B.S. Index van de publicaties van 19 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018015225 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 23 november 2018 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (...) Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032315 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbren type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen en van de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018091312 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018040721 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032447 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032446 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage III van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 05/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032499 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2019 type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018015334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Leidingen voor vervoer van gasvormige zuurstof Vervoersvergunning B323-4210 Bij ministerieel besluit van 10 december 2018 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning voor vervoer van gasvormige zuurstof door middel van leidingen B323-420 v

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015149 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorwaarden tot exploitatie van de koelinstallaties

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, de wijziging van diverse bepalingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 en de heffing op directe lijnen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018206247 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de netbeheerders en van het besluit van 16 oktober 2003 betreffende de gasnetbeheerders type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018206317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018206320 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018206319 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018206321 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het vakantiegeld en de eindejaarspremie van de burgemeesters en schepenen type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015324 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » belast wordt met het nemen van saneringsmaatregelen op de locatie "Ateliers Centraux Seraing"

decreet

type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032408 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206168 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 november 2018 in zake S. A., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 november 2018, heeft de familierechtbank van de Rechtban « Sche type bericht prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018015317 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Anton HANSEN, die woonplaats kiest bij Mr. Christiaan LESA Deze za type bericht prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206142 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 november 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 november 2018, heeft de nv « I Die za type bericht prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206294 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 oktober 2018 in zake Thierry Kremer en anderen tegen de Belgische Staat, FOD Justitie en FOD Binnenlandse Zaken, waarvan de expeditie ter griffie va « - Is type bericht prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018015328 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Wegverkeer. - Bericht betreffende de indexering van de retributies verschuldigd door rijscholen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het bestur De aanp type bericht prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206295 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 november 2018 in zake het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Fosses-la-Ville tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de « Assoc « - S type bericht prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018015322 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Patr type bericht prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206322 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 november 2018, is beroep tot v Die za

document

type document prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018015300 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en dringende medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Indiensthouding Bij besluit van 29 november 2018, heeft de Minister van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Tewerkstel Een ber type document prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het bouwbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 november 2018, dat uitwerking heeft met ingang van wordt de he type document prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de steenbakkerij Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 november 2018, dat uitwerking heeft met ingang van wordt de he

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van MNEMA vzw als multidisciplinair centrum betreffende de overdracht van de herinnering, krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking aan twee schoolinrichtingen van het gewoon secundair onderwijs voor de voortzetting van de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de prioritaire studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de prioritaire studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op netoverschrijdend niveau, van de personeelsleden van het gespecialiseerd onderwijs, het gewoo

erratum

type erratum prom. 29/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015316 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2018 tot vaststelling van de structuur van de milieueffectenrapparten behorend bij de uitwerking, wijziging of opheffing van de plannen en verordeningen bedoeld in de Titels II & III van he

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, wordt de heer Dries VAN EECKHOUTTE, auditeur, met ingang van 31 oktober 2018 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 22 november 2018 heeft de heer Dries VA type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, wordt de heer Alexander VAN STEENBERGE, auditeur, met ingang van 31 oktober 2018 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 22 november 2018 heeft de heer Alex type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, wordt de heer Jurgen NEUTS, auditeur, met ingang van 31 oktober 2018 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 22 november 2018 heeft de heer Jurgen NEUTS als type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, wordt Mevr. An VAN DEN BROECK, auditeur, met ingang van 31 oktober 2018 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 22 november 2018 heeft Mevr. An VAN DEN BROE type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, wordt Mevr. Sofie DE DONCKER, auditeur, met ingang van 31 oktober 2018 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 22 november 2018 heeft Mevr. Sofie DE DONCKER type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, wordt Mevr. Iris VERHEVEN, auditeur, met ingang van 31 oktober 2018 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 22 november 2018 heeft Mevr. Iris VERHEVEN als e

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032522 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris systeembeheerder bij het Federaal parket : 1 ; Leid(...) Secretaris dossier b type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032521 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Leidinggevend griffier ingeschakeld in de primaire processen bij het arbeidshof 2. Volgend type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032528 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bi Toelichtin type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032525 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bi Secretaris type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018015353 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten voor de mandaten van magistraat van een arbeidsgerecht, plaatsvervanger-magistraat van een arbeidsgerecht en plaatsvervanger-schuldbemiddelaar van de Franse taalrol van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal besta De type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032527 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de prima Leidinggev type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032524 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processe Secretaris type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032526 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processe Secretaris

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018015320 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 november 2018, is aan Mevr. Vandevelde S., stagiaire in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt; Dit besluit tree Bij konin

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032458 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende regeling van de administratieve en geldelijke situatie van de contractuele personeelsleden van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Ge type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015152 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de administratieve en geldelijke situatie van de personeelsleden van de federale overheidsdiensten, federale instellingen van openbaar nut en openbare instellingen v

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018032441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef I(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206358 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers-Revisoren (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18176 Deze selectie werd afgesloten op 6/12/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd ook ee type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206369 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Elektriciens (niveau C), voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer : ANG18252 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2018. Er zijn 2 laureaten. De li(...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206373 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG18038 Deze selectie werd afgesloten op 3/09/2018. Er zijn 62 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206380 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Beheerders luchtvaartincidenten (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG18138 Solliciteren kan tot 8/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018206382 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Aangestelden van het Bosbeheer bij de Anti-Stroperij Eenheid (niveau C), voor de SPW. - Selectienummer : AFW18009 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2018. Er zijn 15 laureate(...) De lijst is

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/12/2018 numac 2018055517 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Duyk, Jeanne Mevr. Jeanne Duyk, geboren te Brussel op 10 mei 19 Alvorens te b
^