B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019030001 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type wet prom. 21/03/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019010328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen wat de mogelijkheden om zich te registreren als orgaandonor post mortem betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 18/06/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019010327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanpak van geweld omwille van cultuur, gewoonte, religie, traditie of de zogenaamde "eer", met inbegrip van de genitale verminking. - Duitse vertaling type wet prom. 11/01/2019 pub. 23/01/2019 numac 2019010203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot omzetting van de richtlijn 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktobe type wet prom. 06/01/2019 pub. 23/01/2019 numac 2019010230 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens overeenkomstig Richtlijn 2011/76/EU van het Europees Parlement en de Raad

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2014205431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de bijlage in uitvoering van de collectieve type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019040112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 11/01/2019 pub. 23/01/2019 numac 2019030004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019040117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 7.500 euro aan VZW « Arbeid en Milieu » type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2014205430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de bijlage in uitvoering van de collectieve ar type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019030013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de deontologische code van de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019010326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 21 december 2018 wordt aan de heer Herman Verlinden, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 februari 20 Hij mag type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019040118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van de Conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019030016 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200209 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200211 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 29/06/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200107 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200213 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200212 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200208 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200210 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 03/10/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200215 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200216 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200232 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200214 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 08 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019200239 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2018 wordt de erkenning van type 1 voor de opmaak of de herziening van het gemeentelijk ontwikkelingsplan verleend aan "sprl SEN5", waarvan de maatschappelijke zetel r(...) Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 18/01/2019 pub. 23/01/2019 numac 2019030063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 23/01/2019 numac 2019010407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1, § 1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019010037 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling en beheer van de open standaarden en de technische voorwaarden voor de akten en documenten, voor de mandatendatabank en voor de databank van de leidend ambtenaren van de lokale en de provinciale besturen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019030006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 21/12/2018, werd de NV BEOS erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de ond(...) De erkenning draagt het nummer: type ministerieel besluit prom. 14/01/2019 pub. 23/01/2019 numac 2019010387 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/01/2019 pub. 23/01/2019 numac 2019010312 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2019 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nader

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019010317 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de maximumtarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en de categorieën van personen die in aanmerking komen voor gratis vervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019040108 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitga

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 47 van het Boswetboek betreffende het gebruik van bioafbreekbare oliën in bossen

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019010164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie 18 JANUARI 2019. - Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor de afgi 1. In h

document

type document prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019010390 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Een Ingenieur-coördinator voor de pool Administratieve Gebouwen (rang A2 - graad: eerste ingenieur) voor Brussel Gewestelijke Coördinatie. - Directie Facilities (ref. 400025(...) Er i type document prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019010419 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Coördinator/Coördinatrice van het team Administratief Beheer van het Personeel . - Brussel Gewestelijke Coördinatie. - Directie Human Resources (ref: 400002922) Er is (...) De intrar

erratum

type erratum prom. 22/12/2017 pub. 23/01/2019 numac 2019030042 bron vlaamse overheid Decreet over het lokaal bestuur. - Erratum

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019030046 bron ministerie van landsverdediging Laterale bijzondere werving. - **** **** van een kandidaat-reserveofficier in 2019 1. In 2019 wordt een bijkomende **** georganiseerd voor de laterale bijzondere werving van een kandidaat- reserveofficier voor de **** 2. ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019030043 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 11 januari 2019 : is aan mevr. Vansimpsen W., assistent bij de griffie van het vredegerecht Sint-Truiden, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het gerec Dit besl

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019200284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 15 januari 2019 wordt Mevr. BOERS Noémie, met ingang van 1 oktober Het be type benoemingen prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019200285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 15 januari 2019 wordt Mevr. BRONE Jessica, met ingang va Het be

registratie

type registratie prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019030005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 03/01/2019 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd HEIJRA TRANSPORT BV gelegen DE LUTHER 4 te 5095 AC REUSEL-DE MIERDEN, NEDERLAND geregistreerd als vervoerder van dierl De regi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019010376 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT deskundigen Support en Operationeel beheer (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18265 Deze selectie werd afgesloten op 14/01/2019. Er zijn 2 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019200235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD BOSA: Assistenten boekhouding en begroting (m/v/x). - Selectienummer: BFG18134 Deze selectie werd afgesloten op 14/01/2019 (datu(...) Er zijn 2 laureaten. D type bericht van selor prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019200189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting (niveau C) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG18297 Solliciteren kan tot 13 februari 2019 via www.selor.be De gede(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 23/01/2019 numac 2019200297 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Mobiliteit en Vervoer : Administratief assistenten (m/v/x) - BNG18121 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2018 (datum PV(...) Er zijn 8 laureaten. De
^