B.S. Index van de publicaties van 27 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019201057 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 163/2018 van 29 november 2018 Rolnummer 6654 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1 van de wet van 2 september 1980 « houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Zwitse Het Gro type wet prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019201058 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 165/2018 van 29 november 2018 Rolnummer 6660 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 3 tot 13 van de wet van 3 juli 1967 « betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor on Het Gron type wet prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur type wet prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019030265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek. - Erratum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019040656 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2653 van 28 februari 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren v Zij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019040667 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2655 van 28 februari 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019040668 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2656 van 28 februari 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaa type koninklijk besluit prom. 21/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011361 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd t type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019011274 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019 wordt op datum van 31 december 2017 's avonds aan de heer Kevin VOLON, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst J type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019040664 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2654 van 28 februari 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019011349 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Orthodoxe Eredienst. - Doornik Erkenning van een plaats van bedienaar Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019 wordt aan een plaats van bedienaar bij de orthodoxe parochie H Dit besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019040670 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2659 van 28 februari 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019201522 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité. - Hernieuwing van het mandaat van sommige plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 29 april 2019, worden hernieuwd voo - de h type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019040669 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Onderwijzend militair personeel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2657 van 28 februari 2019: Wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****. Van Hespen ontslagen uit het ambt van militair repetitor aan de Koninklijke type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019040654 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2652 van 28 februari 2019, wordt aan mevrouw Chantal Ochelen, op 1 maart 2019 eervol ontslag uit haar ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt de toe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019030229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 66 op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Overpelt ter hoogte van de kilometerpaal 20.807 type ministerieel besluit prom. 01/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040674 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de standaard voor de titel van kinderbegeleider schoolgaande kinderen type ministerieel besluit prom. 01/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt type ministerieel besluit prom. 01/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040765 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de standaard voor de titel van fitnessbegeleider type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019201384 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2018, worden de volgende beraadslagingen vernietigd : - de beraadslaging van 17 mei 2018 waarbij het beheerscomité sector A van de "scrl Intercommunale d'Etude et de Gestion - de beraadsla type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019011337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4280 Bij ministerieel besluit van 19 maart 2019 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-2260 van 12 mei 1992 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de n Betrokken type ministerieel besluit prom. 06/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011296 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011291 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 18/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de begeleidingsinstellingen in het kader van de preactiviteitssteun type ministerieel besluit prom. 18/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011217 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de begeleiding en de modaliteiten van de overeenkomst in het kader van de preactiviteitssteun type ministerieel besluit prom. 18/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011332 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit naar aanleiding van de wijzigingen inzake de archeologienota type ministerieel besluit prom. 11/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de erkenning van ondernemingen die in het kader van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen betrokken zijn in de circulaire economie type ministerieel besluit prom. 15/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019201170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019011232 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Verlenging van aanstelling Bij ministerieel besluit 11 maart 2019 wordt de verlenging van de aanstelling van de heer Alfons Boon als voorzitter van het directiecomité a.i. van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning na de leeftijd va Bij he

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 27/03/2019 numac 2019011345 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040785 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011343 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de uitbreiding van het basisondersteunin

decreet

type decreet prom. 25/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019201337 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Aanvullende overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap bij het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap, gedaan te Parijs op 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteit type decreet prom. 14/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen betreffende de werkorganisatie van de onderwijspersoneelsleden en tot toekenning van meer organisatieflexibiliteit aan de Inrichtende machten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011293 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet met betrekking tot de aanschaf van schoolboeken, digitale hulpmiddelen, pedagogische instrumenten en literatuurboeken, binnen de schoolinrichtingen type decreet prom. 25/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019201338 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de erkenning van de Duitse Gebarentaal

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011185 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 671

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019011301 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Lessen heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze za

document

type document prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019201512 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectiedeskundigen (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19116 Solliciteren kan tot 15/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het se type document prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019201490 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sociale inspecteurs (niveau A1) voor de FOD WASO. - Selectienummer : AFG18135 Deze selectie werd afgesloten op 06/12/2018. Er zijn 16 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. 18/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019 type document prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019011167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Formulieren voor de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019 Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Kiesbureaus; Ter kennisgeving : Aan de Dame Aan de Dames

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het Wetenschappelijk Comité van het "Institut de promotion des formations sur l'islam" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan leden van het secretariaat van de Hoge raad voor de audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 25 oktober 2018 betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019201523 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige conversation managers (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MNG19018. - Erratum De publicatieperiode van deze vergelijkende selectie zoals gepubliceerd in het Belgisc(...) Sollicite

arrest

type arrest prom. 20/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011340 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernem

beschikking

type beschikking prom. 14/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019030197 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de Algemene kinderbijslagwet

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019201517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch comité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op haar verzoek aan mevrouw Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019011243 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Beheerder van de gewestelijke archiefdepot voor Brussel Gewestelijke Coördinatie - Archiefdienst (ref. 40002779) Er is een betrekking van klerk (rang D1) behorend tot he(...) De intr type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019011362 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Gelet op het ontslag van het plaatsvervangend lid van de heer David Baele dient de Kamer, overeenkomstig de be Gelet o

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/04/2018 pub. 27/03/2019 numac 2018202757 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 12 APRIL 2018 - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 2 maart 2017 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-072 Bij ministerieel besluit van 1 maart 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Ineos Services Belgium nv, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk beslu

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/03/2019 numac 2019092403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2019
^