocedure voor de burgemeesters

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018205300 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Fiscaliteit. - Belasting op automatische ontspanningstoestellen. - Belasting op de automatenoe - Advies betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen vanaf 1 januari 2019 De bedragen worden jaarlijk 1. Bela type bericht prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018205298 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Fiscaliteit Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten; Gelet op het besluit van de Waalse R Gelet op het type bericht prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018032052 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0038: Iveg, IMEA en INTEGAN/Fluvius Antwerpen Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 17 oktober 2018, ontving d Volgens d

document

type document prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018032038 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van 15 april 2018, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover M. WAUT type document prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018014467 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 20182019-0023 van 6 september 2018 werd de gewone zitting 2017-2018 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 18 september 2018.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018040728 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties

arrest

type arrest prom. 26/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot wijziging van het besluit van het Beheerscomité van 31 januari 2018 tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2018

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018205436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de arbeidsongevallen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op z Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018205435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de beroepsziekten. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018014411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018205433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan d Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018014421 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Beheerder Human Resources - Brussel Gewestelijke Coordinatie - Directie Facilities (ref. 40002479): Er is een betrekking van eerste assistent (rang B2) behorend tot he(...) De intraregi type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018032017 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Een office manager bij de steundienst bij het College van hoven en rechtbanken te Bussel: 1 (Nederlandstalig). Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het (...) Het maximum aan type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018014405 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Vertaler-Revisor bij de steundienst van het College van hoven en rechtbanken : 1 (Nederlandstalig). Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een (...) Voor deze

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018014380 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, wordt de mevrouw Marine KRAVAGNA, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 juni 2018 met ranginneming op 1 juni 2017, in het Franse taalkader Overeenk

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018031927 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018014027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018040677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is het de Duve Instituut te Brussel om van 11 oktober 2018 tot en met 10 december 2018 in het gehele land een tombol type vergunning prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018040703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018014362 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van assistent Administratief expert bij de directie Operaties/Cel THAB van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad(...) Overeenko

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018205283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Mijn type erkenning prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018205282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche Mijn

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018205426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Arts - Expert medische kwaliteit A3 (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG18241 Solliciteren kan tot 21/11/2018 via www.selor.be(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018205459 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Ministerie van Defensie: Correspondenten P & O (m/v/x). - Selectienummer BNG18137 Er zijn 3 laureaten. Deze selectie werd afgeslote(...) De lijst van laure type bericht van selor prom. -- pub. 24/10/2018 numac 2018205425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Arts - Expert medische kwaliteit A3 (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG18241 Solliciteren kan tot 21/11/2018 via www.sel(...) De gedeta
^