B.S. Index van de publicaties van 22 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014830 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, coll type wet prom. 07/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014822 bron federale overheidsdienst financien Wet met betrekking tot het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling, in de context van een DBFM overeenkomst, voor de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te Antwerpen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018014851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, wordt met ingang van 1 november 2018, Mijnheer VERSCHOORE Christophe, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur bij de Algemene directie Inst type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018204784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014877 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Regionaal Actie Plan Marien Zwerfafval van het Verdrag inzake de bescherming van het marien type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018032214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018032230 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, wordt mevrouw VAN WYMELBEKE Tina, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 j Overeen type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018205210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018205089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon type koninklijk besluit prom. 11/09/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018032242 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018204862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie - Antwerpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018014843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018 wordt het mandaat van de heer Christian DEJACE, als korpschef van de lokale politie van de politiezone BEYNE-FLERON-SOUMAGNE, met ingang va type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018014719 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 2463 van 26 oktober 2018, de kandidaat-reserveofficier ****. **** wordt op 1 augustus 2018 aangesteld in de graad van kapitein in het reservekader. **** kan ****. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018014810 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Wood.be, CTIB-TCHN Belgian Inst G-045 " type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018014811 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner, Rue Hayeneux, G-002 type koninklijk besluit prom. 21/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014726 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht. - Erratum type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2017204372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014855 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de naam van het erkende Ondernemingsloket Zenito Ondernemingsloket in Liantis Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014488 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal « Lucienne Tellier »" te ANVAING ertoe gemachtigd wordt de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018032167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een toezichtsschema voor de monitoring van de staat van de natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014761 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014815 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de omzetting van lestijden in uren kinderverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het bedrag van en de procedure voor het opleggen van de bijdrage, vermeld in artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers

document

type document prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018014837 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 3 mei 2018 wordt Mevrouw HARPIGNY Anne-Christine met ingang van 1 februari 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Beroep tot nietigverklaring van de voor Deze term

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018032216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2006 tot vaststelling van de verwijzingsschalen voor de toekenning van subsidies aan opvangvoorzieningen voor het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018032221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2003 tot vaststelling van het model van de verklaring tot schuldvordering die aan de Diensten van de Regering van de

erratum

type erratum prom. 28/09/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018014861 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 nove - Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018014850 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018014665 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur in 2019 1. In 2019 worden **** van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur georganiseerd. De details betreffende deze sessies kunnen ****(...) 2. **** ****. De inschrijvingen voor de sessie type aanwerving prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018014672 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2019 1. In 2019 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018032098 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-officieren beperkte duur niveau **** in 2019 1. In 2019 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van **** 2. Ins type aanwerving prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018032107 bron ministerie van landsverdediging **** van kandidaat-officieren beperkte duur niveau **** in 2019 1. In 2019 wordt een **** georganiseerd voor de werving van kandidaat-officieren beperkte duur, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs of van he 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018032108 bron ministerie van landsverdediging Laterale bijzondere werving **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2019 1. In 2019 wordt een **** georganiseerd voor de laterale werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van **** 2. ****

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018032236 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018032233 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt de heer Gaël J.-M. DECLERCQ, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoemingen prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018032234 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt de heer Michael M.A.H. DAERDEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing v

lijst

type lijst prom. 25/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014854 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Acerta type lijst prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018205756 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond Nr.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018205799 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A (reeks 3) voor Fedris: Attaché's (m/v/x) - BNG18106 - BNG18105 - BNG18104 - Attaché's payroll (m/v/x) - BNG18106. Er zijn 0 laureaten. - Attaché's i(...) Er zijn

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018040738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma E

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 22/11/2018 numac 2018014823 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoorzelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De vierde kwart
^