B.S. Index van de publicaties van 13 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019201055 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 139/2018 van 11 oktober 2018 Rolnummer 6956 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 5 van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, ingesteld door A Het Grond type wet prom. 18/09/2017 pub. 13/03/2019 numac 2019040504 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040663 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 12°, 17bis, §§ 1, 3 en 8, 17quater, §§ 1, 3., 3 en 8, en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 13/03/2019 numac 2019040503 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbo type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019200697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019200698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2018031469 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019200996 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019201192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een adviseur-generaal arts-inspecteur bij de Dienst voor uitkeringen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019, wordt met ingang van 1 maart 2019, aan d Dokter

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2018 pub. 13/03/2019 numac 2019200997 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de ambtenaar aangesteld door de Minister van Sociale Zaken in de Commissie Sociale Maribel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorga

decreet

type decreet prom. 01/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011142 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht, ondertekend te Brussel op 29 juni 2016 type decreet prom. 01/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011143 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek type decreet prom. 01/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011144 bron vlaamse overheid Decreet houdende goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technis type decreet prom. 01/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011157 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het reglement van 8 oktober 2018 tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 11/07/2018 pub. 13/03/2019 numac 2019040593 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019040644 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guy COLSON, die woonplaats kiest bij Mr. Koenraad MAENHOUT Deze za type bericht prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019201161 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 januari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 februari 2019, heeft de Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Luik, de volgen « Sche type bericht prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019201144 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 januari 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 februari 2019 heeft de « Ordre d Die z type bericht prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019040645 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV PARTIVAST, die woonplaats kiest bij bij Mrs. Stijn V Dit bes type bericht prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019040648 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marc D'HAENE en Charlotte MELIS, die beiden woonplaats kie Deze za type bericht prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019040632 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-19/0010: Groep Wanty/S.R.I.W./Ronveaux/I.C.M. Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 4 maart 2019, ontving de audi Volgens d type bericht prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019040646 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV BNP PARIBAS FORTIS en Liesbeth GOOSSENS, die beiden Deze za type bericht prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019040647 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV MEUBELWEELDE 2000, die woonplaats kiest bij bij Mr. Dit bes

document

type document prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019011155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale Politie. - Aanstelling in een hoger ambt Bij beslissing van de Commissaris-generaal van 4 maart 2019 wordt Mevr. eerste adviseur Dominique VAN RYCKEGHEM, met ingang van 1 april 2019, aangesteld in het hoger ambt van dir(...)

arrest

type arrest prom. 25/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019030199 bron federale pensioendienst Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2019 van de Federale Pensioendienst

beschikking

type beschikking prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen per comfortniveau

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019201191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 27 februari 2019, wordt mevrouw TRIPPAERS Veerle met ingan Het b

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019201140 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 16 januari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 januari 2019, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof v « Is b

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019201221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekernig. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché geneesheer-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt Mevr. MARCH Het b type benoemingen prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019201222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché geneesheer-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt de heer TAS Het be type benoemingen prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019201223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché geneesheer-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt de heer BON Het be

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 13/03/2019 numac 2019055540 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, geboren te Alvorens te ****
^