B.S. Index van de publicaties van 7 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018205771 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 85/2018 van 5 juli 2018 Rolnummer 6610 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 64, eerste lid, f), van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, gesteld door het Hof van Beroep te Bruss Het Grond type wet prom. 03/12/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015256 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende diverse bepalingen betreffende het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type wet prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018205776 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 89/2018 van 5 juli 2018 Rolnummer 6656 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2, type wet prom. 25/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018014961 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit type wet prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018015150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beslissing om de tarieven in evenwicht te brengen in toepassing van artikel 504 - Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen Bij beslissing van 26 juli 2018, genomen in toepassing Het opg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015153 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018015070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, Mevrouw DEBONNAIRE Gitte, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché binnen de Algemene Directie Dienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018015069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, Mevrouw VEKEMANS Caroline, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché binnen de Algemene Directie Dienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018015068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, Mevrouw CROLLEN Anne, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché binnen de Algemene Directie Dienst Vree type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206116 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 18 september 2018, dat in werking treedt op 28 december 2018, is aan de heer Piron J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Lu Het is h type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018015112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie Planning en Selectie Betreft: Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Ri - 1 betrekking v type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2018 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vasts type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 07/12/2018 numac 2018015051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een **** voor de uitoefening van een zelfstandige ****. - Officieuze coördinatie in het **** type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 betreffende de luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206115 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 november 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen te maanden te rekenen vanaf heden, is mevr. Van Maele B., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, b De stand

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018032388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Schorsing van de bepalingen betreffende golfenergieconvertoren in het ministerieel besluit van 13 april 2015 houdende verlening aan de THV Mermaid van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore energiepark ge Het type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018032309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 februari 2017 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018032314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij ministerieel besluit van 26 november 2018, wordt Mevr. Florence PIRET, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, voor een termijn van zes jaar, de functie van plaatsvervangend voorzitter van de Franst type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2018 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veilig type ministerieel besluit prom. 06/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van advies voor plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar **** type ministerieel besluit prom. 27/07/2001 pub. 07/12/2018 numac 2018015083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, alsook van stagemeesters en stagediensten in de p type ministerieel besluit prom. 23/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015082 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 153/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 06/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018032370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

decreet

type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek **** van het tweede deel van het **** **** van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 09/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015087 bron vlaamse overheid 9 NOVEMBER 2018 - Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018015159 bron belgische mededingingsautoriteit Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0044: Van Mossel Automotive Groep 4 NV / Alcopa Coordination Center NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 30 november 201 Volgens de type bericht prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018015136 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-18/0042 : D'IETEREN / GARAGE DON BOSCO Op 29 november 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van e Volgens

document

type document prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018205819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 november 2018, dat in werking worden type document prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018015035 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluit betreffende de stad, de gemeenten en de O.C.M.W's Brussel/Elsene. - Termijnverlenging Bij besluit van 19 november 2018 wordt de toezichttermijn met betrekking tot de beslissing van 11 september 2018 waarbij de politieraad van de polit type document prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018205746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 november 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 30 oktober 2 worden type document prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018015033 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de O.C.M.W.'s. - Stad Brussel. - Goedkeuring Bij besluit van 13/08/2018 wordt goedgekeurd, onder voorbehoud van wijzigingen, dé beslissing van 25/06/2018 waarbij de raad van de Stad Brussel overgaat

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018032377 bron ombudsdienst voor telecommunicatie Ombudsdienst voor Telecommunicatie. - Oproep tot kandidaten voor ombudsman voor de telecommunicatiesector 1. Inleiding Er wordt ter kennis van de belangstellenden gebracht dat een mandaat voor een Franstalige ombudsman, met een hernieuwbare t De Ombuds

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206121 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, is Mevr. Cowez J., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen. Het beroep tot ni type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206119 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, die in werking treden op 31 december 2018 's avonds: - is de heer Batselé D., raadsheer in het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op - is de heer A

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206027 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 7 november 2018 in zake A. E., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 november 2018, heeft het Hof van Cassatie de volgende p « 1. Sc type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206035 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 16 oktober 2018 in zake Alfons Vandoninck tegen de Belgische Staat en inzake de Belgische Staat tegen de nv « Bandit » en Alfons Vandoninck, waarvan d « Sc type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206028 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 31 oktober 2018 in zake C.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 november 2018, heeft het Hof van Cassatie de volgende pr « Schen

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206071 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond Nr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018014889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 december 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « De Blauwe Wereldketen » te Brussel om type vergunning prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018014821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 december 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Special Olympics Belgium » te Brussel om van 1 oktobe type vergunning prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018040664 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit. - NV Kristal solar park Lommel Een ministerieel besluit van 19 september 2018 verleent een individuele vergunning voor de bouw van een fotovoltaïsche insta

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018205777 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 88/2018 van 5 juli 2018 Rolnummer 6623 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1017, 1018 en 1022, zevende lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Vrederechter van het kanton Sint-Jans-Mo Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206143 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridische Experten IT (niveau A2) voor de FOD Strategie en Ondersteuning. - Selectienummer: MNG18120 Solliciteren kan tot 21/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selec type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206145 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs - Arbeidsgreneesheren (niveau A3) voor Empreva. - Selectienummer: AFG18213 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2018. Er zijn geen laureaten. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamverantwoordelijken A2 ICT systemen level 2 (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : BNG18153 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2018. Er zijn (...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Bouwkundig Tekenaar (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG18142 Solliciteren kan tot 21/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selec type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A1 Aankoop en Budgetbeheer (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : BNG18152 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2018. Er is 1 laureaat. type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratieve expert (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG18275. - ERRATUM Deze selectie is niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26/11/2018. Deze selectie is niet(...) Solliciteren type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206134 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers Frans-Duits (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: AFG18283 Solliciteren kan tot 03/01/2019 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het selec type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206087 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1), voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : ANG18247 Solliciteren kan tot 11/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het sele type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018032282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten datamanagement (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18288 Solliciteren kan tot 03/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal Assistenten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18280 Solliciteren kan tot 07/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het sele type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018032401 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van coördinatoren **** voor de Rechterlijke Orde 1. In de loop van het eerste semester van 2019, zal **** te **** een vergelijkende (...) 2. Vereist diploma op de type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018205978 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen te Steenokkerzeel (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18281 Solliciteren kan tot 7/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het sele type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206184 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamverantwoordelijken A2 Helpdesk ICT (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : BNG18154 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2018. Er is 1 laureaat(...) De lijst is 1

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206117 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 25 oktober 2018, heeft mevr. Salmon M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van dri Bij beschi

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/12/2018 numac 2018206073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor, naar aanleiding van hun annulatie in de Kruispuntbank van Ondernemingen, werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, Als
^