B.S. Index van de publicaties van 6 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018205718 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 99/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6624 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 8, tweede lid, en 23, vierde lid, eerste zin, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individue Het Grond type wet prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018205804 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 153/2018 van 8 november 2018 Rolnummers 6762 en 6768 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 14 juni 2017 tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlij Het Grond type wet prom. 28/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018014958 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen type wet prom. 23/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032362 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, in verband met de benoemingscommissies voor het notariaat

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskun type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032310 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de procedure en de nadere regelen voor de vaststelling van de gidsen bedoeld in artikel 60, § 1, van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018032321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Stafdienst Personeel en Organisatie. - Burgerlijke eretekens Koninklijk Besluit van 7 october 2018 A. Voor meer dan 35 jaren dienst Het Burgerlijk Kruis 1ste klasse wordt verleend aan : De heer Vandevavey Bernard, Adviseur generaal bij De heer Clement type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018032322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Stafdienst Personeel en Organisatie. - Burgerlijke eretekens Koninklijk Besluit van 11 november 2018 A. Voor meer dan 35 jaren dienst Het Burgerlijk Kruis 1ste klasse wordt verleend aan : De heer De Wint Bart, Administratief assistent b Het Burgerlijk K type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018032347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, Mijnheer VAN HAMME Cédric, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur, in het Frans taalkader, bij het type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 06/12/2018 numac 2018015050 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermao type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018015091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, Mevr. MOTTA Mélanie, attache in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attache, in het Frans taalkader, bij de Algemene type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 06/12/2018 numac 2018015037 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermao type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018015092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, Mevr. ELSEN Frédérique, adviseur in de klasse A3, bevorderd in de klasse A4, in de titel van adviseur-generaal, in het Frans taalkader, b type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018014960 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018015096 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 495, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 16/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018015123 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij Sciensano

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018206049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voor-zitter van het Beheerscomité van de sociale dienst van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag type ministerieel besluit prom. 29/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018015099 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2019 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018206123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 3 december 2018 wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördina type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032218 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus grafische industrie » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 24/10/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032330 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018014711 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 oktober 2018 wordt Mevr. Valérianne BABA, door verhoging in graad, tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: gespecialiseerd - kwalificatiegroep: 2, benoemd, e Bij b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de repertoriums van de basisopties en de opleidingen in het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018205914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Erratum De tekst in het Belgisch Staatsblad nr. 267 van 14 november 2018 betreffende "Arbeidsgerechten. - Ontslag" wordt geannuleerd en vervangen als volgt : "Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, word Belanghebbende wordt erto

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018205962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Antwerpen Bij beschikking van 22 november 2018 werd de heer LAMBERT Frank, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018032348 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Bevorderingen. - Bekendmaking van vacante betrekkingen. - Oproep tot kandidaturen voor zes betrekkingen in de klasse A5 van de buitenlandse carrière Het gebruik van de mannelijke vorm in deze oproep tot kandidaturen is g De Mi type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018032344 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Bevorderingen. - Bekendmaking van vacante betrekkingen. - Oproep tot kandidaturen voor 12 betrekkingen in de klasse A4 van de buitenlandse carrière Het gebruik van de mannelijke vorm in deze oproep tot kandidaturen is ge De Mi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018032378 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 . - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 28 november 2018 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 novemb(...) Vergelijkende

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018205764 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 oktober 2018 in zake het openbaar ministerie en C.S., burgerlijke partij, tegen M.D. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Scho

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018032252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 november 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "SAMANA" te Brussel om van 1 januari 2019 to

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018206124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 3 december 2018 is het laboratorium ABESCO, Tiensesteenweg 79, te 3380 Glabbeek, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 oktober 20 Groep: type erkenning prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018206126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 3 december 2018 is het laboratorium vzw IBEVE, Interleuvenlaan 58, bus 2, te 3001 Heverlee, erkend geworden voor de volgende scopes tot 3 Groep: type erkenning prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018206125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 3 december 2018 is het laboratorium BV RPS ANALYSE, Minervum 7002, te 4817 ZL Breda , erkend geworden voor de volgende scopes (...) Groep: 1 Meth

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018206100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** selectie van **** deskundigen rekrutering en selectie (niveau ****) voor de Veiligheid van de Staat. - ****: ****18285 Solliciteren kan tot 20/12/2018 via ****.****.**** **** gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het **** type bericht van selor prom. -- pub. 06/12/2018 numac 2018206103 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG18734 Solliciteren kan tot en met 20/12/2018 via www.selor.be De functiebeschrijvi(...) Geef het se
^