B.S. Index van de publicaties van 12 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2019 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 114,20 185,9 x type wet prom. 07/09/2012 pub. 12/11/2018 numac 2013015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « Eurocontr type wet prom. 30/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018205624 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205502 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 67/2018 van 7 juni 2018 Rolnummer 6593 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 21 en 45 van het Vlaamse decreet van 7 juli 2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare cen Het Grond type wet prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205505 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 71/2018 van 7 juni 2018 Rolnummer 6646 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 100, 100bis en 101 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Lui Het Grond type wet prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018014661 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 25 oktober 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, de he Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018204845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010 tot wijziging type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018032100 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelij type koninklijk besluit prom. 21/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018205542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205640 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, - is mevr. Galle N., attaché bij de dienst Erediensten-Laïciteit van het directoraat-generaal Wetgeving, als plaatsvervangend lid, ontlast uit haar functie in de jury met het af - is de type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018013836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018032118 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen die verenigingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014570 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders en werknemers-bedienden. - Benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken bij de arbeidsgerechten Krachtens de artikelen 202 en 216 van het Gerechtelijk Wetb Om tot type bericht prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205600 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 oktober 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 oktober 2018, heeft de vzw « Li Die za

document

type document prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205639 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 5 november 2018, - is het verzoek tot associatie van de heren Dejongh L., en De Boungne X., notarissen ter standplaats Kalmthout, en van de heer De Smedt J.-B., kandidaat-notaris, om de associatie &quo De heer D type document prom. 10/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014518 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de toestemming voor de distributie en het gebruik van niet-vergunde geneesmiddelen in geval van verspreiding van de Ebola-ziekte

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018 wordt de heer David LANOVE lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers, van het beheerscomité van de Rijksdienst v Bij het

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205495 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2018 van 17 mei 2018 Rolnummer 6666 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1467 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzit wijst na beraa

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018032194 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen In de loop van de maanden december 2018 - januari 2019 zal de **** overgaan tot de aanwerving van 2 statutaire ambtenaren binnen haar administratie : •1 statutaire **** ****(...) • 1 statutaire type vacante bettreking prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018014679 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 904 (Modelleerder marien milieu) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de (...) 1. POSIT type vacante bettreking prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018014680 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 906 (Evolutionaire zoötaxonoom) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de m(...) 1. POSI type vacante bettreking prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018032170 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van Franstalig magistraat van de zetel van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Aangezien de oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswez Samenst type vacante bettreking prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018032195 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen In de loop van de maanden december 2018 - januari 2019 zal de **** overgaan tot de aanwerving van 2 contractuele medewerkers binnen haar administratie : •1 **** of ****(...) • 1 ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018014692 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke **** ****. - Consultant rekrutering en selectie voor **** **** Coördinatie. - **** **** ****. - Cel rekrutering et selectie (****. 40004039) Er is een ****(...) **** **** type aanwerving prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018032187 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Aanwerving via **** mobiliteit begeleid door bevordering bij verhoging in graad. - Resultaat van de selectie voor 1 betrekking van **** attaché **** rang ****2 in de **** **** **** selectie, via **** **** **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205638 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 oktober 2018, - dat in werking treedt op 31 oktober 2018 's avonds, is aan de heer Neven J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van kamervoorzitter in het arbeidshof te Br - is de aa

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205613 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 147/2018 van 25 oktober 2018 Rolnummer 6978 In zake : het beroep tot vernietiging van een arrest van het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, ingesteld door Karel Vansant. Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, I. Onderwerp va type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205540 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2018 van 18 oktober 2018 Rolnummer 6757 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 9, 24, type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205500 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2018 van 7 juni 2018 Rolnummer 6526 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gesteld door Het Gro type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205612 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 146/2018 van 25 oktober 2018 Rolnummer 6975 In zake : het beroep tot vernietiging van diverse vonnissen, ingesteld door Monique Gadeyne. Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter A. Al wijst na beraad

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205654 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Elektriciens (niveau C) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG18252 Solliciteren kan tot 26/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205652 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten in Productveiligheid (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18203 Deze selectie werd afgesloten op 30/10/2018. Er zijn 7 (...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205655 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Management Support Officers (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG18164 Deze selectie werd afgesloten op 29/10/2018. Er zijn 3 laure(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205647 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Economische controleurs voor het directoraat-generaal Economische Inspectie (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18259 Solliciteren kan tot 26/11/201(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205651 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van statistische producten (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18078 Deze selectie werd afgesloten op 30/10/2018. Er(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG18213 Deze selectie werd afgesloten op 30/10/2018. Er zijn 128 laureaten. D(...) Er werd ook ee type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205643 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT architecten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG18268 Solliciteren kan tot 26/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205616 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs spoorveiligheid (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG18124 Solliciteren kan tot 26/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2018 numac 2018205658 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Accreditation Officers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18275 Solliciteren kan tot 26/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het sel
^