B.S. Index van de publicaties van 18 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting van Richtlijn 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (1) type wet prom. 29/06/2016 pub. 18/12/2018 numac 2018032355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205717 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 98/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6620 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 119,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de plaatsen waar de verwerkingsverantwoordelijke zijn bewakingscamera's kan richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats, de beelden van de bewakingscamera's gedurende drie maanden kan bewaren en toegang in r type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018015131 bron federale overheidsdienst justitie 12 DECEMBER 2018 - Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluit type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018015203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018206393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, aan mevrouw Véronique LENTZ, eervol ontslag verleend uit haar ambt van attaché Mevro

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032507 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 30/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018015245 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanduiding ten tijdelijke titel van de voorzitter van de wetenschappelijke raad van het War Heritage Institute

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018015130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032485 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft flexibele openingstijden en dringende kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participat

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206098 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de vormingsvoorwaarden voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van een openbare huisvestingsmaatschappij

decreet

type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206246 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206245 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen type decreet prom. 14/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032510 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure type decreet prom. 29/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032508 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type decreet prom. 23/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032397 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijzigingen van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type decreet prom. 30/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018015170 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de coördinatie van de waterregelgeving in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot opheffing van de gecoördineerde regelgeving

document

type document prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018206340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 december 2018, dat uitwerking heeft met wordt de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032515 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 13 bij de Beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2016 houdende aanstelling van de voorzitter en de secretaris van de reaffectatiecommissie van de leden van het technis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot overdracht van de personeelsleden van de Regering van de Franse Gemeenschap naar de Waalse Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2006 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor deontologie voor de diensten van de Regering van de Fra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor de bevordering van burgerzin en interculturaliteit bedoeld bij artikel 2 van het decreet van 8 maart 2018 betreffende de bevordering van bur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van instrumentale en vocale opleiding voor zangers-organis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de weddeschalen betreffende sommige ambten van de personeelsleden van het onderwijs

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018015105 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Voorwerp : Afwijking van artikel 68, type beschikking prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018015103 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Voorwerp : Afwijking van artikel 68, type beschikking prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018015101 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003 : "Beboste en vochtige zones van de Mol Voorwerp type beschikking prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018015102 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Voorwerp : Afwijking van artikel 27, type beschikking prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018015104 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Voorwerp : Afwijking van artikel 68,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018206377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de zeevissers. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 december 2018 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018206379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Raadgevend technisch comité voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Ontslag en benoeming van een werkend lid Bij koninklijk besluit van 6 december 2018 dat uitwerking hee - word type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018206375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wordt aan de heer Tom JOOS eervol ontslag verleend uit zijn manda - wordt type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, is de heer VAN HAVERMAET Patrick benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer VAN HOECKE Marc type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, is de heer DA COSTA SENIOR Philip benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer LAMBERT Frank w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, is de heer FREE Michael benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van mevrouw DOCX Rita wiens mandaat h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, is de heer TRUYENS Kristof benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van mevrouw DE CLERCQ Els wiens ma type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, is de heer WAUMAN Kris benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer DE RUYVE

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Michael FREE De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Philip DA COSTA De b type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Kristof TRUYENS type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018015330 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekking In de loop van de maand februari 2019 zal de **** overgaan tot de aanwerving van 1 statutair ambtenaar binnen haar administratie : • 1 statutair **** ****(...) De aanwerving **** type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Patrick VAN HAVE De b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018032490 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van het bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van deskundige voor de cel wedde bij de dienst HR gerechtspersoneel, sectie administratief en financieel beheer te Brus(...) Deze procedu

lijst

type lijst prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Formalis

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018206275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205768 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest ****. 78/2018 van 21 juni 2018 **** 6846 en 6847 In zake : de vorderingen tot schorsing van artikel 12/1, type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018205716 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 95/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6554 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 35 en 111, derde lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, gesteld doo Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018206341 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés business continuity management (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG18143 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2018. Er zijn 3 laureaten(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 18/12/2018 numac 2018206335 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch Tekenaar Autocad (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG18307 Solliciteren kan tot 08/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het sel
^