B.S. Index van de publicaties van 13 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014684 bron europese centrale bank Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statu type wet prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018032205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van directeur-generaal van de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie Referenties: - Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde poli(...) - Wet van 26 apr type wet prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018032132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014643 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014686 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 26, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de fin type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014759 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014533 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 2.640.000 EUR aan het Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell, het Basiliek Ziekenhuis, het Braine l'Alleud - Waterloo Ziekenhuis, het Edith Cavell Ziekenhuis, het Lambermont Zieke type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018204848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Soc type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018031879 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg naar de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018205416 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018 wordt de heer Professor em. Dr. Christiaan KONINCKX, oud-voorzitter van de Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij neemt zijn r Hij zal he type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018204788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2018, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018204843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 20 type koninklijk besluit prom. 08/11/2007 pub. 13/11/2018 numac 2018014534 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de preventie en het herstel van milieuschade tengevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van : uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018032102 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering type ministerieel besluit prom. 31/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018032181 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018032119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels tot bepaling van de bedragen voor de vergoeding van de creatie van bijkomende tewerkstelling, vastgelegd in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die zijn ondertekend door de Fe type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018040745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018032117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood

decreet

type decreet prom. 12/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018032071 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

document

type document prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018032128 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Directeur Generaal van 30 september 2018 werden de volgende personen bevorderd tot de graad van Eerste Brandweerman. NAAM - NOM VOORNAAM - PRENOM TR - RL type document prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014720 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van attaché A1 arts in de Directie Zorg- en instellingenbeleid/Dienst R-MOB en residuaire bevoegdheden en coördinatie van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeens Ov type document prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014668 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij beslissing van de raad van bestuur van 18 juli 2018 wordt aan mevr. Nele VAEYENS, ambtenaar van niveau A , vrijwillig ontslag uit haar ambt verleend. Het is mevr. Nele VAEYENS toegestaan o(...) Een beroep tot nietigve type document prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014174 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 05/04/2018 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de registratie van de DENTRANS B.V.B.A. als ophaler van dierlijk afval van categorie 3 ingetr(...) type document prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014721 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van attaché A1 arts in de Directie Zorg- en instellingenbeleid/Dienst R-MOB en residuaire bevoegdheden en coördinatie van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeens Ov type document prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014194 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 11/09/2018 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd SAF B.V.B.A. geregistreerd als ophaler van dierlijk afval van categorie 3. De regi(...) ENR/DA-C/001640391

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018032183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2018 tot bepaling van het aantal attesten voor de toegang tot het vervolg van het programma van de cyclus in de diergenee

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018205726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018, wordt mevrouw Cécile GALLE, met ingang Het b

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018032068 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2240 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014435 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat- **** niveau **** technisch in 2019 1. In 2019 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** **** **** technisch. 2. **** ****. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014532 bron ministerie van landsverdediging Beperkte Duur. - **** van kandidaat-onderofficieren Beperkte duur niveau **** niet-technisch in 2019 1. In 2019 wordt een **** van kandidaat-onderofficieren Beperkte Duur georganiseerd voor de **** **** **** niet-**** 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014447 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** in 2019 1. In 2019 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-****, die houder zijn van een diploma van het 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014412 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** niet-technisch in 2019 1. In 2019 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** **** **** niet-technisch. 2. **** ****. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014541 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** in 2019 1. In 2019 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-****, die houder zijn van een diploma van het 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014558 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2019 1. In 2019 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** georganiseerd: ****. Koninklijke Militaire ****, **** ****. **** type aanwerving prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014564 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren **** van kandidaat-hulpofficieren in 2019 1.In 2019 wordt een **** van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. **** ****. **** inschrijving is mogelijk vanaf 23 oktober 20 ****. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014597 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2019 1.In 2019 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de aanvullende werving georganiseerd voor de Luchtmacht, de Medische Dienst en voor de 2. Toegang

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014725 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2018, wordt de heer Pierre F.L.M. ROELS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018031986 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2018 wordt mevrouw Sofie VAN REGENMORTEL, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2018, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandstali Overee

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018032189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 242.691 van 18 oktober 2018 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIe kamer, artikel 2, 2° tot en met 4°, v(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014138 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 01/06/2018 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd FOREST RECUP B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van afgedankte voert(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014139 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 29/04/2017 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd SC DOICAR TRANS SRL gelegen Belga 6 te 410555 ORAMEA, RUMANIA geregistreerd als vervoerder van afgedank De reg type registratie prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014137 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 12/04/2018 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd PIET VAN BOXTEL gelegen Paralleleweg 3 te 4203 NP GORINCHEM, NEDERLAND geregistreerd als vervoerder van De regi

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018014698 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef I(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018205694 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal - Financieel Juridisch Experten (m/v/x) (niveau A4) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18225 Solliciteren kan tot 28/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het type bericht van selor prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018205691 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG18733 Solliciteren kan tot en met 27/11/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectiepr(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018205696 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs - Financieel Juristen (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG18215 Solliciteren kan tot 28/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018205703 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** selectie van **** **** Werving en Selectie (niveau ****1), voor het Ministerie van Defensie. - **** : ****18248 Solliciteren kan tot 3/12/2018 via ****.****.**** **** gedetailleerde functiebeschrijving (****(...) Geef het **** type bericht van selor prom. -- pub. 13/11/2018 numac 2018205725 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige data managers (niveau A2), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG18182 Deze selectie werd afgesloten op 9/11/2018. Er zijn geen laureaten.(...)
^