B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019011101 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende ****(...) Bij koninklijk besluit van 1 type wet prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019201054 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137{/2018 van 11 oktober 2018 Rolnummer 6931 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 11 en 26 van de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voo type wet prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019201049 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 138/2018 van 11 oktober 2018 Rolnummer 6932 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 18 van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, zoals gewijzigd bij artikel 19, 1°, van het decreet van he Het Gron type wet prom. 15/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019011062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren type wet prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019040482 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Sectoraal akkoord van 9 januari 2018 ter ondersteuning van het vervangen van microplastics in consumptieproducten Gelet op artikel 6 van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiep Gelet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019010866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van het reglement van de gr type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019040633 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019 wordt de heer Jean-Paul JANSSENS aangewezen als titularis van de managementfunctie N « Voorzitter van het Directiecomité », met klasse 7, voor de duur van zes jaar bij de Federale Overheids Over

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/03/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019040606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter van de Consumentenombudsdienst type ministerieel besluit prom. 04/03/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019040410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de erkenningsvoorwaarden voor de software die door de stemopnemingsbureaus voor de elektronische stemmentelling gebruikt wordt bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, h

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019011086 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de eerste wijziging van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Weststation" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019011085 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de eerste wijziging van het programma van het Stadsvernieuwingscontract "Koningslaan"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019030176 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap, type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/03/2019 numac 2019040398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de startsubsidiëring van de vzw Tersana type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019011041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de gemeenten, vermeld in artikel 85, § 5, eerste lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het kader van de voortgangstoets van 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/03/2019 numac 2019040389 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van Tersana vzw als bodemsaneringsorganisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019040436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de persoonsvolgende financiering van personen met een handicap wat betreft controle- en monitoringsmaatregelen met betrekking tot he type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/03/2019 numac 2019040576 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende de begroting en het financiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Digitale Drukkerij type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019040462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijk project "Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019201060 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019201062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 november 2017 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019201061 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toe

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/03/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019011050 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 672. - De vaststelling van de brugdagen voor 2019 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019040601 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Bericht aan de Dienstverleners in de deeleconomie De wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie heeft het belastingstelsel Voor de be type bericht prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019011165 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek - GSV. - Verordeningsontwerp Omdat tijdens de eerste tien dagen van het openbaar onderzoek dat plaatsvond tussen 18 februari en 19 maart 2019 de bijlagen bij het ontwerp van GSV Het bestuur dat bevoegd is voor stedenbouw

document

type document prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019201169 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Sectieverantwoordelijken A2 voor het laboratorium Luik (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. - Selectienummer : AFG19086 Solliciteren kan tot 1/04/2019 vi(...) De gedeta

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019040596 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Centre hospitalier universitaire de Liège

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019011075 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van Franstalig werkend lid voor de categorie "magistraat" en van Franstalig plaatsvervangend lid voor de categorieën "hoogleraar/docent" en "extern lid" van de Benoemingsco Aangezien de oproep tot kandidate

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019011140 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Brabants T., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 januari 2019 's avonds;

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019201031 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Communicatie en multimedia Expert (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19048 Solliciteren kan tot 28/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het sel type mededeling prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019201167 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers communicatie en bemiddeling (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG18258 Deze selectie werd afgesloten op 26/02/2019. Er zijn 7 laureate(...) De lijst is

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019201075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij type lijst prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019201076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De u

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019010623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning Bij besluit van 29 november 2018 wordt de vergunning voor het organiser Deze ve type vergunning prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019010622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 6 december 2018 wordt de vergunning voor het organise Deze ve type vergunning prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019010625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 21 december 2018 wordt de vergunning voor het organis Deze v type vergunning prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019010619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 19 oktober 2018 wordt de vergunning voor het exploiteren v type vergunning prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019010620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 28 november 2018, wordt de vergunning voor het organiseren van een i Deze v type vergunning prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019010618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 19 november 2018, wordt het besluit van 7 juli 2016 tot De woo type vergunning prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019010621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 6 december 2018 wordt de vergunning voor het organise Deze ve type vergunning prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019010624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 30 oktober 2018, wordt de vergunning voor het organiser type vergunning prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019010616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 14 november 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren Deze v

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019201166 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale pensioendienst Business analysts (werknemerssector) (m/v/x) (BNG19020). Business analysts (overheidssector) (m/v/x) (BNG19021). Attachés ana(...) De medewerkers d

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2018093011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...) type indexcijfers prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2018093012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...) type indexcijfers prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019093001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...) type indexcijfers prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019093002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019055536 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap van ****, **** Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonend Alvorens te **** type bekendmaking prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019055537 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. Erfloze nalatenschap van Gevers, Florent Hendrik Mevr. Gevers, Florent Hendrik, geboren te Antwerpen op 8 novem Alvorens te b type bekendmaking prom. -- pub. 11/03/2019 numac 2019055538 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap van ****, **** **** ****. **** **** ****, geboren te **** **** te
^