B.S. Index van de publicaties van 8 november 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032099 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende toelating tot het dragen van de titel van eregouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018014514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 september 2017 wordt de heer Dimitri DHOLLANDER bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Overeen type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018204827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018013867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de bevestiging van sommige collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018204407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018014538 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2016 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018204403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pen type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018014525 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren van de buitenlandse carrière en van de consulaire carrière type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018014524 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2018 houdende benoeming van de voorzitt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032152 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Onthaalbediende en toerisme » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 30/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032125 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar die in het kader van de taks op de effectenrekeningen bevoegd is voor de erkenning van een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger van een niet in België gevestigde of opgerichte tussenp type ministerieel besluit prom. 26/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 118 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018205583 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2018, dat op 30 augustus 2018 in werking treedt, wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 november 2014 gewijzigd, waarbij de bvba ANI.QUIES wordt erkend als ophaler en vervoerder va Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018205572 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2018 dat in werking treedt op 6 augustus 2018, wordt de vennootschap "Inscert Partner s.a." erkend als instelling belast met de controle op de biologische productiemethode en de etikette Bij hetzelfde be type ministerieel besluit prom. 18/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2009 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018205575 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en nadere actualiseringsregels voor het EPB-certificaat voor openbare gebouwen type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018205576 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-certificeerder voor openbare gebouwen type ministerieel besluit prom. 04/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032141 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032135 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de vervanging van bepaalde plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018205577 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere commissarissen, ingesteld overeenkomstig artikel 174bis van het Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018205573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel"

decreet

type decreet prom. 18/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018205593 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van, enerzijds, het decreet van 25 mei 1983 tot wijziging, wat de Economische Raad van het Waalse Gewest betreft, van de kaderwet van 15 juli 1970, houdende organisatie van de planning en economische decentralisatie en tot oprichting

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018032161 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0039: Bilia Holding Flanders NV/Verstraeten Groep Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 29 oktober 2018, ontvi Volgens de type bericht prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018014677 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv EUROPOINT die woonplaats kiest bij Mrs. Steve Ronse Dit be type bericht prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018014675 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv ASPIRAVI die woonplaats kiest bij Mr. Gregory Verhel Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018014676 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba Garage Denoyel, de bvba Mycar.be en de NV Garage D Dit bes

document

type document prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018032093 bron federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Benoeming Er wordt beslist om Callens, Pirenne, Theunissen & C° te benoemen als commissaris bij FEDASIL. Callens, Pirenne, Theunissen & Co beslist om de heer Philip Callens en mevrouw Cécile Theunissen aan te stellen als vaste vertegenw

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018014608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een lid waarnemer binnen de raad van bestuur van "Wallimage SA"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018014503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 23 september 2018 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : De heer : E type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018032159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, dat Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018032162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van lede Bij

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018032067 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatenoproep Het College van de Franse Gemeenschapscommissie gaat over tot een kandidatenoproep met het oog op de toekenning van de mandaatbetrekking van bestuursdirecteur van rang 15 van het Directiebestuur van Culturele en socioculturele Z De duur

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018032127 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via **** mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van eerste attaché in de **** **** (****. 40003309) De selectie, via **** mobiliteit, van een eerste attaché (rang ****2) in de ****(...) **** **** type aanwerving prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018032046 bron ministerie van landsverdediging Laterale bijzondere werving. - **** **** van een kandidaat-reserveofficier in 2019 1. In 2019 wordt een bijkomende **** georganiseerd voor de laterale bijzondere werving van een kandidaat-reserveofficier voor de **** 2. ****

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018205541 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2018 van 18 oktober 2018 Rolnummer 6873 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 68 en 69 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018205623 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attache Communicatie (niveau A1) voor het FAGG. - Selectienummer: AFG18236 Solliciteren kan tot 19/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarde(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018205469 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Economist (niveau A) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW18011 Solliciteren kan tot 22/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018205641 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Kwaliteit (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (BELIRIS). - Selectienummer: ANG18149 Deze selectie werd afgesloten op 01/10/2018. Er zijn geen laurea(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018092410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2018

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 08/11/2018 numac 2018055513 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Flamand, Stéphane De heer Flamand, Stéphane, geboren te Vervi Alvorens t
^