B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2018015545 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu De actualisering van de Initiële Beoordeling, Goede Milieutoestand en Milieudoelen voor de Belgische mariene wateren: verklaring naar aanleiding van de openbare raadpleging Context van de raadpleging Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 Deze verp type wet prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2019010261 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Legitimatiebawijs In uitvoering van de artikelen 9, 4° en 31, tweede lid van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, heeft het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit onderstaand model van h Voor type wet prom. 15/07/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie om er de Deontologische Code voor de openbare mandatarissen in te voegen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2018206054 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 154/2018 van 8 november 2018 Rolnummer 6792 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1, 2 en 46 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaander Het Grond type wet prom. 04/04/2014 pub. 15/01/2019 numac 2018015728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekeringen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 15/01/2019 numac 2019010012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen VII.141, § 2, tweede lid, en VII.145, zesde en zevende lid, van het Wetboek van economisch recht met het oog op de vaststelling van maximale dossierkosten bij een hypothecair krediet met een onr type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2019010188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, wordt de heer Tim Corthaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om het mandaat uit te oefenen van gastdocent aan de Universität Wien voor het vak "The Co type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018040772 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 2018 betreffende de toekenning van subsidies door Enabel en de controle erop type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2019010189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 20 december 2018, wordt de heer Gregory DELANNAY, Hoofdgriffier van de Raad van State, ertoe gemachtigd om gedurende vier dagen in 2019 aan het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 2016 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de "Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer" van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015472 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen en tot wijziging van titel X van het koninklijk besluit van 14 december type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2019040063 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. Katholieke eredienst. - Gent. - Opheffing van plaatsen van kerkbedienaar en van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, in artikel 1, worden de pla Dit bes

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2019010194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij ministerieel besluit van 7 januari 2019, wordt het ministerieel besluit van 4 augustus 2015 waarbij de heer Joris CASNEUF, Griffier in de Raad van State, gemachtigd wordt om met ingang van 1 oktober 2014 d type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 34, baanvak Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 7.230 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 15.435 type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2019040056 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. Anglicaanse eredienst. - Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België Bij ministerieel besluit van 20 december 2018, in artikel 1, wordt de Heer Jack McDONALD, kannunik type ministerieel besluit prom. 19/12/2019 pub. 15/01/2019 numac 2019010212 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010179 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de « Haute Ecole de la Communauté française Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spooraansluiting « INEOS Feluy », die de industriële installaties van INEOS OLIGOMERS verbindt met de spoorlijn nr. 269A, gelegen te Ecaussines, op een afst type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2019010195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij ministerieel besluit van 7 januari 2019, wordt het ministerieel besluit van 4 augustus 2015 waarbij de heer Geert DEBERSAQUES, toen Staatsraad in de Raad van State, gemachtigd wordt om met ingang van 1 jan type ministerieel besluit prom. 20/11/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010053 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 2017 houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010043 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting « INEOS Feluy », die de industriële installaties van INEOS OLIGOMERS verbindt met de spoorlijn nr. 269A, gelegen te Ecaussines, op een afst type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010266 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling en de ondersteuning van de productie en injectie van biomethaan type ministerieel besluit prom. 11/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015681 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 2016 tot uitvoering van artikel 17quinquies van het decreet van 5 december 2013 tot wijziging van de lesroosters in de kwalificatieafdeling van het gewoon secundair onderw type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018032554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2013 houdende aanwijzing van een rekenplichtige voor de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregis type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting « INEOS Feluy », die de industriële installaties van INEOS OLIGOMERS verbindt met de spoorlijn nr. 269A, gelegen te Ecaussines, op een afst type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2018015655 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-3923 Bij ministerieel besluit van 19 december 2018, wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2047 van 25 oktober 1988 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen v type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spooraansluiting « INEOS Feluy », die de industriële installaties van INEOS OLIGOMERS verbindt met de spoorlijn nr. 269A, gelegen te Ecaussines, op een afst type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010042 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spooraansluiting « INEOS Feluy », die de industriële installaties van INEOS OLIGOMERS verbindt met de spoorlijn nr. 269A, gelegen te Ecaussines, op een afst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018040755 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het dierenwelzijn, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018040768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de werforganisatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019200100 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 september 2015 tot aanwijzing van de tien bestuurders bij het psychiatrisch ziekenhuis « Les Marronniers » te Doornik

decreet

type decreet prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het protocol,

document

type document prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2018015426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten - B.I.B.F Aankondiging betreffende de verkiezingen voor het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten Geachte Confrater, In uitvoering van artikelen 11 en 12 v(...) De stemgerechtigd type document prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2019010222 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Gegevensbesbeschermingsautoriteit Reglement van interne orde HOOFDSTUK I. - Directiecomité Afdeling 1. - Werking Artikel 1. De gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, wordt geleid door de voorzitter van de GBA die waakt over(...) In de gevallen type document prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2018206429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de definitie van associatieve en expressieradio's met een cultureel doeleinde of voor permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling, voor de uitzending via analoge radiogolven, van de lijst van radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan onafhankelijke radio's alsook het aantal netwerkradio's, hun theoretische dienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van een globale aanbestedingsprocedure voor de toewijzing van radiofrequenties bestemd voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge en digitale radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling, voor de uitzending via digitale radiogolven, van de lijst van radiofrequenties die kunnen worden gebruikt door onafhankelijke radio's alsook het aantal netwerkradio's, hun theoretische dienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de vijfde beheersovereenkomst van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » voor de jaren 2019 tot en met 2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015680 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de eerste cohort van schoolinrichtingen die een sturingsplan moeten opstellen met als doel het sluiten van een doelstellingenovereenkomst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de validering van de vaardigheden van "Stratenmaker UC1 en UC2" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de validering van de v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de prioritaire oriëntaties voor het jaar 2019 inzake subsidiëring van de organisatie van sportmodules en -programma's ter bevordering en ontwikkeling van sport type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de tweede cohort van schoolinrichtingen die een sturingsplan moeten opstellen met als doel het sluiten van een doelstellingenovereenkomst

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010198 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en de werking van de Permanente Overlegcommissie inzake niet-dringend ziekenvervoe

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2019200135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Ontslag en benoeming van een effectief lid Bij koninklijk besluit van 20 december 2018, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan mevrouw Miranda ULENS eervol ontslag ver - wordt

programmadecreet

type programmadecreet prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010211 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake de regeling van de begroting en van de boekhouding, de begrotingsfondsen, hoger onderwijs en onderzoek, kind, het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, schoolgebouwen, de fin

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 15/01/2019 numac 2018015122 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Académie royale de Médecine de Belgique Samenstelling van het Bestuur voor 2019 Voorzitter : COULIE, Pierre, gewoon hoogleraar van de Université catholique de Louvain, Honnekinberg, 58, 1950 Kraainem Vast Secretaris : FOIDART Jean Eerste ondervoorzit
^