B.S. Index van de publicaties van 4 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032354 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****(...) de genaamde **** type wet prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018014733 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis, type wet prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018014790 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen In toepassing van artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen heeft de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfo De fusi type wet prom. 26/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015046 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, Mevrouw HUON Virginie, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur, in het Frans taalkader, bij de Algem type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018032312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018032246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2017 tot toekenning van een bijkomende subsidie van 179.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 m type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018032168 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de tijdelijke uitsluitingscriteria en de eraan verbonden uitsluitingsperiodes, van de donors met betrekking tot seksueel gedrag type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018014978 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018 wordt Mevr. Lisbet CLAES via federale mobiliteit, overgeplaatst als rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economi Overee type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018206021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018014979 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 november 2018, wordt Mevr. Frieda COOSEMANS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Ene Overeen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018032248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018032265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 houdende de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de er type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018014941 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de bijdrage van de gemeenten in de uitgaven die verbonden zijn aan de gewestelijke ontvangers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018205885 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de benoeming van de leden van het Vestigingscomité en hun plaatsvervangers en tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 17 december 2015 tot benoeming van de leden van het Vestigingscomit type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018205958 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende dierfokkerij en tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake fokkerij

decreet

type decreet prom. 16/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018032340 bron vlaamse overheid DECREET houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft directe lijnen en directe leidingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018014840 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende de validatie van diagnostische reagentia voor brucellose bij runderen door het nationale referentielaboratorium In toepassing van artikel 4 van het ministerieel besluit van 3 april 2014 tot aanwijzing van de analyses waarvoor Betreff

document

type document prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032358 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de effectieve en de plaatsvervangende leden van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro Tijdens de plenaire vergaderingen van 28 juni en 22 november 2018 is de Kamer van volksvertegenwo E

beschikking

type beschikking prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032250 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 november 2018, wordt Mevr. Aleksandra PETRENKO tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Franse taalkader, met Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032361 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, worden benoemd tot leden van de Accred erkende type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018014852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 november 2018, worden benoemd tot leden bij het Comité van de Dienst vo - de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, worden benoemd tot leden van de Algemene raad van de ve 1° in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, wordt Dr. DEREYMAEKER Greta, ar Bij het

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015032 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2345 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot organisatie van de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de inst

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032353 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Administratief deskundige voor de gemeenschappelijke **** bij het **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018, bladzijde 85620, akte nr. 2018/14441, Regel 62, lezen « Assistent dossierbeheer bij het parket Luxemburg, afdeling Arlen en Neufchâteau : 1 » i.

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018204322 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de programma's van de opleiding tot ondernemingshoofd timmerman in de bouw , meubelmaker (C02/2018) en machinebandwerker (G01/2018) type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/09/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018205752 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018015028 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 november 2018 wordt de heer Edward Landtsheere tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Nederland Bij k type benoemingen prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018013264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt de heer Benoît LAGASSE, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Fede Overe type benoemingen prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018 wordt de heer Steven VERVAET tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederl Overee type benoemingen prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming van een tijdelijke algemeen directeur voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Bij ministeriële beslissing van 22 november 2018 wordt, de heer LEONARD, Christian, adjunct algemeen directeur, tijdelijk benoem

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 november 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032320 bron federale overheidsdienst justitie Vredegerecht van Hannuit. - Adreswijziging De diensten van Vredegerecht van Hannuit zijn sinds 2 november 2018 gevestigd zijn op het volgend adres : Quai d'Arona 4, 4500 HUY. type adreswijziging prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032318 bron federale overheidsdienst justitie Vredegerecht van Saint-Hubert. - Adreswijziging De diensten van Vredegerecht van Saint-Hubert zullen vanaf 3 december 2018 gevestigd zijn op het volgend adres : Place Charles Bergh 7, 6840 NEUFCHATEAU. type adreswijziging prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032319 bron federale overheidsdienst justitie Vredegerecht van Hamoir. - Adreswijziging De diensten van Vredegerecht van Hamoir zijn sinds 2 november 2018 gevestigd zijn op het volgend adres : Rue du Pérréon 34, 4141 LOUVEIGNE. type adreswijziging prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032317 bron federale overheidsdienst justitie Vredegerecht van La Roche-en-Ardenne. - Adreswijziging De diensten van Vredegerecht van La Roche-en-Ardenne zullen vanaf 3 december 2018 gevestigd zijn op het volgend adres : Complexe Administratif, rue des Récollets 6, 6600 BASTOGNE. type adreswijziging prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032316 bron federale overheidsdienst justitie Vredegerecht van Vielsalm. - Adreswijziging De diensten van Vredegerecht van Vielsalm zullen vanaf 3 december 2018 gevestigd zijn op het volgend adres : Complexe Administratif, rue des Récollets 6, 6600 BASTOGNE. type adreswijziging prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018032283 bron federale overheidsdienst justitie Vredegerecht Menen. - Adreswijziging De diensten van het Vredegerecht van Menen zijn vanaf 1 december 2018 gevestigd op het volgend adres : Vredegerecht Menen Volkslaan 302/0101 8930 MENEN

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018206055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Koninklijke Bibliotheek van België : Beheerder van de erfgoedverzamelingen (m/v/x). - Selectie-nummer: BFG18148 Er is 1 laureaat. Deze select(...) De lijst van type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018206096 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten HRM Office (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG18186 Deze selectie werd afgesloten op 26/11/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018206093 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG18179 Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018206095 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A2) voor Klant. - Selectienummer: ANG18205 Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018206056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Koninklijke Bibliotheek van België : Beheerders van de erfgoedverzamelingen (m/v/x). - Selectienummer: BNG18155 Er zijn geen laureaten. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2018 numac 2018206097 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerder voor het FMO (niveau B) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG18180 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2018. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...)
^