B.S. Index van de publicaties van 11 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019010765 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 28 januari 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de beveiligingsagenten van politie, de beveiligingsassistenten van politie en de beveiligingscoördinatoren van politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2018 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 60.500 euro aan de vzw "Feest in het Gebouw" type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019010828 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 wordt de heer Christian Léonard aangeduid als Adjunct Algemeen Directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg voor een nieuw mandaat van zes jaar me(...) type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019010484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019010280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 31/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019200511 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019010279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie type koninklijk besluit prom. 31/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019200512 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019010707 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 11/02/2019 numac 2019010720 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019030104 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019040144 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 21 december 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2018, wordt eervol ontslag uit haar functies van Attaché verleend aan Mevr. **** ****. Bij hetzelfde besluit wordt de type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040211 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in anesthesie-reanimatie type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010803 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 30/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019010809 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van de aanwijzing van de tijdelijke managementfuncties van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040170 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het model van schild van de « vakantiedorpen » type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019200182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019010755 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende de aanstelling van controleartsen en chaperons voor de uitvoering en de begeleiding van dopingcontroles type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010798 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor digitale kunsten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019010486 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010693 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse aanpassingen van de besluiten van de Vlaamse Regering ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkings type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040163 bron vlaamse overheid Besluit Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel MB0-1MHX2OB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JBG2AC-PR naar begrotingsartikel JB0-1JDG2AB-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Bachelor of Business Engineering type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040127 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 16 september 2016 van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vasts type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Bioscience Engineering: Cellular and Genetic Engineering type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010597 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van een personeelslid van het agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het Departement Werk en Sociale Economie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200466 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij besluit van de Waalse Regering van 22 november 2018 dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de steenkoolmijnconcessie van Bois-du-Luc, La Barette en Trivières inget Bij be type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200465 bron waalse overheidsdienst Milieuverenigingen Bij besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018 wordt de vereniging « Graine de vie » voor een duur van zes jaar ingaand op 1 januari 2019 erkend als leefmilieuvereniging in de zin van Boek I van het Milieuwetboek, (...) Bij

decreet

type decreet prom. 18/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040165 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200418 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 januari 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 januari 2019, heeft E.M. beroep Die zaa type bericht prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019040092 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Nelle BONJEAN c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Deze za type bericht prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019040065 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Pascal ETIENNE heeft de nietigverklaring gevorderd Deze za

document

type document prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200318 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Goedkeuringen van de modelen (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG18304 Solliciteren kan tot 11/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200628 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers managementondersteuning - stafdienst van de Gedelegeerd bestuurder (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG19030

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018 betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend technische deskundige Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, wordt Mevr. BO(...) Het beroep tot nietigverkl

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij type lijst prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200525 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De u type lijst prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N type lijst prom. 30/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019010751 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Formalis type lijst prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200634 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Regie der Gebouwen : Bevordering Expert (m/v/x). - Selectienummer : BNG18171 Er zijn 20 laureaten. Deze selectie werd afgesl(...) De lijst van laureaten is

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019010743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019010745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 januari 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport » te Brus

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 31/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040224 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 januari 2019 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 8 maart 2007 houdende de analytische componenten van de algemene boekhou type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 31/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040226 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 januari 2019 inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 31/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040225 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 januari 2019 betreffende de herverdelingen van de uitgavenkredieten en de kredietoverschrijdingen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/07/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040213 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van Brus

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van loboratoria Bij ministerieel besluit van 5 februari 2019 is het laboratorium NV TAUW, Remylaan 4C/3 te 3018 Wijgmaal, technische entiteit L. De Raetlaan 10/1 te 8870 Izegem, erke Groep:

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019200636 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten P&O Training en ontwikkeling (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG18285 Deze selectie(...) Er zijn 5 lau

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 11/02/2019 numac 2019010752 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe
^