B.S. Index van de publicaties van 19 november 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018013978 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 18 september 2018 verleent een bijvoegsel aan de wegvergunning met index 235/80837 aan de nv Elia Asset voor de aanpassing van het tracé van de ondergr(...) type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018032198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 46sexies, § 1, tweede lid van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018014839 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018032149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 6 juni 2018 wordt er met ingang van 1 januari 2019 een einde gesteld aan de functie van de heer Camille CHASSEUR, werkleider bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en L type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018032199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90quater, § 3, eerste en tweede lid van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018031900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018204856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2016 betreffend type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018040673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreff type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018014802 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij het SCK gemachtigd wordt sommige percelen grond te Mol te onteigenen Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018 wordt het Studiecentrum voor Kernenergie gemachtigd om ter wille van het openbaar nut de percelen te ontei type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018014146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 juli 2018 type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018013811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018014741 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2002 tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten voor de « Katholieke Universiteit Leuven » type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018014147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uurlonen vanaf 1 juli 2018 (1) type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018014738 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018014816 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koolwaterstoffenvervoersleidingen Vervoersvergunning P323-4223. - nv Totseanergy Bij ministerieel besluit van 8 november 2018, wordt een vervoersvergunning voor vervoer van koolwaterstoffen door middel van leidingen verleend aan de nv Totsean type ministerieel besluit prom. 11/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juli 2017 houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type ministerieel besluit prom. 26/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018031550 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205738 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende vaststelling van het aantal groene certificaten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een temporisatieverrichting, die door het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" in 2018 moeten worden gekocht type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205735 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een mogelijkheid tot kosteloosstelling voor het af- en vervoeren van wilde zwijnen, afgeschoten in het kader van de bestrijding van de uitbreiding van Afrikaanse varkenspest, naar het inzamelingscentrum

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018014804 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De O

erratum

type erratum prom. 30/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018032245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205645 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 9 oktober 2018 in zake J.B. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 oktober 2018, heeft het Hof van B « Sche

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018014141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 november 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting tegen Kanker » te Brussel om van 1 maart 2019 type vergunning prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018014544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 november 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Collège d'Alzon » te TELLIN om van 20 maart tot en

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205778 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten-Developers JAVA (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG18162 Deze selectie werd afgesloten op 08/11/2018. Er zijn(...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205773 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés gegevens sociale bescherming (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG18120 Deze selectie werd afgesloten op 06/11/2018. Er is 1 laureaat. De(...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205783 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dossierbehandelaars (niveau C) voor alle Federale Departementen. - Selectienummer: AFG18117 Deze selectie werd afgesloten op 05/11/2018. Er zijn 1043 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) Er werd ook type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205772 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige procesbeheerders (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG18181 Deze selectie werd afgesloten op 06/11/2018. Er zijn 6 laureaten. De lij(...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205755 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid: Ondersteuners persoonlijke ontwikkeling, team- en organisatieontwikkeling (m/v/x). - BNG18163 De medewerkers die voldoen aan de deeln(...) Sollicitere type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205754 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid: Management Ondersteuners P&O (m/v/x). - BNG18112 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren word(...) Solliciteren k type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205748 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige commissaris aankoopcomité (niveau A) voor voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW18001 Deze selectie werd afgesloten op 12/10/2018. type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205731 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Coördinators selectie (m/v/x). - BNG18174 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door (...) Solliciter type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018014756 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris voor het parket bij het Hof van Cassatie (Nederlandstalig) (selectienummer BNG18175) 1. In (...) 2. Enkel vast be type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205721 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés teamchef ECL (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectienummer : BFG18157 Solliciteren kan tot 03/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205699 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés teamchef ECL (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectienummer : BNG18164 Solliciteren kan tot 03/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018205784 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Douane en Accijnzen Shift (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18125 Deze selectie werd afgesloten op 09/11/2018. Er zijn 55. laureaten. De lijst(...) Er werd ook

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 19/11/2018 numac 2018014801 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee beursvennootschappen Met toepassing van artikel 541 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op k(...)
^