B.S. Index van de publicaties van 14 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van de audiciens type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de gelijkstelling van het zorgkrediet betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018032349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, De heer Donvil Jan, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur binnen het Commissariaat-generaal voor d type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de verloven voorafgaand aan de pensionering toegeke type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met verloven toegekend in het kader van het zorgkrediet type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan ETIS beheerd door het CITES Secretariaat van de Verenigde Naties ter bescherming van de Afrikaanse olifant type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de disponibiliteit en het verlof voorafgaand aan he type koninklijk besluit prom. 03/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032492 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018206297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2019 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032454 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke Luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018032350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, De heer Hanoulle Dries, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur binnen het Commissariaat-generaal vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018032455 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling Bij koninklijk besluit van 7 december 2018 wordt Mevr. Emmanuelle VANDAMME aangesteld om de functie van houder van de managementfunctie « Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer » uit t Over type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het Koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van mondhygiënist type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018032351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, De heer Theunis Bart, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur binnen het Commissariaat-generaal voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie Planning en Selectie Betreft : Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A2 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het R - 2 betrekkingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, wordt de heer Tom De Waele, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent gedurende het academ type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 25, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, voor het beroep van mondhygiënist type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van mondhygiënist type koninklijk besluit prom. 08/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018014981 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende herverdeling van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 25/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 30 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, wordt de heer Frederic Eggermont, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2021 het mandaat uit te oefenen van tijdel type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032387 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2013 betreffende de verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid en tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 feb type koninklijk besluit prom. 25/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018014244 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden **** koninklijk besluit van 19 juli 2018 wordt de ***** van ****, gewezen Kabinetschef van de Koning, benoemd tot de graad van Grootkruis in de ****. Hij zal vanaf de datum van het besluit zijn rang in de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen. - 239/39569quater Bij het koninklijk besluit van 2 december 2018, wordt het besluit van de gemeente Beveren van 21 augustus 2018, waarbij aan Elia Asset nv, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, een bijvoegse type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, wordt de heer Jonas Riemslagh, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden van de pro(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, wordt de heer Jonas Riemslagh, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent gedurende de academiejar type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018032498 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018 wordt de heer Emmanuel Auquier, adviseur A3, met ingang van 1 oktober 2018, benoemd tot de klasse A4 in het Frans taalkader. Bij koninklijk bes Bij koninklij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een rekenplichtige bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor afwijking inzake brandpreventie type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015124 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 27 november 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt eervol ontslag uit haar functies van Adviseur verleend aan Mevr. Anne MALLIET. Bij hetzelfde besluit wordt de be type ministerieel besluit prom. 22/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type ministerieel besluit prom. 26/06/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015175 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen die de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen toepassen vanaf 1 januari 2019 type ministerieel besluit prom. 13/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015176 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen die de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen toepassen vanaf 1 januari 201

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032450 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de instanties bedoeld in artikel 28 derde lid van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten en OCMW's voor het jaar 2018 teneinde de zachte mobiliteit van hun personeelsleden te bevorderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018206214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Saint-Léger type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018206215 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Erezée type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018206210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de samenstelling van het Directiecomité van de "Opérateur de Transport de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018206213 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het koninklij

decreet

type decreet prom. 19/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018205889 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens type decreet prom. 14/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032422 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet inzake de subsidiëring van de organisatie van sportmodules en - kort programma's voor de promotie en ontwikkeling van sport type decreet prom. 19/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018205890 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het Interregionaal orgaan vo type decreet prom. 30/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015177 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst en het protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake bela type decreet prom. 29/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015246 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 19/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018205891 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 juli 2018 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de verwerking van de regularisaties inzake gezinsbijslagen type decreet prom. 19/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018205908 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de type decreet prom. 16/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015257 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

protocol

type protocol prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocol gesloten tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, tot vaststelling van de generische structuren voor het sectoraal gezondheidsbeheer van crisissen voor de volksgezondheid en hun werk Tuss

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206129 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 oktober 2018 in zake de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten tegen de « Verzekeringskas Arbeidsongevallen - Securex », met als vrijwillig tussen « 1. type bericht prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206173 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 november 2018, heeft de vzw « Die za type bericht prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffend De in a type bericht prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206130 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 november 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 november 2018, hebben Yannick V Die zaa type bericht prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206141 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 november 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 november 2018, is beroep tot ve Die zaa type bericht prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206151 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 november 2018 in zake het provinciebestuur Antwerpen tegen Guy Van De Wiel en Ankie Mestdagh, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekom « Sche

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanvulling op het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische beeldvorming 1. Inleiding Op 24 februari 2014 werd door de Federale Overheid en de Gemeenschappen/Gewesten een protocolakkoord afgesloten op het vlak van de medische be Dit protoc

document

type document prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206209 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 29 november 2018, - is het verzoek tot associatie van de heer Wegge M., notaris ter standplaats Borsbeek, en van de heer Van Dooren D., kandidaat-notaris, en van mevr. Saenen L., kandidaat-notaris, om De heer V type document prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidate(...) Op 18 januari 2019, in VESTA - Antwerpen (Oo type document prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers), (...) - Op 29 juni 2019, type document prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor midden kader 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test voor midden kader (beroeps en vrijwilligers) wordt georganiseerd: - Op 29 juni 2019, (...) - Op 21 december 2019, in type document prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015298 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bekendmaking overeenkomstig artikel 14/19 van de geïndexeerde bedragen type document prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de schoonmaak Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 december 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad worden type document prom. 15/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015184 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. - Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen. - Ontslag en benoeming van een lid type document prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018014936 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale **** **** **** De heer **** ****, Adviseur bij de **** **** Zaken, met ingang van 8 april 2016 Mevrouwen: **** ****, Adviseur bij de **** **** Zaken, met ingang van 8 april 2015 De heer **** ****

