B.S. Index van de publicaties van 20 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018014922 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2018 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en ri type koninklijk besluit prom. 03/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018206296 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de directeur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018015415 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanstelling Bij Koninklijk besluit van 12 december 2018 wordt de heer Pierre Kerkhofs, geboren op 1 juni 1960, aangeduid als houder van de managementfunctie N-1 "Directeur-generaal Leefmilieu", voor een periode van zes jaar, bij de FOD

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso BVBA Kluizendok Tankterminal van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso DeLaval N.V. van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018032434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vrijwillig ontslag Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 juni 2018 wordt Mevr. SOREE Nathalie vrijwillig ontslag verleend uit haar functies van Attaché vanaf 1 juli 2018. Bij ministerieel besluit van het B Bij besluit v type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Imperial Chemical Logistics N.V. van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Rain Carbon BVBA van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso CRI CCB N.V. van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Ashland Specialties Belgium BVBA van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 22/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015109 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de programmatie van een basissubsidie en een subsidie voor inkomenstarief voor bestaande plaatsen gezinsopvang in 2018 type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018015309 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 28 november 2018 wordt de heer André LHOIR, Adviseur A4 bij het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 30 november 2018 eervol ontslag uit haar ambt verleend. type ministerieel besluit prom. 14/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015314 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2019 type ministerieel besluit prom. 06/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015372 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032396 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader opleidingsaccreditatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015336 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende het landbouw- en visserijbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032483 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018070050 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van het project van de lijst van recreatiegebieden die voldoen aan de voorwaarden van artikel D.II.64 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling om in aanmerking te komen voor een bestemming als groen woongeb type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018206316 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot benoeming van de leden van het "Comité de contrôle de l'eau" type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018206315 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie inzake borstkankeropsporing

decreet

type decreet prom. 07/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015301 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032412 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 14 januari 2015 houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018206104 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO type bericht prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018206329 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 november 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 november 2018, is beroep tot v Bij ver type bericht prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018015403 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0045 : Group Nastor BVBA / Nastor NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 10 december 2018, ontving de audite Volgens de

document

type document prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018205747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 november 2018, dat in werking treedt de d worden type document prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018015297 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2019 Art. 6. Recht - Droit -3/4 -1/4 -Kopie - Copie -3/4 -1/4

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter tuivoering van het decreet van 6 september 2018 houdende oprichting van de steunstructuur voor de reïntegratie via het onderwijs voor sociale promotie in gevangenissen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd buitengewoon on type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 304 bijkomende lestijden aan 11 schoolinrichtingen van het gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepass type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking aan vier schoolinrichtingen van het gewoon basisonderwijs voor de voortzetting van de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 141 bijkomende lestijden aan dertien schoolinrichtingen van het gewoon basisonderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepass type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015368 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs

arrest

type arrest prom. 13/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015347 bron federale overheidsdienst financien 13 NOVEMBER 2018 - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de dienst Organisatiebeheersing bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018206432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheers- comité. - Ontslag en benoeming van de werkende leden Bij koninklijk besluit van 14 december 2018 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt - word type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018205913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, is de heer MULS Xavier benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider van het Frans taalstelsel bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018015365 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018, bladzijde 85619, akte nr. 2018/14441, Regel 14, lezen « Assistent administratieve ondersteuning bij de griffie van het arbeidshof Bergen : 2 In het Be type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018015361 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. 1.****. Betrekkingen waarvoor het maximum aantal deelnemers aan de **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018015412 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Secretaris **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de prima **** type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018205912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Xavier MULS. De betro De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018015465 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2018, in werking tredend op 31 augustus 2018 's avonds, is de heer Delvaux S., hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vredegerechten van het arrondissement Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018206426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 december 2018 wordt de heer Loïc LEDOUBLE met ingang van 15 november 2018 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 15 november 2017.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018206383 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A , van Attachés management ondersteuning (m/v/x) voor de Stafdienst Logistiek voor de FOD Financiën. - Selectienummer : BFG17197. - ERRATUM Deze vergelijkende selectie is (...) De select type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018206427 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coordinators Dienst Inspectie (niveau A) voor Rijkdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer : AFG18221 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2018. Er zijn 8 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2018 numac 2018032491 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van deskundige voor de cel wedde bij de dienst HR gerechtspersoneel, sectie administratief en financieel beheer t(...) 1. In de
^