B.S. Index van de publicaties van 11 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018032247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het P

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018015001 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 2265 van 16 april 2018, wordt fregatkapitein stafbrevethouder M. Burggraeve met tijdelijke ambtsontheffing om gezondheidsredenen gepla type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018015279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 november 2018, wordt Mevr. Claire DENIS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., M Overeen type koninklijk besluit prom. 03/12/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1996 tot regeling van de etikettering van in voor de verbruiker bestemd schoeisel verwerkte materialen type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018032256 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie van experten, hun aanstelling en de vorm en concrete inhoud van het verslag dat voorgesteld moet worden tot uitvoering type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018032403 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogme In t type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015155 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018015107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 is aan de heer Vandenrydt Dirk, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit zijn Hij ma type koninklijk besluit prom. 25/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018206128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018032390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018015000 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 2420 van 12 september 2018, wordt kapitein J. De Wolf met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode van drie maanden be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015132 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voortvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2019

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015186 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2018 tot vaststelling van de structuur van de milieueffectenrapporten behorend bij de uitwerking, wijziging of opheffing van de plannen en verordeningen bedoeld in de Titels II & III van he

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018032393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader opleidingsaccreditatie op maat van de eigen regie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018032379 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader instellingsreview

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018206199 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2018 tot toekenning van een mogelijkheid tot kosteloosstelling voor het af- en vervoeren van wilde zwijnen, afgeschoten in het kader van de bestrijding van

decreet

type decreet prom. 16/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018032360 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de type decreet prom. 14/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015207 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding type decreet prom. 16/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015079 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens type decreet prom. 09/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015063 bron vlaamse overheid Decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2017

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018015289 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentek Bij type bericht prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018032092 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Drin Dat be type bericht prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018032081 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018015222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2019, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013 De programmawet van 28 juni 2013 bevat in hoofdstuk 1 van titel 8 "Pensioenen&quo Overeenkomst

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018014817 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - Bijzondere werving **** van kandidaat reserveofficieren 2019 1. In 2019 worden **** georganiseerd voor de normale werving en de bijzondere werving van kandidaat-reserveofficieren voor de Landmacht, de **** 2. ****

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018206140 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 242.632 van 12 oktober 2018 in zake de gemeente Sint-Gillis tegen de Franse Gemeenschap, met als tussenkomende partij J.D., waarvan de expeditie ter g « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018014987 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer Bert WILLEKENS in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2018, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandse taalkader, bij d Overee

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018206204 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Auditeurs luchthaven (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG18223 Deze selectie werd afgesloten op 04/12/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 (...) type bericht van selor prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018206189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Koninklijke Bibliotheek van België : Digitaliseringsexperten (m/v/x). - Selectienummer : BNG18117. - ERRATUM Dit advies vervan(...) Er zijn 2 laureaten. D type bericht van selor prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018206136 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Deskundige Internationale Overeenkomst (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: BFG18162 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2018. Er zijn 5 laureaten.(...) De lijst is 2

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018032402 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen In toepassing van artikel 178,

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 11/12/2018 numac 2018015199 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overee
^