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2018 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2018 tot bepaling van het aantal attesten voor de toegang tot het vervolg van het programma van de cyclus in de diergenee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht l type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032430 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018032431 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 2018, wordt Mevr. Sandrine LOORE, door verhoging in graad, tot de graad van eerste assistent - graadcategorie : administratief - kwalificatiegroep: 1, benoemd, en dit Overeen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van de artikelen 4 en 8 van het decreet van 18 januari 2018 betreffende het brevet van ziekenhuisverpleger in het secundair onderwijs voor sociale promotie van de vierde graad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2018 betreffende de oprichting van meerdere inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 18/06/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018205410 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 7 april 2003 betreffende het toezicht op de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Raad en op de mededelingen van de overheden van de Duitstalige Gemeenschap. - ERRATUM type erratum prom. 18/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatiekaart voor het operationeel personeel van de civiele Bescherming. - Errata type erratum prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015244 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging. - Erratum De diensten van Vredegerecht van La Roche-en-Ardenne zullen vanaf 3 december 2018 gevestigd zijn op het volgend adres : Rue Victor Libert 7 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206227 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Ondernemingsrechtbank Waals-Brabant Bij beschikking van 26 november 2018 is de heer Vermer P., door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 4 januari 2019

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018205938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, is mevrouw VAEL Marianne benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer BIEGS Ivan wiens mandaat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018205945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, is de heer D'HONT Eric benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer MAGERMAN Koenraad wiens ma

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206228 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : - Mortsel : 1 - Zemst : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018. - Leuven (grondgeb(...) (in associatie) - Trois-Ponts : 1 - type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015230 bron hoge raad voor de justitie Werving van kandidaat-magistraten Oproep tot de kandidaten **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen de **** en **** (...) Het examen inzake **** type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018205939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van mevrouw Marianne VAEL type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015250 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van tweede plaatsvervanger van de Nederlandstalige leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Tijdens de plenaire vergadering van 22 november 2018 van de Kamer van volksvertegen(...) Het Comité type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018205948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Eric D'HONT D De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206120 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Lijst van de leden en plaatsvervangers van de Adviesraad van de magistratuur Lijst van de leden en plaatsvervangers van de Adviesraad van de magistratuur : • Nederlandstalige kiescollege hoven : • zijn verkozen als eff - de heer

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 november 2018 wordt de heer Bart DE COEN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, me Bij ko

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond Nr type lijst prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015238 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de taalkaders van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van B type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015164 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015239 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende bepaling, wat de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015240 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de dienstaanwijzing van de ambtenaren, stagiairs en contractuele personeelsleden binnen de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Ho

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018205758 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 72/2018 van 7 juni 2018 Rolnummer 6671 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 806 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de wijst na beraad

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206266 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: Dossierbeheerders AD Instellingen & Bevolking (m/v/x). - Selectienummer: BNG18181 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsv(...) Solliciteren ka type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206265 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: Attachés Personeel & Organisatie (m/v/x). - Selectienummer: BNG18180 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om(...) Solliciteren type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206267 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: Attachés ICT - Tools geïntegreerde Permanentie (m/v/x). - Selectienummer: BNG18182 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoor(...) Sollicite type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206207 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Financiën BNG17164 Attachés beheer persoonlijke gegevens (m/v/x) voor de Diensten van de Voorzitter. Er zijn 2 laureaten. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206274 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18230 Deze selectie werd afgesloten op 06/12/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. <(...) type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206276 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Deskundigen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG18004 Solliciteren kan tot 09/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206263 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige JAVA Ontwikkelaars (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18297 Solliciteren kan tot 31/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige juristen (niveau A) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG18009 Solliciteren kan tot 14.01.2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206264 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: Attachés federale opdrachten in de provincies (m/v/x). - Selectienummer: BNG18179 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorw(...) Solliciter type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206231 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur-Experten "Public Health Emergencies" (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG18306 Solliciteren kan tot 11(...) De gedetailleerde f type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206232 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur-Experten "Public Health Emergencies" (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG18293 Solliciteren kan tot 11/01/2(...) De gedetailleerde f type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Diensthoofd Logistiek (niveau A3) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : AFG18126 Deze selectie werd afgesloten op 04/12/2018. De lijst van geslaagden, zonder rangsc(...) Er werd ook type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Duitstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Financiën BDG17120 Attaché dossierbeheer douane en accijnzen (m/v/x) voor de A.A. Douane en Accijnzen. Er zijn 0 laureaten. (...) BDG17121 Attaché Contr type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206206 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Financiën BFG17196 Attachés beheer persoonlijke gegevens (m/v/x) voor de Diensten van de Voorzitter. Er is 1 laureaat. BFG17(...) BFG17178 Attachés Sele

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018206217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de correctie van de datum van de ambtshalve doorhaling of de datum van de intrekking van de ambtshalve doorhaling, uitgevoerd overeenkomstig arti Als

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 14/12/2018 numac 2018015198 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Italiaanse prudentiële t Over
^