B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de politie van de spoorwegen Duitse vertaling type wet prom. 23/05/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019040124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake het leefmilieu. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019040143 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 januari 2019 is machtiging verleend aan mevrouw Mommen, Lies, geboren te ***** op ** ***** ****; en Bij kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019200093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019200092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019040182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 28 januari 2019 wordt de heer Philippe CLAES, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 februari 2019. Hij mag zi type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019030123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 7 november 2018, wordt de heer Roland DUSSART-DESART, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A4 met de titel van adviseur-gener De heer type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2018014130 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de legitimatiekaarten van de magistraten van het openbaar ministerie, de gerechtelijke attachés, de gerechtelijke stagiairs en de leden van het gerechtspersoneel van het openbaar ministerie type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019040178 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,90 % - 22 juni 2029" type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019010711 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4271 Bij ministerieel besluit van 29 januari 2019 wordt een vervoersvergunning voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv Fluxys Belgium voor de aanleg van een ni Betrokken type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010697 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010702 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Examencommissie belast met het uitreiken van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. 25/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019030148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot bepaling voor elke zone van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de bijkomende federale dotatie en betreffende de operationele werking va type ministerieel besluit prom. 30/11/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010666 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen, wat betreft het maximumbedrag van de gevraagde financië type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010698 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de deskundige leden van de Examencommissie belast met het uitreiken van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. 23/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie type ministerieel besluit prom. 25/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019030147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot bepaling van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de federale basisdotatie voor elke hulpverleningszone

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2ZZ-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep « Ruimtelijke Ordening » type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200358 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de instemming van de Regering met de vervreemding van het geheel van de infrastructuren en de uitrusting die deel uitmaken van het distributienet van GASELWEST gelegen op het grondgebied van de gemeenten Celles, type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200363 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een begeleidingscomité voor de luchthaven Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200355 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019200373 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de nominatieve overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" aan het "Caisse publique wallonne d'alloc type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van het mandaat van elektriciteit- en gasdistributienetbeheerder op het grondgebied van de gemeenten Celles, Komen-Waasten, Elzele, Mont-de-l'Enclus aan ORES Assets SCRL ter vervanging van de interc type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200364 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een begeleidingscomité voor de luchthaven Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019200372 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de sociale inspecteurs belast met de controle op de toepassing van de reglementaire bepalingen betreffende het beheers- en betalingsysteem van de gezinsbijslagen

protocol

type protocol prom. 28/11/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010471 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden betreffende het beheer en de financiering van de applicatie voor de financiering van de rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019200472 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Registratierechten. - Bericht betreffende de jaarlijkse verhoudingsgewijze aanpassing van sommige bedragen, vanaf 1 januari 2019, aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen tussen d A. O type bericht prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019200462 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 december 2018 in zake de procureur des Konings tegen D.D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 december 2018, heeft de F « Sche type bericht prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019200187 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 december 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2019, is beroep tot ver Die zaa type bericht prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019010695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Aankondiging van openbaar onderzoek. - Ontwerp van Richtplan van Aanleg `Voormalige Kazernes van Elsene' Het bestuur bevoegd voor territoriale planning deelt mee dat onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek een ontwerp van Richtplan van Aanl Technis type bericht prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019030119 bron federale overheidsdienst financien Bericht. - Publicatie in uitvoering van artikel 5, eerste lid van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen LISTE DES FONDS D'INVESTIS(...)

document

type document prom. 22/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid, houdende de aanstelling van de heer Paul Vanholsbeeck in de uitoefening van het hoger ambt van adjunct-directeur-generaal type document prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019200503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 januari 2019, dat uitwerking heeft met ingan wordt mevro

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019030145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019010665 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 november 2018 wordt Mevr. Brigitte TAMINIAUX, door verhoging in graad, tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: gespecialiseerd - kwalificatiegroep: 2, benoem Bij be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019030144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de werkgroep "Technologie" bedoeld bij de artikelen 25, § 2 en 26, § 2 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010700 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010699 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen

erratum

type erratum prom. 02/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010601 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vaststelling van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten. - Erratum type erratum prom. 26/11/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010703 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap. - Erratum type erratum prom. 12/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019030146 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het Reglement van het Adviescollege van de Hoge raad voor de audiovisuele sector betreffende de toegang tot programma's voor de personen met een zintuiglijke handicap. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019010648 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 80 van 5 december 2018 van BRUGEL betreffende de goedkeuring van de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas, voorgesteld door de distributienetbeheerder elektriciteit en gas SIBELGA Opgesteld op basis van artikel 9 1. Juri type beschikking prom. 31/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019030134 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met: de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, gedaan te Manilla op 7 augustus 2017

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019040022 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2538 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van de grondwapensystemen" de volgende beno In de graad van l

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019010721 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van tweede plaatsvervanger van de Nederlandstalige leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Aangezien de oproep tot kandidaten voor de mandaten van tweede plaatsvervang(...) Het Comité

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 05/02/2019 numac 2019092401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2019
^