B.S. Index van de publicaties van 28 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/10/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015469 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek type wet prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018206381 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 167/2018 van 29 november 2018 Rolnummer 6751 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 82 van de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie, ingesteld door de vzw « Greenpeace Belgium » Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018205213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie - Brabant type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018205214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel opleidingsrecht type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van enkele koninklijke besluiten met betrekking tot wettelijke metrologie type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018205216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging en de coördinatie van de s type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers. type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende een jaarlijkse steekproefenquête door het Nationaal Instituut voor de Statistiek naar de structuur en de verdeling van de lonen type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp van 9.111.926,88 **** aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015382 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2016 tot benoeming van de leden van de Pedagogische raad van de "Haute Ecole Bruxelles-Brabant" type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018015457 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming. - Burgemeester Gemeente GANSHOREN. - Bij ministerieel besluit van 29 november 2018, wordt de heer Pierre KOMPANY benoemd tot burgemeester van de gemeente Ganshoren. type ministerieel besluit prom. 02/10/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015381 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2017 tot benoeming van de leden van de Maatschappelijke raad van de "Haute Ecole Bruxelles-Brabant" type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018032549 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015383 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040775 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015344 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015471 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige voorzieningen voor personen met een handicap en tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015609 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018032546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015439 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018206439 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 175 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015649 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan vo type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015650 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015651 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015648 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 22/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018206445 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van de statuten van de Aziatische infrastructuurinvesteringsbank

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018015632 bron federale overheidsdienst justitie Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, type bericht prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018206438 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 november 2018 in zake het openbaar ministerie tegen de bvba « deGuytenaer.be », C. D.G., G. V.A. en de nv « Daoust », waarvan de expeditie ter griffi « type bericht prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018206469 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 november 2018 in zake de vzw « Sint-Josefs Vrije Beroepsschool » tegen C.V. en S.C., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 « Sc

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018205801 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 149/2018 van 8 november 2018 Rolnummer 6681 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 122 en 123 van de programmawet van 25 december 2016 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoû

document

type document prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018040764 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 17 december 2018, - is het verzoek tot associatie van de heer De Landtsheer D., notaris ter standplaats Schaarbeek , en van de heer Chaffart F., kandidaat-notaris, om(...) De heer Chaffart F. is aangesteld als type document prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018015414 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Goedkeuring onder voorbehoud van wijzigingen GEMEENTE Sint-Pieters-Woluwe. - Bij besluit van 03/12/2018 is goedgekeurd onder voorbehoud van wijzigingen de beslissing van 23/10/2018 waarbij de waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Sint-Pieters-

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2007 tot bepaling van de gevallen waarin het "Fonds Ecureuil" geldvoorschotten kan toekennen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2018 tot benoeming van de stemgerechtigde leden van de Raad voor de bevordering van burgerzin en interculturaliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 houdende aanwijzing van de leden van het Comité Vrouwen en Wetenschap

arrest

type arrest prom. 13/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015338 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en d type arrest prom. 13/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015337 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 15 juni 2018 van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van

beschikking

type beschikking prom. 15/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018014901 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedra type beschikking prom. 15/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018014902 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit va type beschikking prom. 13/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015462 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018015725 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2018, bladzijde 101915, omtrent de vacante plaats van eerste voorzitter van het arbeidshof te Bergen, dienen in de Franse tekst de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018040763 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 december 2018, - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 april 2019, is de heer Henkes A., eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, aan - waarbij

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018206467 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 december 2018 in zake Koray Kaya tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 decembe « Is a

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018206347 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 maart 2005 houdende vastlegging van de werkwijze van de jury's voor taalexamens en van de organisatie van de examens afgelegd vóór deze examencommissies

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015423 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende de overdracht van personeelsleden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie naar de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040759 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de financiële actoren type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/10/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015397 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van de Diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst v

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018206488 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur Geschillen Coördinator Analisten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: MFG18081 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2018. Er is 1 laureaat. De l(...) type bericht van selor prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018206489 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur Geschillen- Coördinator (niveau A3) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: MNG18088 Deze selectie werd afgesloten op 16 november 2018. Er zi(...)

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018015531 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018015555 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 28/12/2018 numac 2018015529 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe
^