B.S. Index van de publicaties van 7 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2018 pub. 07/03/2019 numac 2019040102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten type wet prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid 11 JANUARI 2019. - Wet tot wijziging van de Spoorcodex. - Erratum De wet van 11 januari 2019 tot wijziging van de Spoorcodex, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2019 Annexe à

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A en C, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Mandaat. - Verlenging Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019 wordt, met ingang van 1 januari 2019, de toekenning van de staffunctie van Directeur voor de ondersteunende diensten van het Algemeen Rijksa Het ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 24 februari 2019, wordt de heer Geert DEBERSAQUES, kamervoorzitter in de Raad van State, gemachtigd om van 1 februari 2019 tot en met 30 september 2019 een deeltijdse betrekking van type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 24 februari 2019, wordt Mevrouw Simone GUFFENS, Kamervoorzitter bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 september 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 24 februari 2019 is aan de heer Van Cauwenberg Lodewijk, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit zij Hij m type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019200589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 24 februari 2019 is aan de heer Piet Vanosmael, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit zijn functie Hij ma type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019201051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet; Gelet op Gelet op de voor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011116 bron vlaamse overheid 26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie va DE type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011089 bron vlaamse overheid 26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een aanpassingspremie voor woningen DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE Gelet type ministerieel besluit prom. 22/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011099 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde type ministerieel besluit prom. 22/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 25 april 2018 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ukkel type ministerieel besluit prom. 22/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011098 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministerieel besluit van 8 februari 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Hamels Sarah wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 februari 2019 in de betrekking van Attaché Overee type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019201115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanstelling in een mandaat ad interim Bij ministerieel besluit van 4 maart 2019, wordt de heer Damien DELATOUR, met ingang van 1 mei 2019 ad interim aangesteld in het mandaat van directeur-generaal N-1 bij de Algemene Directie Indiv Een ber type ministerieel besluit prom. 17/01/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011067 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2013 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011032 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministerieel besluit van 8 februari 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw De Clercq Evelien wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2019, in de betrekking van At Overeen type ministerieel besluit prom. 18/01/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2008 tot vaststelling van de regels voor berekening van de transmissieverliezen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019040191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest 31 JANUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor consultancy en voor de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van Gelet op d

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019030174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de lijnen en installaties die nodig zijn om elektriciteit te transporteren en die toebehoren aan de nv Elia, op het openbaar domein te Dilbeek, Asse, Grimbergen, Machelen en Zaven type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019030178 bron vlaamse overheid 25 JANUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20 van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten DE V type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019030175 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunning en subsidiëring van een organisatie die een digitaal platform met zorgaanbod voor personen met een handicap ter beschikking stelt en beheert type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019030172 bron vlaamse overheid 14 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secun Gelet op type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 07/03/2019 numac 2019030171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of

decreet

type decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040574 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019200987 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 januari 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 januari 2019, heeft D.S. ber b. Bij type bericht prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019201038 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 januari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 januari 2019, heeft de Vrederechter van het tweede kanton Kortrijk de « Sche type bericht prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019201040 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 januari 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 januari 2019, is beroep tot b. Bij

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040588 bron ministerie van de franse gemeenschap 7 FEBRUARI 2019. - Bijzonder decreet tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, TITEL

document

type document prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019201043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw. Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 februari 2019, dat uitwerkin wordt de type document prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019201096 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten Economische analyses (niveau A3), voor de FOD Economie, K.M.O. Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18273 Deze selectie werd afgesloten op 15/02/2019. De lijst v(...) type document prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019040594 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 25 februari 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Mevr. Van Driessche Orphee wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 5 december 2018, in de betrekking van Overee

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019200590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor vorming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011091 bron vlaamse overheid 26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 7 en 8 van het ministerieel besluit van 5 september 2017 houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering DE

erratum

type erratum prom. 17/01/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type erratum prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019040592 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2019, 1ste uitgave, bladzijde 18617, betreffende het bevorderingsbesluit van de heer Philippe MAUROY, moet als volgt gelezen worden : Bij koninklijk besluit van 17 type erratum prom. 21/12/2018 pub. 07/03/2019 numac 2019040323 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire commissie geneesheren-ziekenhuizen. - Rechtzetting type erratum prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019040559 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning 21 DECEMBER 2018. - Financiewet voor het begrotingsjaar 2019. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 305 van 31 december 2018, eerste editie, bladzijde 106332, in het artikel 19, tweede lid, worden de woorden « -2.256.042 », « -1.269.774 » en

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019010501 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 december 2018 wordt de heer Wim HERMANS, geboren op 23 augustus 1985, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2018 met als titel attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalige taalkader, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019010500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 december 2018 wordt mevrouw Astrid DE WIN, geboren op 1 december 1991, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2018 met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalige taalkader,

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019200846 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2018 van 8 november 2018 Rolnummer 6640 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld wijst na beraad

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019201093 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Economische analyses (niveau A3), voor de FOD Economie, K.M.O. Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18284 Deze selectie werd afgesloten op 24/02/2019. De li(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011087 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 28 FEBRUARI 2019. - Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijsla Het

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019201046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019201041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief beheerder landbouw (niveau A) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW19003 Solliciteren kan tot 21/03/2019 via www.selor.be De ge(...) Geef het sel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019010499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 december 2018 wordt mevrouw Astrid FORTUIN, geboren op 1 december 1982, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2018 met als titel attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalige taalkader

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/2019 numac 2019011118 bron brussels hoofdstedelijk gewest Intraregionale mobiliteit of externe - Vacature van eerstaanwezend deskundige in de Nederlandstalige taalkader als verantwoordelijke voor de dienst SupCC (Support client and cityzens) De dienst SupCC stelt als doelstellingen :
^