B.S. Index van de publicaties van 27 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 februari 2018 en in uitvoering van artikel 22, Interpreta type wet prom. 19/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018040776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging, wat de bijdrageplicht betreft, van artikel 15, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type wet prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen type wet prom. 02/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018040778 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ten einde de werking van de Commissie voor vrijstelling te hervormen type wet prom. 13/02/2017 pub. 27/12/2018 numac 2018032076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen, gedaan te Den Haag op 24 april 2014 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015358 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, wordt de heer Joris CASNEUF, Griffier in de Raad van State, gemachtigd om met ingang van 1 april 2018 de secretaris-generaal van de « Association des Conseils d'Eta type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de hervorming van het beginsel van eenheid van loopbaan in de pensioenregeling voor zelfstandigen betreft, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust-en overleving type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015544 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015521 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 25 november 2018 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2018 wordt mevrouw Annelies Somers , geboren op 10 januari 1984, werkleider in proefperiode bij het Algemeen Rijksarchief en(...) Het type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015525 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015356 bron vlaamse overheid Besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfg type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018206259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de werknemer aan zijn nieuwe werkgever worden bezorgd type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 2 december 2018, wordt de heer Geert DEBERSAQUES, Kamervoorzitter in de Raad van State, gemachtigd om met ingang van 1 oktober 2018 het ambt van secretaris-generaal van de « Associat type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015335 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018206484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018014912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakel type koninklijk besluit prom. 11/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018206324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018205215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018205631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vastlegging, voor 2018, van de modaliteiten van fi type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015494 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2019

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018206344 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 4 december 2018 wordt de "Accent Construct AG " voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap. type ministerieel besluit prom. 16/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018040771 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Technisch en Administratief Secretariaat type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018206343 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 29 november 2018 wordt de "Abalone TT Charleroi SPRL " voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap. type ministerieel besluit prom. 11/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten en OCMW's voor het jaar 2018 teneinde de zachte mobiliteit van hun personeelsleden te bevorderen. - ERRATUM

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoo type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen over energie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018206437 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Titel IV van Boek III van Deel III van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie, betreffende de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nu

decreet

type decreet prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015436 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015596 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Sylvie COUVREUR, Gudrun JONKERS en Nicole SAUVILLERS die w Deze z type bericht prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015595 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Filip HANSSENS en de bvba HUIS DE JONGE die woonplaats kie Deze za

document

type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015444 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015442 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018040769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat -kapiteins (hoger kader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V)-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrij(...) - Op 14 ma type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015443 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015441 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015395 bron vlaamse overheid ADR in voege op 1 januari 2019 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen op de weg Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015451 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015454 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015447 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015452 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015453 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015450 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015446 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015445 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015448 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be type document prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015449 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité van 13 december 2018 betreffende een externe overplaatsin Bij be

erratum

type erratum prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015621 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende regeling van de administratieve en geldelijke situatie van de contractuele personeelsleden van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Ge

beschikking

type beschikking prom. 10/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015459 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type beschikking prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032452 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen type beschikking prom. 29/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015061 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018 werden met ingang van 15 november 2018 benoemd : KROONORDE Zilveren Palmen De heer Richard BOSCH, Goé/Gulke; Mevr. Françoise LAMBERT, Meslin-l'Evêque; De he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 6 december 2018 werden met ingang van 15 november 2018 benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Ridder De heer Odo LEIN, Zonnebeke; KROONORDE Gouden Palmen De heer Joaquim MENDES N

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015463 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2476 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur van Culturele en socioculturele Zaken, Sport en Toerisme

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018206331 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 april 2018 betreffende de gezinsbijslagen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015357 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsr

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018206053 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2018 van 18 oktober 2018 Rolnummer 6959 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 747,

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018206278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 20 november 2018 werd de heer VAN DEN BRUEL Antoon, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018206277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Leuven Bij beschikking van 7 december 2018 werd de heer LEEKENS René, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Leuven door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank aan

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018206448 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs van financiën (niveau A) voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën. - Selectienummer : AFG18030 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2018. Er zijn(...) De lijst i type bericht van selor prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018206457 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT architecten (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG18268 Deze selectie werd afgesloten op 13 december 2018. Er zijn geen laureate(...) type bericht van selor prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018206460 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Management Ondersteuners P&O (niveau A3) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : BFG18107 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2018. Er zijn 2 laureaten. De li(...)

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 27/12/2018 numac 2018015557 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe
^