B.S. Index van de publicaties van 22 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2016 pub. 22/03/2019 numac 2019030209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 14/10/2018 pub. 22/03/2019 numac 2019030210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 27/06/2018 pub. 22/03/2019 numac 2019011176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft herstelexamens en -onderzoeken na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen. - Duitse vertaling type wet prom. 10/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040797 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019200677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversb type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt aan mevrouw ROBERT Anne-Marie op het einde van de maand mei 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019200171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de we type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019200165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vastlegging, voor 2018, van de moda type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019200164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 22/03/2019 numac 2019040752 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor ambtenaren om overeenkomstig artikel XV.8 van het Wetboek van economisch recht, te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt aan mevrouw COTTIN Chantal op het einde van de maand juli 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 22/03/2019 numac 2019040750 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het nemen van monsters, zoals voorzien in artikel XV.3, 7° van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019030246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt de heer Carl JANSSENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 2019, wordt aan de heer DOEMER Luc op het einde van de maand augustus 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt aan de heer GIACCHETTO Franco op het einde van de maand juli 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt aan de heer FURNEMONT Serge, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het Arbeidshof van Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt aan de heer BOUSARD Alain, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het Arbeidshof van Be type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2019, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019200768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2017 tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019040605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019 wordt het mandaat van de heer Christian MARIT als korpschef van de lokale politie van de politiezone BRUNAU, met ingang van 6 januari 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt aan mevrouw BLONDEEL Danielle op het einde van de maand juni 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019011231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, wordt met ingang van 1 maart 2019, Mijnheer SPILTOIR Frédéric, ICT-deskundige, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attache, in het Frans taalkader, bij de Stafdienst Infor type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt aan de heer WOLFS Jacques op het einde van de maand april 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belangh type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019011159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening, ter voldoening aan de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringend type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt aan de heer BOUILLE Jean-Pierre op het einde van de maand juli 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt aan de heer BAERT Ronald op het einde van de maand april 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt aan de heer PIERRARD Gilbert op het einde van de maand juli 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belangh

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040681 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de middelen voor de subsidiëring van de aankoop van personenalarmtoestellen in 2019 type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040742 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Nijlen ter hoogte van de kilometerpaal 24.335 type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040743 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Boechout ter hoogte van de kilometerpaal 9.232 type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040673 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit A1/56/86 van 13 juli 2000 voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 3 type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit A1/56/86 van 13 juli 2000 voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 11 type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit A1/56/86 van 13 juli 2000 voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 10 type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit A1/56/86 van 13 juli 2000 voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 8 type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit A1/56/86 van 13 juli 2000 voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 7 type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit A1/56/86 van 13 juli 2000 voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 6 type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit A1/56/86 van 13 juli 2000 voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 5 type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030238 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 70 op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Lommel ter hoogte van de kilometerpaal 14.210 type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit A1/56/86 van 13 juli 2000 voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 4 type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit A1/56/86 van 13 juli 2000 voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 2 type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Mol ter hoogte van de kilometerpaal 5.972 type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Lommel ter hoogte van de kilometerpaal 16.315 type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 77 op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Balen ter hoogte van de kilometerpaal 3.722 type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/1516/19 van 20 juni 2006 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé overweg nr. 72 op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Lommel ter hoogt type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 75 op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Balen ter hoogte van de kilometerpaal 4.976

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 augustus 2008 betreffende het tussenoverlegcomité en de basisoverlegcomités van de Diensten van de Waalse Regering met het oog op de aanpassing ervan aan de organ

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/01/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019030212 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende het inburgeringstraject

