B.S. Index van de publicaties van 22 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040391 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de behandeling van vouchers en de bijzondere regelingen voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht vo type wet prom. 25/01/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019200847 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in kosten voor het ambulancevervoer georganiseerd in het kader van de dringende geneeskundige verzorging type wet prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019010969 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 2019 De Federale Ove De aanv type wet prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200577 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 10/2019 van 23 januari 2019 Rolnummer 6775 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 28 april 2017 « tot oprichting van het ' War Heritage Institute ' en houdende integratie van de opdrachten, de middelen Het Grond type wet prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200575 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2019 van 23 januari 2019 Rolnummer: 6699 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingesteld d Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 07/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019010934 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 tot uitvoering van verordening nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de be type koninklijk besluit prom. 07/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019200696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040356 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 3 januari 2012 houdende vaststelling van de vergoeding van de visitatoren die de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen beoordelen type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019010786 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2014 tot instelling van het natuurinrichtingsproject De Liereman type ministerieel besluit prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019010955 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2018 type ministerieel besluit prom. 21/01/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040372 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 18/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019200680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende wijziging en opheffing van verschillende ministeriële besluiten in het kader van de integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden in de Rijksdienst voor sociale zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeit type ministerieel besluit prom. 14/01/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019200803 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 14/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globaal bedrag van 21.187.500 euro ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken in het kader van de Duurzame Wijkcontracten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040314 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie v type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019010865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie en het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanpassing aan het Bes

decreet

type decreet prom. 17/01/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040433 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2280 van het College houdende uitvoering van het decreet van 22 februari 2018 met betrekking tot de organisatie van het niet-dringend ziekenvervoer

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019040388 bron raad van state Bericht. - Werving van magistraten voor het Auditoraat en het **** van de Raad van State en de samenstelling van een **** ****. Met het oog op de samenstelling van een **** van adjunct-auditeur (...) ****. Om tot het ver type bericht prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019040440 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0008: Anders Hedin Invest AB / J-Automotive en Groep Jacobs Op 14 februari 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautorit Volgens

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019010917 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad en franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en de werking van de Permanente Overlegcommissie Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1 Gelet o

document

type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200640 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium : Conservators/restaurators (m/v/x). - Selectienummer BNG18162 Er zijn geen laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200873 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Software Testers (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG18054 Deze selectie werd afgesloten op 16/11/2018. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019010966 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 11 februari 2019, - is het verzoek tot associatie van de heer Morrens S., notaris ter standplaats Bonheiden, van mevr. Coelst A., kandidaat-notaris, en van de heer Somers P., kandidaat-notaris, om de a Mevr. Coe type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200862 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19064 Solliciteren kan tot 8/03/2019 via www.se(...) De gedeta type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200857 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : Informatieveiligheidsconsulenten voor de Interne Informatieveiligheidsdienst (m/v/x). - Selectienummer : BNG18192 De me(...) Sollicitere type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200854 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : Administratief assistenten bij de directie Zeevarenden (m/v/x). - Selectienummer : BNG18184 De medewerkers d(...) Solliciteren kan tot 1 type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200858 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : Attachés experts overheidsopdrachten (m/v/x). - Selectie-nummer : BNG18193 De medewerkers die voldoen aan de deelneming(...) Solliciter type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200868 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Infrastructuurbeheerder (niveau A1), voor de FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA). - Selectienummer : ANG19023 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het select type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200849 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën. - Administratief ondersteuners (m/v/x) voor de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning (BFG17025) Er zijn geen (...) Deze selectie werd af type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200856 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : Attachés teamchefs voor de AD identificatie en controle der aangiften (m/v/x). - Selectienummer : BNG18187 De medewerke(...) Solliciter type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200844 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19075 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het se type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200843 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Stafmedewerkers communicatie (niveau A), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19038 Solliciteren kan tot 8/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het se type document prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200855 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : Attachés experts Front Office (m/v/x). - Selectienummer : BNG18186 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaa(...) Solliciter

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019010854 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van « Polyvalent landbouwagent », van « Installateur verwarming en sanitair », van « Kelner, tafelbediende restaurant, eerste rangkelner, Kok die alleen w type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de indienings- en verantwoordingsprocedure van subsidies en labelen overeenkomsten bedoeld door het decreet van 8 maart 2018 betreffende de bevordering van burgerzin en interculturaliteit

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019010972 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking va De Fede type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019010973 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van de vaste commissie voor de erkenning van Belgische en buitenlandse bemiddelaars, en van lid van de vaste commissie voor de erkenning van opleidingen en de opvolging van de permanente vorming van de Over type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019040394 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten teneinde de Franstalige Benoemingscommissie voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen Ter uitvoering van artikel 512 van het Gerechtelijk Wetboek(...) Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders, ingevoegd bij de wet van 7 type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019010912 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor gerechtelij De op

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019040483 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een bode **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een bode (****/****/**** - niveau ****1). **** betreft een **** functie van 22,8 uur per week. De geselecteerde kandidaat zal ****(...) ****. **** **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019040435 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, is als stagiair benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik, Mevr. Detrixhe C., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Lui Dit bes type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019010965 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2019, dat uitwerking heeft op datum van 27 november 2018, is het aan de heer Adriaens M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antw Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019010967 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, is de heer Bourguignon F., erenotaris ter standplaats Marche-en-Famenne, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200815 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Energy Security Officer (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19053 Solliciteren kan tot 08/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200859 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren horizontale diensten AD Veiligheid & Preventie (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG19062 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De g(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200777 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200848 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën. - Administratief ondersteuners (m/v/x) voor de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning (BNG17025) Er is 1 (...) Deze selectie werd afg

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019040442 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering Bij ministerieel besluit van 15 fébruari 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan European Energy Pooling bvba, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit v

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 18 februari 2019 is het, erkend geworden voor de volgende scope tot Groep: 6 Methode : LE/LEM/7000/A Gebaseerd op : CMA/2/II/ NEN 5896 NEN 5897 type erkenning prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 18 februari 2019 is het laboratorium INFRABEL - Innovation Center, Prinses Elisabethplein 7 te 1030 Brussel, erkend geworden voor de v Groep : 6

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019200845 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT helpdeskmedewerkers (niveau B), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG18291 Solliciteren kan tot 8/03/2019 via www.selor.be De(...) Geef het sel

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 22/02/2019 numac 2019010968 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 24 januari 2019, werd de heer Van Raemdonck A., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen Hof van b
^