B.S. Index van de publicaties van 25 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019040753 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 17 februari 2019 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201056 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 140/2018 van 18 oktober 2018 Rolnummer 6668 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 68 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opz Het Grond type wet prom. 17/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201011 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 132/2018 van 11 oktober 2018 Rolnummer 6684 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019200818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de financiering van de tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019200173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en vorming van r type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019040803 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt Mevr. Nathalie VAN HAMME, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019040802 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt de heer Peter VAN HERCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overee type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019030202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffend type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019040660 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Opening post Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018 wordt te Brazzaville een diplomatiek bureau van België opgericht met als rechtsgebied de Republiek Congo. Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 7 okt Bij ministerieel b type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040703 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit van 10 maart 2019 tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische technische coöperatie" in de vorm van een vennootschap van p type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019011215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 27 februari 2019 wordt de heer Edwin DASSONVILLE aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone HOUILLE-SEMOIS voor een termijn van vijf j type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019011214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 27 februari 2019 wordt de heer Philippe STRATSAERT aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone LERMES voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 25/03/2019 numac 2019011197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040698 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 juli 1999 betreffende de nadere regels voor de overheveling van leden van het personeel van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking naar de naamloze vennootschap van publiek r type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019010997 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2599 van 21 décember 2018: **** Militair Ereteken van 1 **** klasse voor **** wordt verleend aan de volgende **** LANDMACHT **** type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019200657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inning type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019200167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers i type koninklijk besluit prom. 20/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011040 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de professionele evaluatie van de militairen type koninklijk besluit prom. 14/12/2015 pub. 25/03/2019 numac 2019011013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 56 en 58 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van artikelen 36/1 tot 36/11, 56/1 tot 56/6 en 58/1 tot 58/12 in hetzelfde besluit. - Duits type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A en C, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011248 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2019-2029 type ministerieel besluit prom. 05/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040768 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de finan type ministerieel besluit prom. 08/12/2017 pub. 25/03/2019 numac 2019040793 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het L-urencontingent voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Einde mandaat Bij ministerieel besluit van 19 maart 2019 wordt het mandaat van voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van de heer Jan VANTHUYNE, opgeheven met ingang van 1 januari 201 type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040795 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het L-urencontingent voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011036 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 18/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een vertegenwoordiger voor het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Genk als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019011235 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand Aan de dames en heren Procureurs-generaal bij de hoven van beroep, Aan de dames en heren Ambtenaren van de burgerlijke stand van het Rijk, Ik vestig uw aandacht Deze omzendbr

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019011206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wijziging van het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2018. - Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen In het bericht gepubliceerd op 28 november 2018, wo(...) 1° onder pu

document

type document prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201443 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ETL developers (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19095 Solliciteren kan tot 08/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201432 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analysts A1 (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18251 Deze selectie werd afgesloten op 15/03/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldi(...) type document prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201433 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige applicatiebeheerders (niveau B), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG18283 Deze selectie werd afgesloten op 27/02/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201438 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Procurement Officers (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19091 Solliciteren kan tot 08/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201314 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Strategische Vastgoed Analisten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG19063 Solliciteren kan tot 10/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019030250 bron enabel, belgisch ontwikkelingsagentschap Je bent jonger dan 31 en je wil je talent zinvol inzetten? Dan is het Juniorprogramma geknipt voor jou. Het Juniorprogramma wordt georganiseerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. Het biedt jou de kans om één tot twee jaar te gaan Tijde type document prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019011205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) Op 5 oktober 2019 type document prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019011200 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Medewerker/ster voor het administratief beheer van personeelsdossiers . - Brussel Gewestelijke Coördinatie. - Directie Human Resources (ref: 400000759) Er is een betrek(...) De intr

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Luik. - Beschikking Bij beschikking van 8 oktober 2018, werd de heer Claude MACORS, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Luik, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsverva

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201112 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 40/2019 van 28 februari 2019 Rolnummer 7044 In zake : het beroep tot vernietiging van het woord « vernietigde » in artikel 2244,

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019011114 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - laterale bijzondere werving. - **** **** van kandidaat-reserve officieren in 2019 1. In 2019 worden bijkomende **** georganiseerd voor de laterale bijzondere werving en de bijzondere werving van 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019011136 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** **** van een kandidaat reserve onderofficier in 2019 1.In 2019 wordt een bijkomende **** georganiseerd voor de bijzondere werving van een kandidaat- **** voor de **** **** 2. Ins

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019011246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 maart 2019, wordt de heer Charles-Hubert REMICHE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeen type benoemingen prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019040700 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2: Bij ministerieel besluit van 27 februari 2019: Met ingang van 7 januari - Mevr. BIENF

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201439 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële Auditors of IT Auditors (niveau A2) voor de Federale Interne Auditdienst. - Selectienummer : ANG19084 Solliciteren kan tot 08/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het s

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019201109 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 37/2019 van 28 februari 2019 Rolnummer 6806 In zake : het beroep tot vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 7 december 2017 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houden Het Grondw

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 25/03/2019 numac 2019030244 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe
^