B.S. Index van de publicaties van 20 maart 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019040602 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten en een gewone en een plaatsvervangend secretaris in de raden van bero type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "F type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019040783 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen. - Dossier 235/80891 Bij het koninklijk besluit van 10 maart 2019 wordt de beslissing van het provinciaal College van de provincie Waals Brabant van 10 januari 2019 goedgekeurd, waarbij aan de nv ELIA type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019040603 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit wijziging het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende benoeming van de magistraten-assessoren en de magistraten- plaatsvervangende assessoren in de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019040761 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Einde aanstelling Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019 wordt, met ingang van 1 januari 2019, van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van de heer Geert DE POORTER als directeur-generaal van de Algemene Dire Overeen type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019010342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwa type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 20/03/2019 numac 2019040778 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de Rector en de Eerste vicerector van de Université de Liège type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019011023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afmetingen van de stembiljetten die afgedrukt worden door een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, alsook de vermeldingen erop, bij de gelegenheid van de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement,

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 20/03/2019 numac 2019030191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de inrichtingsnota `Kwetshage - Meetkerkse Moeren'

decreet

type decreet prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019040784 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Sociale samenhang. - Projectoproep met het oof op de erkenning van een onthaalkantoor voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. INLEIDING Brussel ziet zijn rol als toegangspoort tot het Belgisch migratiesysteem voortdurend bev Het Franst type decreet prom. 21/02/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019040744 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de invordering van de schuldvorderingen van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 21/02/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019040714 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 2017 en 20 december 2017 tot wijziging van de reglementaire bepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden type decreet prom. 14/02/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019201258 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Hoofdstuk II van Titel III van Boek II van Deel I van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019201149 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 februari 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 februari 2019, is beroep tot v Die zaa type bericht prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019201163 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 januari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 februari 2019, heeft de Correctionele Rechtbank Luik, afdeling Luik, d « 1. type bericht prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019030237 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Schaarbeek heeft de nietigverklaring gevorderd Dat bes type bericht prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019030248 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De minister van Mobiliteit heeft de nietigverklaring gevor Dat bes type bericht prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019030249 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Nationaal eigenaars- en Mede-eigenaarsSyndicaat c.s Deze be

document

type document prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019201388 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters voor de AA Patrimoniumdocumentatie (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19086 Solliciteren kan tot 15/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het se type document prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019201368 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1) voor FOD Justitie. - Selectienummer : AFG18244 Deze selectie werd afgesloten op 30/01/2019. Er zijn 13 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook(...) Deze lijst is 4 ja type document prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019040799 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Directeur A3 binnen de Directie Coördinatie en procedures bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit. - Franse taalrol Overeenkomstig het In aan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2017 pub. 20/03/2019 numac 2019040777 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 betreffende de pedagogische dossiers van de onderwijsafdelingen en -eenheden van het onderwijs voor sociale prom

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019040762 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. 1.****. Betrekkingen waarvoor het maximum aantal deelnemers aan de **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019040775 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018, bladzijde 85620, akte nr. 2018/14441, Regel 37, lezen : « Assistent dossierbeheer bij de griffie van de politierechtbank Luik, afdeling Luik : 3 In het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019040748 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 februari 2019, uitwerking hebbend met ingang van 31 januari 2019 `s avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Van Brien I., griffier bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel; Bij koni

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019201148 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 januari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 februari 2019, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudi « Is a

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/01/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019201300 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 5 juli 2018 tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 31/01/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019201287 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 februari 2014 tot vaststelling van de nadere regels voor raamovereenkomsten over de subsidiëring van verenigingen en inrichtingen voor personen met een handicap

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019040800 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Eerste attaché deskundige A2 Procedure en juridische ondersteuning binnen de Directie Coördinatie en procedures bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. Ov type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019040801 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Eerste attaché A2 Diensthoofd HRM binnen de Directie Coördinatie en procedures bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. Ov

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019030214 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Assistent Financieel deskundige bij het Departement Beleid Zorginstellingen/Dienst Instellingen voor Personen met een handicap en voor ouderen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsb(...) Overeenko

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019201395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019201267 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wervingsreserve voor Masters (niveau A1), voor de Federale Gezondheidsadministraties. - Selectienummer : ANG19052 Solliciteren kan tot 3/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het se

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019201363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Administratief deskundige Juridische normen en geschillen (niveau B) voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : AFG19067 Solliciteren kan tot 03/04/2019 via www.selor.be De ge(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019201364 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Account Manager (niveau B) voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : AFG19066 Solliciteren kan tot 03/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019201361 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal inspecteurs (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG19081 Solliciteren kan tot 03/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het sel

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019011164 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019011163 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 20/03/2019 numac 2019011162 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe
^