B.S. Index van de publicaties van 18 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019040839 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011889 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 43 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden met betrekking tot het recht op het dragen van eigen kledij type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019030344 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Geetbets. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, in artikel 1, wordt de plaat Dit be type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019030345 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Wetgeving,Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Herent-Winksele. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, wordt de plaats va Dit bes type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011851 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46ter, van het KB/WIB 92, met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019030348 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Wetgeving,Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Herent. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, wordt de plaats van kerkbed Dit be type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019030367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 november 2018, wordt Mevr. Essin FEHMIEVA, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019030368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, wordt Mevr. Tine DELAFONTAINE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, eervol onts Mevr. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019030371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, wordt Mevr. Fabienne DECOCK, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overee type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 18/04/2019 numac 2019011823 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 17 van de wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. Dossier 235/80901 Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 21 maart 2019 verleent een wegvergunning met index 235/80901 aan nv Elia Asset voor het aanleggen en exploiteren van een ondergrondse elektrische verbinding,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019040916 bron vlaamse overheid 29 MAART 2019. - Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties voor 2019 DE type ministerieel besluit prom. 21/03/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019201865 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor de bescherming van biodiversiteit overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2019 betreffende de Raad van het Fonds voor de bescherming van bi

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/04/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011961 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de eerste lezing van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Citroën - Vergote" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/04/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011957 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen op basis van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden om redenen van algemeen nut ten gunste van de gemeente Schaarbeek voor de goederen gelegen Jos

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011730 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 662/6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft het voorschot in de tw type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende invoeging van een hoofdstuk over adviesverlening over nieuwe diensten van de VRT in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011728 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** tot wijziging van het besluit van de **** **** van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het besluit van de **** regering van 6 september 2002 betreffende het geïntegreerd type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011729 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderl type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011731 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat, het modulebewijs en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehore type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van de overgedragen provinciale investeringsmiddelen voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, wat betreft het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011843 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de preventie van bepaalde afvalstoffen en van de openbare netheid type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019201864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Raad van het Fonds voor de bescherming van biodiversiteit

document

type document prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019201915 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19125 Solliciteren kan tot 02/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het sel type document prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019201916 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19126 Solliciteren kan tot 02/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019201879 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administratief beheerders van brandstoffen (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18287 Deze selectie werd afgesloten op 1/04/2019. Er zijn 5 laureat(...) De lijst is type document prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019030347 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Wetgeving,Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Antwerpen . - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019, wordt de plaats (...) Dit beslu

erratum

type erratum prom. 25/11/2018 pub. 18/04/2019 numac 2019011926 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019011946 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 april 2019, worden benoemd tot leden van de Commissie van 1° in

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019201660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige bij het Arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer VERMEEREN Walter De betrokken organisat De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019011807 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : - Wuustwezel : 1 - Ichtegem : 1 (in associatie) - Wanze : 1 (in associatie) De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - R

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019030370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 juni 2018, wordt de heer Pieter-Jan DESIERE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Neder Overeen type benoemingen prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019030369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, wordt de heer Benjamin HERMANS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nede Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019201936 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal managementondersteuning SIOD (niveau A4) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18257 Deze selectie werd afgesloten op(...) De lijst type lijst prom. -- pub. 18/04/2019 numac 2019201934 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs managementondersteuning werknemersstelsel SIOD (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18255 Deze selectie werd afge(...) De lijst
^