B.S. Index van de publicaties van 26 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 26/03/2019 numac 2019040796 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019011247 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 17 maart 2019, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. 20/02/2017 pub. 26/03/2019 numac 2019030216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling type wet prom. 30/03/2018 pub. 26/03/2019 numac 2019040701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het type wet prom. 10/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 26/03/2019 numac 2019030215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de elektronische middelen die gebruikt mogen worden voor de voordracht van kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, h type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijv type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040527 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende de opdrachthouders bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszeker type koninklijk besluit prom. 28/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011093 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019011233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, wordt met ingang van 1 februari 2019, mevrouw BAEYENS Veronique, administratief assistent, bevorderd in de klasse A1, in de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, bij de Bij ko type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019040728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 27 februari 2019 wordt het mandaat van de heer Serge MUYTERS als korpschef van de lokale politie van de politiezone ANTWERPEN voor een termijn van vijf jaar hernie type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019040643 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2648 van 25 februari 2019, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste meester-chef **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019040650 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2649 van 25 februari 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaa type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019010341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot vervang type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de wijziging en de coördinatie van de st type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019040651 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2650 van 25 februari 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019040641 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2646 van 25 februari 2019, wordt aan de heer Rik Vandekinderen, op 1 maart 2019 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de to

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in de artikelen 18 en 22, § 2, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gehouden op 26 mei 2019 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019201390 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2019 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de opleidingsactiviteiten voor de hobbyistenverenigingen in de tuin type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019201451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019201286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 10 en bijlage 2, artikel 5N2, van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen type ministerieel besluit prom. 20/11/2018 pub. 26/03/2019 numac 2019201290 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende indexering van de geco-toelagen type ministerieel besluit prom. 18/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de minister bevoegd voor Energie te vertegenwoordigen bij de uitoefening van de formaliteiten bepaald in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige prod

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019011242 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal van het bestuur Brussel Huisvesting van 18 maart 2019 tot aanduiding van een vervangend leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de ordo Gelet op h

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040764 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het syndicaal werk type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040746 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040763 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de marketing- en de communicatiesupport type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HR-support type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de hernieuwbare energiesystemen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het maatschappelijk werk type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040806 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met het oog op technische aanpassingen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040747 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het Internet of Things

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019201383 bron waalse overheidsdienst Energie Bij besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2019 wordt distributienetbeheerder AIEG voor het in overeenstemming brengen met het verbod op het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van participaties in het kapitaal van de "SA S Bedoelde te type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019201389 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de opleidingsactiviteiten voor de hobbyistenverenigingen in de tuinbouwsector en voor het kleinvee

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019011303 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Deze za

document

type document prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019201453 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten netwerken (niveau A1), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19002 Deze selectie werd afgesloten op 19/03/2019. Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019201454 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Administratief deskundigen (m/v/x). - Selectienummer : BNG17239 Er zijn 43 laureaten. type document prom. 22/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019040447 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 2595 van 21 december 2018 : Wordt bevorderd tot Officier in de **** op datum van 21 juli 2016 : LUCHTMACHT Majoor vlieger **** **** ****. **** majoor vlieger **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019040640 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2645 van 25 februari 2019, wordt aan Mevr. Annie Van Paemel, op 1 april 2019 eervol ontslag uit haar ambt van morele consulent hoofd van dienst verleend, met aanspraak op een rustpensi Zij wor

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies voor de vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld in artikel 145 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetbo

erratum

type erratum prom. 14/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011236 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel om het bijzonder bestemmingsplan nr. 44-40/41 `wijk Mandenmakersstraat' en het onteigeningsplan volledig op te heffen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019011302 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19.03.2019, blz. 27714, akte nr. 2019040757, moet de volgende correctie worden aangebracht: "Openbaar Ambt" toevoegen na "Gewestelijke Overheidsdienst Brussel". Beroep Deze termijn wordt met dertig

arrest

type arrest prom. 21/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

beschikking

type beschikking prom. 14/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019030194 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019011188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2019, wordt de heer Cedric JENART tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 15 maart 2019 heeft de heer Cedric JENART als adjunct-auditeur de eed afgelegd in hand type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019011005 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2641 van 20 februari 2019: De aangestelde onderluitenants kandidaat-reserveofficieren van wie de namen volgen, worden op 1 januari 2019 benoemd in de graad ****. **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019040569 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 2643 van 20 februari 2019: Worden benoemd tot de hogere graad in het reservekader in hun ****, op 2 In de ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019040642 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2647 van 25 februari 2019, wordt mijnheer Olivier Vandorpe, op 1 december 2018, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn an Dit beslu

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019011192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid LIJST DER ERKENDE SPRINGSTOFFEN Randnummer A4-1 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springsto - in randnum type lijst prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid LIJST DER ERKENDE SPRINGSTOFFEN Randnummer B5-2 Slagkoord waarvan het gebruik door de Belgische Dienst der Springstoffen is toegelaten. De lijst die gevoegd is bij het minister - in randnummer type lijst prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid LIJST DER ERKENDE SPRINGSTOFFEN Randnummer B1-3bis De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de spring - in randnumm type lijst prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019201455 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Administratief deskundigen (m/v/x). - Selectienummer : BFG17244 Er zijn 22 laureaten. Deze(...) De lijst van laureaten i

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/03/2019 numac 2019201465 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs havenbeveiliging (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19094 Solliciteren kan tot 12/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel
^