B.S. Index van de publicaties van 17 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/03/2017 pub. 17/12/2018 numac 2018015053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven inzake de toekenning door Belgocontrol van disponibiliteit met wachtgeld en van verlof met wachtgeld voorafgaand aan het pensioen. - Duitse type wet prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018205760 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 73/2018 van 7 juni 2018 Rolnummer 6674 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 4, 3°, van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs, gesteld door het Hof van Cassatie. samengestel type wet prom. 24/02/2016 pub. 17/12/2018 numac 2018015116 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montenegro betreffende de politiesamenwerking, opgesteld te Brussel op 9 december 2010 - Erratum type wet prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018032413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beslissing om de tarieven in evenwicht te brengen in toepassing van artikel 504 - Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen Bij beslissing van 26 juli 2018, genomen in toepassing Het opg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018205995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032466 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2018 type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032501 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 30.000.000 EUR aan de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 13 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en h type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018205632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 november 2018, wordt aan de heer LEDOUX Michel op het einde van de maand november 2018, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van mandaten van inspecteur van luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2019 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018015162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, wordt met ingang van 1 september 2018, Mevr. VOSSEN Béatrice, adviseur in de klasse A3, bevorderd in de klasse A4, in de titel van adviseur-generaal binnen de Algemene Directi type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe om de goedkeuring vast te leggen van de beschermingsplannen en d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018206224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de datum van indiening van de aanvraag om deelname aan de Europese schoolregeling type ministerieel besluit prom. 13/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032509 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018032440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Propaanvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4268 Bij ministerieel besluit van 6 december 2018 wordt een vervoersvergunning voor vervoer van propaan door middel van leidingen verleend aan de NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen voor h Betrokk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032398 bron vlaamse overheid 21 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de V

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018206229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van de bepalingen betreffende de beroepsvaardigheden voor de uitoefening van de activiteiten van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, voetverzorging, masseur/masseuse en dentaaltechnicus type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018206223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017 betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3

decreet

type decreet prom. 30/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015281 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de gebouwenpas

document

type document prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018206188 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap De bezwarencommissie bij gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in de gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith op 20 november 2018 geldig verklaard. type document prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018206197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het glasbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 december 2018, dat in werking treedt op 5 december 2018 wordt de type document prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018014754 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . - Personeel. - Pensioenen Bij beslissing van de raad van bestuur van 19 mei 2017 wordt aan mevrouw Monique PYPE, klerk (rang D1), eervol ontslag u(...) Bij beslissing van type document prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018032518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V)-brandweermannen (basiskader - beroe(...) - Op 09 fe type document prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018015185 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 15 NOVEMBER 2018. - Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. - Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschap - wordt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032514 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Mons » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège »

erratum

type erratum prom. 20/09/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018206226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 juli 2017 tussen de Duitse Gemeenschap en het Waalse Gewest waarbij de Waalse aankoopcomités ertoe gemachtigd worden vermogensverrichtingen uit te voeren voor rekening en in naam van de Duit

beschikking

type beschikking prom. 06/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren houdende erkenning van het specifiek statuut voor het dier

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018015247 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2017, bladzijde 53662, akte nr. 2017/11754, Regel 41, gewijzigd bij erratum van 19 mei 2017, van 12 september 2017 en 6 november 2017, lezen « Assistent type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018032482 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 december 2018, bladzijde 96631, akte nr. 2018/15140, Regel 8, lezen het tabel beneden. 1 VANESSA GEORGIADIS 14 VINCENT type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018205633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg ter vervanging van de heer Michel LEDOU De b

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018015188 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent "**** ****" voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een **** docent die vanaf het academiejaar 2019-2020, 2. Plaats van de type aanwerving prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018015265 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent "**** SOCIALE" voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een **** docent die vanaf het academiejaar 2019-2020, 2. **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018015313 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, is benoemd in de klasse A3 met de titel van hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Luik, mevr. Schenkelaars M., griffier-hoofd van dienst bij de ondernemingsrechtbank Luik; Dit besl Het verzo

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/10/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018205578 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 11 december 2017 betreffende integratie en samenleven in diversiteit type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/06/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018205664 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de opleidingsprogramma's installateur sanitair , carrosseriehersteller (E08/2018), productieoperator chemie (O02/2018), procesmechanicien voor kunststof- en rubbertechnieken (O03/2018), dakdekker (KO2/2018) en a

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018032456 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2018, wordt de heer Tom W.S.A. BOELAERT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij b Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018032400 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2018 wordt de heer VANHOVE Ruben, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij d Overee

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018203976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik, arrondissement Luxemburg Bij beschikking van 26 juni 2018 werd de heer LEDOUX Michel, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg door type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018206030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik, arrondissement Luik Bij beschikking van 26 juni 2018 werd de heer HUART François, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Voorzitter van type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018206031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik, arrondissement Luik Bij beschikking van 26 juli 2017 werd de heer HUART François, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Voorzitter van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018206225 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal Controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18302 Solliciteren kan tot 14/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018206299 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige selectiedeskundigen (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectie-nummer : AFG18291 Solliciteren kan tot 10/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018206327 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG18208 Deze selectie werd afgesloten op 05/12/2018. Er zijn 617 laureaten. De li(...) Er werd ook ee type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018206336 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Budgetdeskundigen (niveau B) voor Veilingheid van de Staat. - Selectienummer: AFG18123 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2018. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2018 numac 2018206233 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch Dossierbeheerders (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18303 Solliciteren kan tot 14/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het se
^