B.S. Index van de publicaties van 21 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen type wet prom. 03/06/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling type wet prom. 14/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206252 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse arbeidsbepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018032496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen in de aardappelverwerkende industrie die onder het Pari type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeversteg type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de continue dien type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de minimumduur v type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018032539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van de mandaten van de ondervoorzitters Bij koninklijk besluit van 12 december 2018, worden de mandaten van type koninklijk besluit prom. 11/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de algemene uurtarieven vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 houdende de vastlegging van de uurtarieven voor bijkomende buitengewone prestaties door of in opdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleai type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018032529 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van facultatieve een subsidie van 1.551.207 EUR aan de gemeente Sint-Gillis in toepassing van bijakte13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, be type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van artikel 14bis van het koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijzing van de artikele type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206385 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Boone C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Turnhout. Het is h Bij konink type koninklijk besluit prom. 14/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018014231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het raamak type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018014649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot toekenning van een sectoral type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Koning Boudewijnstichting type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische co type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206391 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 december 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 1 januari 2019, is aan de heer Vandersteen T., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van not Bij kon type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde personeelsleden van de naamloze vennootschap "Brussels Airport Company" belast met de functie van inspecteur bij de luchthaveninspectie naar het kader van de beveiligingsassistenten van pol type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018032495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende bepaalde leidende ambten bij de politiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van tien leden van de Commissie voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de vergunning van een beheersvennootschap van rechten om haar activiteiten in België uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015483 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de vergunning van een beheersvennootschap van rechten om haar activiteiten in België uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend aan de ambulancediensten voor elke permanentie type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206370 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot indexering van de maximumbedragen voor het herstel van de schade veroorzaakt door een algemene natuurramp aan de roerende goederen voor dagelijks of huiselijk gebruik en aan de vervoersmiddelen voor dagelijks of huiselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 10/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend in geval van interventie van een permanentie van een ambulancedienst, op aanvraag van de aangestelde van het eenvormig oproepstelsel, conf type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206342 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 13 november 2018 wordt de erkenning ingetrokken die aan "LABELEM AG " verleend werd als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 21/12/2018 numac 2018015364 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van de gewestelijke waarborg voor het uitgifteprogramma van thesauriebewijzen van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018032484 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en de subsidiëring van consultatiebureaus en de erkenning van consultatiebureauartsen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018032391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018032487 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 5 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het programmeren type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018032438 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor Volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 betref type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergun type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015432 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

decreet

type decreet prom. 30/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015401 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206422 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 oktober 2018 in zake de procureur des Konings tegen J.B., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 november 2018, heeft de Co « Sche type bericht prom. 13/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018014915 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de type bericht prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206293 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 november 2018, heeft de nv « S Die za type bericht prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206423 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 november 2018 in zake F.V. tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 november 2018, heeft de Rechtban « Sche type bericht prom. 13/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018014913 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van type bericht prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206421 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 oktober 2018 in zake de nv « Charbonnages du Petit Try » tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 ok « 1. type bericht prom. 13/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018014914 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het Koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid type bericht prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018015489 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-18/0046 : INEOS NV / RWE Generation Belgium NV Op 14 december 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmeldin Volgens type bericht prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018015066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht in verband met de aanpassing van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor gebruik van werken, databan Over

document

type document prom. 23/11/2017 pub. 21/12/2018 numac 2018032443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling type document prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018032538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden 2°

erratum

type erratum prom. 29/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206384 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019. - Errata type erratum prom. 30/07/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 13/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015461 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de artikelen 921, 131bis en 212bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van artikel 7 van het Wetboek der successierechten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Ontslagverlening en benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2018 dat in werking treedt op 1 januari 2019: - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van lid van het Beheersc - wordt d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018032540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 december 2018, dat in werking treedt

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018015393 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van coördinator **** en **** voor de hoven en rechtbanken worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: ****(...) Voor bovenvermeld type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018032542 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018, bladzijde 85620, akte nr. 2018/14441, Regel 29, lezen « Assistent dossierbeheer bij de griffie van de politierechtbank Leuven: 2 » i.p.v. « Assi type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206390 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018015431 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018, bladzijde 85623, akte nr. 2018/32139, Regel 5, lezen « Deskundige dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij arbei type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018015520 bron gegevensbeschermingsautoriteit Vacante betrekking In de loop van de maand februari 2019 zal de **** overgaan tot de aanwerving van 1 contractuele medewerker binnen haar administratie : * 1 **** of **** ****(...) De aanwerving **** type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206388 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206389 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206387 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2018, pagina 96301, waarbij de machtiging, verleend aan de heer Jadot P., vrederechter van het kanton Virton, werd hernieuwd om zijn ambt te blijven uitoef type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206386 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 november 2018, is de heer van der Haegen M., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot Officier in de Orde van Léopold II. Hij zal het burger type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206374 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 december 2018, - zijn aangewezen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari o mevr. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018015473 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 november 2018, - die uitwerking hebben sedert 31 oktober 2018 's avonds: -is aan de heer De Ridder M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van h Het is hem v type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018015394 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van een vergelijkende selectie voor werving van coördinatoren **** en **** voor de hoven en rechtbanken . Deze procedure werd afgesloten op 12/12/2018. Er is één laureaat. De lijst van geslaagde(...)

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206346 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206333 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de basisdotatie en de bijkomende dotaties in het kader van de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206345 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 13 december 2016 tot oprichting van een Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206332 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond Nr type lijst prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond Nr.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar In u type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het g In u type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206433 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Opsporingsagenten (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18222 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2018. Er zijn 20. laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206434 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douaniers shift (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18153 Deze selectie werd afgesloten op 12/12/2018. Er zijn 96 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018206392 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 12 november 2018, werd de heer van der Eecken J., emeritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewe

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 21/12/2018 numac 2018015326 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe
^