B.S. Index van de publicaties van 7 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018032056 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2018, is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****(...) mevrouw **** ****, ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018032165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie. - Planning en Selectie. - Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A2 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijksperson -1 betrekk type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018040583 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Opdracht Bij koninklijk besluit van 22 juli 2018, de heer Roger Wimmer, Eerste auditeur in de Raad van State, wordt belast een opdracht als expert bij het Kabinet van de heer Pierre-Yves Jeholet, Vice-Voorzitter van de Waalse R type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018013534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018204786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018204426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018205611 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 21 september 2018, wordt de heer Michel PAAQUES, rechter bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om zijn ambt te type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018205467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018204451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014572 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018032137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Waterstofvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-4166 nv Air Liquide Industries Belgium Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2018 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2171 van 14 augustus 1990 voor het vervoer van

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018040744 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018040748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van de erkenning als regionale televisieomroeporganisatie van AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018040751 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van de erkenning als regionale televisieomroeporganisatie van Antwerpse Televisie vzw type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018040742 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van de erkenning als regionale televisieomroeporganisatie van West-Vlaamse Televisie Regio Zuid vzw type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018040740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van de erkenning als regionale televisieomroeporganisatie van vzw Regionale Omroep Oost-Brabant type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018040743 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verhoging van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap, wat betreft de erkenning en subsid type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning van de droogte tussen 2 juni 2018 en 6 augustus 2018 als landbouwramp en de afbakening van de geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten van die ramp type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018205565 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Waalse ambtenarenapparaat inzake organisatie van de arbeidstijd aan het einde van de loopbaan type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018205564 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 11 oktober 2018 dat in werking treedt op 1 november 2018, wordt de heer Philippe Pirenne, adviseur, benoemd door verhoging in graad tot de graad van directeur in de kaderbetrekking CT2A4(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018032122 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Juli type bericht prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018032123 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Tony type bericht prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018032142 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De n type bericht prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018032121 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De v

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014631 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een we

erratum

type erratum prom. 16/06/2016 pub. 07/11/2018 numac 2018032136 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid. - Erratum type erratum prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018032061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2018, bladzijde 80800, akte nr. 2018/40734, moeten de woorden « Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2018, » aan het begin van de eerste zin worden ingevoegd.

arrest

type arrest prom. 22/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032106 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité waarbij delegatie wordt verleend aan de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032069 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/1311 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032063 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen van leidend ambtenaar en van adjunct-leidend-ambtena

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018205476 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers-analisten Russisch-Engels (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18037 Solliciteren kan tot 21/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018205587 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Businessanalisten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG18130 Deze selectie werd afgesloten op 04/10/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 j(...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018205589 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR deskundigen (niveau B) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG18211 Deze selectie werd afgesloten op 25/10/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018205603 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Technisch Verantwoordelijken FOL (niveau A), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG18264. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31/10/2018. De uiterste i(...) Solliciteren

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 07/11/2018 numac 2018032144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 107
^