B.S. Index van de publicaties van 19 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019201111 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 39/2019 van 28 februari 2019 Rolnummer 6852 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 23 tot 25 van de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzak Het Grond type wet prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019040754 bron brussels hoofdstedelijk gewest Haven van Brussel Gezien de wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins ; Gezien de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, en de voorhaven, en de aanh De raad va type wet prom. 08/05/2007 pub. 19/03/2019 numac 2019011077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003. - Duitse vertaling type wet prom. 22/07/2018 pub. 19/03/2019 numac 2019040680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging type wet prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019201157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, genomen op grond van artikel 14ter § 1 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de ioniserende stralin

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2018206446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 4 en 40 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers en tot wijziging van het opschrift type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019201042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040779 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019201059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019200911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019200582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019200586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de verhoging van het bedrag van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 11/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019011166 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk bij te dragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040672 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040450 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van het beheerscomité van de DABS type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040631 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 19/03/2019 numac 2019030211 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. - Addendum type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019040757 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 maart 2019 wordt Mevr. GENINAZZI Aquin met ingang van 1 februari 2019 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Adjunct. Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedel Bij besluit v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040767 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regels voor de erkenning en subsidiëring van een partnerorganisatie als Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de ventweg N34 Dokter Eduard Moreauxlaan , op het grondgebied van de stad Oostende

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019201252 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van, enerzijds, artikel 283, tweede lid, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging van een hoofdstuk IX met het opschrift « Erkenning en subsidiëring van mobiele steunregelingen

decreet

type decreet prom. 28/01/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019200853 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, gedaan te Manila op 7 augustus 2017 type decreet prom. 28/01/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019200852 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank en de resolutie, gedaan te Beijing op 29 juni 2015 type decreet prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040678 bron vlaamse overheid Decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewes

document

type document prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019201353 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : ANG18247 Deze selectie werd afgesloten op 04/03/2019. Er zi(...) De lijst is type document prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 maart 2019, dat in werki worden type document prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2019 van de Haven van Brussel

decreet

type decreet prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040739 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019040740 bron brussels hoofdstedelijk gewest Aankondiging van openbaar onderzoek Ontwerp van richtplan van aanleg `Mediapark'. - Erratum In het Belgisch Staatsblad, n° 45 pagina 19848, van 27.02.2019, moeten : na de woorden "van" en (...)

beschikking

type beschikking prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure type beschikking prom. 21/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040459 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der Successierechten met het oog op harmonisatie van de tarieven en gelijkheid van behandeling tussen stichtingen van openbaar nut en erkende vzw's

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019040722 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Attesten type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019040723 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proe Griffie type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019040726 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processe Leidinggev type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019040724 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Leidinggevend secretaris die tevens wordt ingeschakeld in de primaire processe Secretaris type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019040725 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processe Secretaris

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019010617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 21 november 2018 wordt de vergunning voor het organis Deze ve

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019011160 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonde Overeen

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019040630 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 19/03/2019 numac 2019011161 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Ierse High Court heeft o Overe
^