B.S. Index van de publicaties van 16 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op type wet prom. 29/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019040875 bron federale overheidsdienst financien Wet tot uitbreiding van de taxshelter naar de gaming-industrie type wet prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2019040884 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; en de ***** kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2019011814 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019, wordt de heer André VITAL, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A 2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verlee De he type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011763 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de referentienummers voor normen inzake de gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het syndicaal verlof type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019040869 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e) en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 16/04/2019 numac 2019040873 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2019040727 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 2597 van 21 december 2018: Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** op datum van 15 november 2018: LANDMACHT **** LUCHTMACHT majoors type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2018 aan het type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2018 aan het type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garageper type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2018 aan het type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2018203889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor sociale toewijding. - Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 2 september 2018. De heer DAMIT Alain, Grand-Leez. De heer GEVA Jean, Grandglise. Bronzen penning Koninklijk besluit van 2 september 201 De heer RATTE Patrice, type koninklijk besluit prom. 03/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011563 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2019040882 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Einde aanduiding Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019 wordt, met ingang van 1 maart 2019, een einde gesteld aan de managementfunctie -2 "Administrateur Informatieverzameling en -uitwisseling", toegekend aan de heer HAR Een beroep tot ni type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2018203890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen : Koninklijk besluit van 2 september 2018. De heer Aelbrecht Georges, Tervuren De heer Allonsius Jean, Grimbergen De heer Ameele Patrick, Oudenburg De heer Angelikopoulos Spiridon, Meise Mevr De heer Balzat Jean, J

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2019040872 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij de centrale diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriele besluiten van 19 maart 2019 bevorderd : - Mevr. Leen DE RYCKE, attaché , door verhoging in kla(...) - Mevr. type ministerieel besluit prom. 04/02/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011704 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidiabel urencontingent gezinszorg, vermeld in artikel 8 en 9/1, en van de ontvankelijkheidscriteria vo type ministerieel besluit prom. 08/02/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, e

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011693 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van betreffende gastanks en -flessen voor blusgassen, verbonden met een automatisch blussysteem, en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011031 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende d type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011691 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201821 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 4bis van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen wat betreft de erkenning van de bijproducten type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201793 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de administratieve straffen in het kader van de bestrijding van de geluidshinder die toe te schrijven is aan de luchtvaartuigen die van de

decreet

type decreet prom. 14/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011789 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen met betrekking tot de ambten van directeur en directrice, andere bevorderingsambten en selectieambten type decreet prom. 25/02/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201688 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeensch

protocol

type protocol prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2019011689 bron federale overheidsdienst financien Onderling overleg. - Noorse gedetacheerde nationale experten werkzaam in België Krachtens Artikel 24 nr. 3 van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Noorwegen, zijn de bevoegde autoriteiten van België en Noorwegen als volgt overeengekomen: Het

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2019011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mobiliteitsindex. - Bericht Onderstaande tabel geeft de evolutie van de mobiliteitsindex en de afgevlakte mobiliteitsindex, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 7 april 2019, ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van a

document

type document prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2019201840 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Deskundigen overheidsopdrachten (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG19135 Solliciteren kan tot 07/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2019201876 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Opvoeders (niveau B) voor de FOD JUSTITIE - Directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. - Selectienummer : ANG19134 Solliciteren kan tot 30/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het se type document prom. 21/12/2018 pub. 16/04/2019 numac 2019011394 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 21/12/2018 pub. 16/04/2019 numac 2019040874 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 21/12/2018 pub. 16/04/2019 numac 2019011329 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2018015411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van - de voorgevel, - de winkel op het gelijkvloers, - de winkel op de tussenverdieping , - het meubilair dat integrerend deel u(...) van het voormalige Maison Hayoit type document prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2019011571 bron studiebeurzen Provinciale Commissie van Studiebeurzenstichtingen in Henegouwen LIJST 2019-2020 De Commissie heeft als doel de weinig bemiddelde studenten te helpen hun studies voort te zetten. De toegekende beurzen komen bij de officiële tegemoetkominge Iedere stich

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2019 numac 2019011762 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 12 december 2018 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : De heer D. T
^