B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040760 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde ten behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de civiele bescherming het fiscaal vrijgesteld bedrag te verhogen type wet prom. 15/01/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019030127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019010998 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040710 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019091303 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019200827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het pleegouderverlof type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019 type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019200828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de bijkomende weken adoptieverlof, bedoeld in artikel 30ter, § 1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, tussen de twee adoptieouders type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040730 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040692 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van leden van commissies van toezicht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019011088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van de besluiten van de Vlaamse Regering aan de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019011112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen Hof te Walle, Wallemolenstraat en Doorniksesteenweg op het grondgebied van de stad Kortrijk type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019011055 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden, wat betreft de opleiding van het slachthuispersoneel en de functionaris voor het di

decreet

type decreet prom. 21/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040720 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de versteviging van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opvang van jonge kinderen in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 07/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040713 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. 26/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040589 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage A bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 2017 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatieli

document

type document prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019201255 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerscontroleurs (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19076 Solliciteren kan tot 01/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het sel

beschikking

type beschikking prom. 06/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019030196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 191 van de Brusselse Huisvestingscode type beschikking prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019201251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 8 maart 2019, werd de heer ROULLING Christian, plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Brussel, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen o

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019040699 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2019, wordt de heer COUCHEIR Michael, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Econom Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019201218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 28 februari 2019, wordt de heer DECONINCK Hannes, met inga Het b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019201220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 28 februari 2019, wordt de heer CREMMERY Peter, met ingang van 1 j Het be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019201219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 28 februari 2019, wordt mevrouw BAELE Veerle, met ingang van 1 jan Het be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019201216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkende rechter in sociale zaken, als zelfstandige bij de arbeidsrechtbank Luik, ter vervanging van de heer Jean-Claude FRANCOIS De betrokken organisa De voor

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019201198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij type lijst prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019201199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De u

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019040758 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 7 maart 2019 heeft de heer Peter DE ROO de nodige volmacht ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Gambia uit te oefenen, met standplaats te Brugge en consulair rechtsgebied het Vlaams Gewest.

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 18/03/2019 numac 2019201215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Luik. - Beschikking Bij beschikking van 28 november 2018 werd meneer Jean-Claude FRANCOIS, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de rechtbank van Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen om het ambt van p
^