B.S. Index van de publicaties van 28 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/11/2018 numac 2018014944 bron europese centrale bank Toestemming voor overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kr(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014910 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2018 numac 2018014968 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 18 september 2018 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2017 wordt de heer Amara, Michel , geboren op 5 december 1975, wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW2 met de titel(...) Bij m type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205918 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "ATTENTIA kinderbijslag" VZW type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014887 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2012 betre type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 14/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014819 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader bened type koninklijk besluit prom. 14/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014818 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2010 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de militairen type koninklijk besluit prom. 26/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014826 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van de centrale diensten van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2018 numac 2018014787 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 17 juni 2018 wordt er met ingang van 1 december 2018 een einde gesteld aan de functies van de heer Filip VANDERPER, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmili De heer type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bijkomende bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014971 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 januari 2010 tot aanduiding van bijkomende leden van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en van het ministerieel besluit van 8 m type ministerieel besluit prom. 13/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014893 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines type ministerieel besluit prom. 08/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018032235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter toekenning van het erediploma "Stad of Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918" met een bijpassend herdenkingslint type ministerieel besluit prom. 26/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205810 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de vernietiging van de plantbedekkingen op ecologische aandachtsgebieden en die voor artikel R. 222 van het Waterwetboek voor het jaar 2018 in aanmerking genomen zijn type ministerieel besluit prom. 19/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014957 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2018 numac 2018014842 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van een machtiging en vergunning aan Nemos GmbH voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie nabij de haven van Oostende Het besluit tot wijziging is verleend Een kop type ministerieel besluit prom. 05/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018032267 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205814 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de presentiegelden en vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur van het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205815 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering met het oog op het mogelijk maken van bijkomende tewerkstellingscreatie, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012, ondertekend door de federale Regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/11/2018 numac 2018032215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken College van provinviegouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 Verslag van d type bericht prom. -- pub. 28/11/2018 numac 2018205952 bron waalse overheidsdienst Bericht Bij beslissing van 16 november 2018 heeft de Waalse Regering mevr. Sylvie Marique, secretaris-generaal van de Waalse Overheidsdienst, aangewezen om het ambt van directeur-generaal ad interim te bekleden bij het Overkoepelend Directoraat- In deze

document

type document prom. -- pub. 28/11/2018 numac 2018032224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) Op 2 februari 201

erratum

type erratum prom. 27/09/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205821 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepali

beschikking

type beschikking prom. 15/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014908 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, gedaan te Manilla op 7 augustus 2017 type beschikking prom. 15/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017, dat type beschikking prom. 15/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014905 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Kon type beschikking prom. 15/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Prot type beschikking prom. 15/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014904 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016 type beschikking prom. 15/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014907 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke en consulaire posten, onde type beschikking prom. 15/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14 januar

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/09/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205751 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 november 2014 tot aanwijzing van de regeringscommissarissen voor het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/11/2018 numac 2018014836 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2018 wordt mevrouw Claire ASINARI DI SAN MARZANO, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 15 augustus 2018, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse Overee

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/11/2018 numac 2018205894 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor FAMIFED: Maatschappelijk assistenten (m/v/x). - Selectienummer: BNG18139 Deze selectie werd afgesloten op 9 november 2018. Er z(...) type bericht van selor prom. -- pub. 28/11/2018 numac 2018205963 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige loopbaanbeheerders (niveau A1) voor Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG18166 Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar (...) type bericht van selor prom. -- pub. 28/11/2018 numac 2018205897 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs elektriciteit (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG18204 Deze selectie werd afgesloten op 12/11/2018. Er zijn 6 laureaten. (...)
^