B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010560 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de Spoorcodex type wet prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010492 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 9 januari 2019 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, **** **** **** **** type wet prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010763 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 30 januari 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij Bij **** type wet prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010762 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 28 januari 2019, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019030091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vatstellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010297 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel, de magistraten en de gerechtelijke stagiairs en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Verklaring van openbaar nut Bij het koninklijk besluit van 6 januari 2019, wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, Index 235/50200ter, voor de werken in h type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010727 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten en werkingskosten van de Commissie voor nucleaire voorzieningen en haar vast secretariaat type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2018015475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot uitvoering van het raamakkoord type koninklijk besluit prom. 20/01/2018 pub. 06/02/2019 numac 2018015474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot uitvoering van het raamakkoord type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2018206410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2018, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 tot o type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2018206409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019030122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 december 2018, wordt Mevr. Mona KOMBADJIAN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeen type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2018206414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot wijzig type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2018206415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffend type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2018015697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 1973 betreffende de wegvergunningen bedoeld bij de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, voor de sector aardappelen type ministerieel besluit prom. 24/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019030108 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de verkoopwaarde van de met volkswoningen gelijkgestelde woningen voor het jaar 2019 type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010553 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de verlofregeling zoals bedoeld in artikel 120ter van het Strafwetboek type ministerieel besluit prom. 15/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040181 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Château de Walzin", gelegen te Kasteel de Walzinlaan 7/21, 1180 Brussel als hobbykwekerij van katten aan de heer Mihut Florin in toepassing van de wet betreffende de bescherming type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Hôtel Hailie", gelegen te Alsembergse Steenweg 392, 1180 Brussel als kattenpension aan de heer Seressia Ugo in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn de type ministerieel besluit prom. 02/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 15/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040179 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Help Animals", gelegen te Bollinckxstraat 203, 1070 Brussel als kattenpension aan de heer Follacchio Fabrizio in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn d type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 juni 2013 houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010651 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling Bij ministerieel besluit van 15 januari 2019 wordt Mevr. Christine D'Hont tijdelijk aangeduid als van Directeur van de Stafdienst P&O ad interim bij de Federale Overheidsdienst Justitie, met ingang van 1 februari 2019. Deze benoe Overeenkoms

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010612 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor specifieke investeringen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010611 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor externe opleiding type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040141 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan voor de periode 2019-2023 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010725 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010688 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 6, § 2 van de Ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010520 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de vergoedingen van bestuurders en regeringscommissarissen in de Vlaamse publieke sector type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019040122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010595 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master in Diplomacy and Global Governance en de Master in Global Peace, Security and Strategic Studies als nieuwe opleidingen van het Vesalius College type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010596 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding arts en voor de opleiding tandarts type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010606 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Management type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010607 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2ZZ-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010608 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Biochemistry and Biotechnology

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019200419 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de erkenning van de verzekeringsinstellingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010675 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV PAC-MAN en de bvba LUCIANA, die woonplaats kiezen bi Dit bes type bericht prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010705 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hendrik SEGHERS en Dirk VERVAEK, die woonplaats kiezen bij Het bes

document

type document prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019200382 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ergotherapeuten (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18248 Deze selectie werd afgesloten op 24/01/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. E(...) type document prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010717 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp via intraregionale of externe mobiliteit, met of zonder bevordering door verhoging in graad. - Directeur Logistiek A3 NL/FR (m/v/(...) Er is type document prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019200521 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Mobiliteit en Vervoer - Attachés luchtvaartbeveiliging (m/v/x) - BNG18133 : Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten o(...) - Projectbehe type document prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010712 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp via intraregionale of externe mobiliteit, met of zonder bevordering door verhoging in graad. - Hoofd aankoop A2 NL/FR (m/v/x) (...) Het gebru type document prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010716 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp via intraregionale of externe mobiliteit, met of zonder bevordering door verhoging in graad. - Directeur IT A3 NL/FR (m/v/x) E(...) Het gebru type document prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010715 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp via intraregionale of externe mobiliteit, met of zonder bevordering door verhoging in graad. - Directeur Financiën A3 NL/FR (m/v/(...) Er is type document prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010718 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp via intraregionale of externe mobiliteit, met of zonder bevordering door verhoging in graad. - Interne auditeur A2 NL/FR (m/v/x) De in(...)

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040079 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van een huisvestingstoelage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010123 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2542 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "technieken van het grondmaterieel" de volgende benoeming plaats In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010249 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2555 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgen In de graad van M type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019040039 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2552 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van marinewapensystemen" de volgende benoeming In de graad van f type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010160 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2551 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoeming plaats op 26 de In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019040033 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2547 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie-en informatiesystemen" de volgen In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019040032 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2548 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoeming plaats op 26 de In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019040030 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2545 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van luchtwapensystemen" de volgende benoem In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019040029 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2544 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoemingen plaats op 26 dec In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010145 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2550 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoemingen plaats op In de graad van g type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019040031 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2546 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen p In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010650 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2019 wordt Mevr. Florence Vaillant, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Franse taalkader, met inga Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010144 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2549 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "algemene steun" de volgende benoemingen plaats op 26 decembe In de graad van l

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019200435 bron waalse overheidsdienst Commissies voor de instandhouding voor de opvolging van het beheer van de Natura 2000-locaties Oproep tot de kandidaten Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, gewijzigd bij de decreten van 6 december 2001, 22 Die co type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010713 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp via intraregionale of externe mobiliteit, met of zonder bevordering door verhoging in graad. - Hoofd infrastructuur A2 NL/FR (m/v(...) Er is type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019010714 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp via intraregionale of externe mobiliteit, met of zonder bevordering door verhoging in graad. - Preventieadviseur A2 NL/FR (m/v/x)(...) Er is type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019030133 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018, bladzijde 85619, akte nr. 2018/14441, Regel 26, lezen : "Assistent dossierbeheer bij de griffie van het arbeidshof Brussel : 2 &(...) In het Belgisch Sta type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019030106 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018, bladzijde 85620, akte nr. 2018/14441, regel 66, zijn de vacante plaatsen van « Assistent dossierbeheer bij het parket en arbeidsauditoraat Eupen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019040166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 januari 2019, wordt de heer Johan KLYKENS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederla Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019200522 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Administratieve assistent (m/v/x): BFG18115 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 14(...) De lijst van laureaten is

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019040148 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de paritaire technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezi

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 14/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010563 bron ministerie van landsverdediging Huishoudelijk reglement van de Directieraad van het Ministerie van Landsverdediging, vastgelegd door de Directieraad tijdens zijn vergadering van 11 januari 2019 in toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 tot regeling van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019200536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douaniers shift (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18278 Deze selectie werd afgesloten op 25/01/2019. Er zijn 94 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...) type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019200534 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG18244 Solliciteren kan tot 29/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, s(...) Geef het se

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019055523 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** De heer **** ****, geboren te **** op Alvorens te ****

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2019 numac 2019040021 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2539 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "informatievergaring" de volgende benoeming plaats op 26 december In de graad van l
^