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201360 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 februari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 februari 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, « Sche type bericht prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019011190 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Dit bes

document

type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische Directeurs (niveau A3), voor De Haven van Brussel. - Selectienummer : ANB18025 Deze selectie werd afgesloten op 18/03/2019. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201430 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultanten Management Office (niveau A1), voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19082 Solliciteren kan tot 8/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201434 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs psychosociale aspecten (niveau A1), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19072 Solliciteren kan tot 5/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201429 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten digitale innovatie (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19103 Solliciteren kan tot 5/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het se type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201414 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Architecten (niveau A2), voor de FOD Buitenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18258 Solliciteren kan tot 15/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201420 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige "Dessinateurs en Construction" (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG18142 Deze selectie werd afgesloten op 04/03/2019. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201402 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Welzijn op het Werk. - cialisatie Elektriciteit (niveau A2) voor Defensie. - Selectienummer: ANG18277 Solliciteren kan tot 23/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het se type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201418 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Analisten K.M.O.-beleid (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19100 Solliciteren kan tot 05/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201419 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19099 Solliciteren kan tot 08/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201428 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economische analisten (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19098 Solliciteren kan tot 5/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het se type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201401 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Arts inspecteurs (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG19112 Solliciteren kan tot 19/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201392 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19100 Solliciteren kan tot 08/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het se type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201365 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal Controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18302 Deze selectie werd afgesloten op 01/03/2019. Er zijn 42 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019030220 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering, op 11 januari 2019, heeft aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank voor een termijn van drie jaar met ingang van 22 februari 201 - mevr. Jo

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 8 oktober 2018 werd de heer DOEMER Luc, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Luik door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van p type beschikking prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 8 oktober 2018 werd de heer GIACCHETTO Franco, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen o type beschikking prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 8 oktober 2018 werd de heer WOLFS Jacques, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Luik door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt va type beschikking prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 8 oktober 2018 werd de heer BAERT Ronald, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Luik door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019200720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, is mevrouw D'OREYE DE LANTREMANGE Gaëlle benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de hee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Commissie van technici voorzien bij artikel 174 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit 22 februari 2019, worden, aan mevrouw Annie De Kinder, e Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019030255 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van dossierbeheerder voor de weddecel (Nederlandstalig) voor de dienst HR gerechtspersoneel, sectie administratief en financieel beheer te Brussel worden vacant verklaard voo(...) Dossierbehee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019030221 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2019, pagina 21327, waarbij mevr. Jansen S., doctor in de rechten, gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd is

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201296 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 31/01/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201393 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201297 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 2005 houdende aanwijzing van de leden van de reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel en het gesubsidieerd vrij basisonderwijs alsmede van de leden van de r type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2018 pub. 22/03/2019 numac 2019201339 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris bij de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019030247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt Mevr. Cloë OST, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlandse taalk Overee type benoemingen prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019011211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 maart 2019, wordt de heer Maxime VANHENTEN, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019040565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019011184 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beslissing van het Algemeen secretariaat nr. 1/2019 van 16 januari 2019 Betreft: Aaname van de lijst met verwerkingen waarvoor een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling dient te worden uitgevoerd conform artikel 35.4 van de Algemene Verordening Het Alg type vergunning prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019011018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019011080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is de vzw Parrain-Ami te Ottignies om van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 in het gehele land een tombolaoperatie

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201400 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties van overgang naar niveau A1 voor het RSVZ: Inspecteurs 'sociale dumping' (m/f/x). - selectienummer: BNG19024 - Attachés datamining (m/f/x). - Selectienummer: BNG19028 - Attachés rapportage (m/f/x).(...) Sollic type bericht van selor prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201398 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selectie van overgang naar niveau A1 voor het RSVZ: Inspecteurs 'sociale dumping' (m/f/x). - Selectienummer: BFG19031 - Attachés datamining (m/f/x). - Selectienummer: BFG19033 - Attachés rapportage (m/f/x). - Sel(...) Sollic type bericht van selor prom. -- pub. 22/03/2019 numac 2019201403 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de administrateur-generaal voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). - Selectienummer: ANG19706 Solliciteren kan tot en met 05/04/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, (...) Geef het sel

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040620 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat betreft het toezicht
^