B.S. Index van de publicaties van 21 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200011 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6573 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4, type wet prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200053 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 180/2018 van 6 december 2018 Rolnummer 6995 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 14, type wet prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019010339 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 9 januari 2019, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2018206250 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 168/2018 van 29 november 2018 Rolnummers 6810 en 6870 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 77 en 79 van de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, ingesteld door Mich Het Grondw type wet prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200052 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 179/2018 van 6 december 2018 Rolnummer 6897 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 22/1 en 27 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, gesteld door de Strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, k Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019010134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt met ingang van 1 januari 2019, de heer MERTENS Peter, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur binnen de Algemene Directie Crisiscent type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019010133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt met ingang van 1 januari 2019, de heer VOLCKAERT Jurgen, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur binnen de Algemene Directie Crisisc type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019010135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt met ingang van 1 januari 2019, Mevr. DEPUYDT Leen, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur binnen de Algemene Directie Crisiscentrum type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019040091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 november 2018 wordt Mevr. Els PAELEMAN, financieel deskundige, bevorderd door verhoging in niveau in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrek Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2018206350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt aan de heer ROCKS Wilfrid op het einde van de maand januari 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belangh type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2018206352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt aan de heer VAN DEN STEENE Jean-Marie op het einde van de maand maart 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit he type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019040028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de elektronische middelen die gebruikt mogen worden voor de voordracht van kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, h type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2014012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019040090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 november 2018 wordt de heer Ronny FREDERICKX, administratief deskundige, bevorderd door verhoging in niveau in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in Overee type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019040110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2018 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2014205436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2 type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2014205428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot oprichting type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2014205435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2018206272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 21/01/2019 numac 2019010254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 21/01/2019 numac 2019010255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 21/01/2019 numac 2019010406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2019 type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 21/01/2019 numac 2019010253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010251 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstelling type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019010218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming. - Burgemeester Gemeente SINT-PIETERS-WOLUWE. - Bij ministerieel besluit van 29 november 2018 wordt de heer Benoit CEREXHE benoemd tot burgemeester van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010180 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-bio type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Bassenge, ter hoogte van de kilometerpaal 21.356 type ministerieel besluit prom. 20/11/2018 pub. 21/01/2019 numac 2018206221 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 2015 tot uitvoering van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 11.070 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 11.484

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019200174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019200146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en betreffende de verwijdering van de overblijvende loodaansluitingen op het openbare distributienet van water bestemd voor menselijk verbruik

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019010351 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij type bericht prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019040027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Verkiezingsuitgaven. - Verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 26 mei 2019 Tabel tot bepaling van de toegestane maximumbedra Waals P type bericht prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019010336 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0003: Anders Hedin Invest AB/Andries NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 14 januari 2019, ontving de audi Volgens de

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200142 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 122/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6679 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 117 en 118 van de programmawet van 22 juni 2012, die de artikelen 3 en 75 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het to Het Grond

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019030009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht l type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010287 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010 betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gespecialiseerd secundair onderwijs met type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019030011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998 betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig le type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019030008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast de organisatie van gemeenschappelijke externe proeven be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019030038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het statuut van de leden van het bureau en het college voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 06/11/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019030007 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2018206270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, is mevrouw MAGOTTEAUX Dehlia benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2018206269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, is de heer THIELMANNS André benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2018015323 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 november 2018 wordt Mevr. Myrtille Bakunde, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ing Bij ko

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2018206458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Jean-Marie VAN DEN STEENE De De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2018206351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Duitse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Wi De b type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019030002 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de helft van de mandaten van lid niet-notaris van de Benoemingscommissies voor het notariaat Gelet op de beslissing van de plenaire vergadering van 20 december 2018 dient de Kamer van volksvertegenwoordigers over te ga Voor d type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019010061 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor de helft van de mandaten van lid notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat De Nationale Kamer van notarissen zal, overeenkomstig artikel 38 van de wet van (...) Het betreft de volgende mandaten, telkens voor een

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij type lijst prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond Nr type lijst prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019010304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor de productie van elektriciteit Individuele vergunning Bij ministerieel besluit van 10 januari 2019, wordt een individuele vergunning verleend aan de nv Borealis Kallo voor de bouw van een warmtekrachtkoppelin(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 11/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019200141 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2018

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019010289 bron federale overheidsdienst justitie Vredegerecht van Pelt. - Adreswijziging Het vredegerecht van Pelt is sinds 01/01/2019 gevestigd in de Justitielaan 31, 3910 Pelt

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie: Attachés managementondersteuning (m/v/x). - Selectienummer: BNG18070 Deze selectie werd afgesloten op 16/01/2019. Er zijn (...) type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200204 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie: Attachés managementondersteuning (m/v/x). - Selectienummer: BFG18063 Deze selectie werd afgesloten op 16/01/2019. Er is 1 laure(...) De lijst van type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200203 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten Contract Manager (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19005 Solliciteren kan tot 11/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200202 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Contract Manager (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19004 Solliciteren kan tot 11/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Budget Officer (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: AFG18141 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2019. De li(...) type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de Openbare instellingen van sociale zekerheid. - Selectienummer: ANG19010 Solliciteren kan tot 11/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Budget officer (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: ANG18195 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2019. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200196 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten elektronische vertrouwensdiensten (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18256 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2019. type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200195 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Technische medewerkers energiedossiers (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18307 Solliciteren kan tot 04/02/2019 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratieve deskundige (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG18275 Solliciteren kan tot 04/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200194 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Applicatiebeheerders (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG18283 Solliciteren kan tot 04/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200206 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmederkers Energie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18274 Solliciteren kan tot 04/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het sel

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/01/2019 numac 2019200150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor, naar aanleiding van hun annulatie in de Kruispuntbank van Ondernemingen, werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, Als
^