B.S. Index van de publicaties van 19 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal type wet prom. 23/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011850 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering type wet prom. 18/06/2018 pub. 19/04/2019 numac 2019011516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011860 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011861 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51 en 52bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019011872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019, wordt met ingang van 1 januari 2019, Mevr. JOLLING Natasja, administratief deskundige, bevorderd in de klasse A1, in de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, bij de Alg type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 03/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011904 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011934 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels en het model van het protocolakkoord ter uitvoering van artikel 41 van de wet op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011951 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019011964 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 10 maart 2019, wordt de heer Rudy Liekens, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag De hee type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011855 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeensch

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011847 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanstelling van de entiteit belast met de aanmaak en de afgifte van unieke identificatiemarkeringen voor verpakkingseenheden van producten op basis van tabak type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Chevron Phillips Chemicals International van de Gouverneur van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011708 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2019 type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011968 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot afwijking van het ministerieel besluit van 13 maart 2019 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 12/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011950 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011979 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 40.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 27/02/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011768 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 augustus 2017 betreffende de aanwijzing van gewestelijke toezichthouders, gewestelijke milieuopsporingsambtenaren en gemachtigde ambtenaren bij het Agentschap voor Natuur en Bos overee type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Chevron Phillips Chemicals Beringen van de Gouverneur van de provincie Limburg. type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Tijdelijke aanstelling in een mandaat Bij ministerieel besluit van 12 april 2019 wordt de heer Jackie VAN DAMME met ingang van 1 mei 2019 tijdelijk aangesteld in het mandaat van directeur bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Een ber type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Tijdelijke aanstelling in een mandaat Bij ministerieel besluit van 12 april 2019 wordt Mevr. Dana DE GROOTE met ingang van 1 juni 2019 tijdelijk aangesteld in het mandaat van directeur bij de Stafdienst Informatie- en Communicatiete Een ber type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201872 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 18 maart 2019, worden de hierna vermelde opleidingscentra erkend als opleidingscentra voor de organisatie van de opleidingen en examens van kandidaten voor de erkenning als EPB-certificeerder voor openbare ge O type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011865 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011866 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 25/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011792 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2019

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011956 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019030258 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en tot versterking van de SVK-werking type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011868 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de erkenning van regelluwe zones voor energie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201867 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het "Collège central de la stratégie et de la prospective" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, So type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011969 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201883 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Wa type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201882 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Beloeil

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201705 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 december 2018, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 februari 2019, heeft de Correctionele Rechtbank Luxemburg, afdeling Ne « Sch type bericht prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201707 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 maart 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 maart 2019, is beroep tot vernietig Die zaa type bericht prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201709 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 maart 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 maart 2019, is beroep tot verniet Die zaa type bericht prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201711 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 maart 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 maart 2019, is beroep tot verniet Die za type bericht prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201703 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 februari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 februari 2019, heeft de Politierechtbank Henegouwen, afdeling Charler « Is type bericht prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019011818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van de bedragen van de bijdrage die de administratieve kosten moet dekken Overeenkomstig artikel 1/1, type bericht prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201790 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO

document

type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201933 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Regionale economische controleurs (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19119 Solliciteren kan tot 03/05/2019 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het se type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201938 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten coördinatie opleidingen (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19139 Solliciteren kan tot 03/05/2019 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het s type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201943 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT Business Anaslysts (niveau A2), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : AFG18262 Deze selectie werd afgesloten op 8/04/2019. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201961 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opvoeders (niveau B), voor de FOD Justicie. - Selectienummer : ANG19134 Solliciteren kan tot 3/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201960 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-analisten Arabisch en Engels (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG19123 Solliciteren kan tot 3/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het se type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201955 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten coördinatie opleidingen (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19139 Solliciteren kan tot 3/05/2019 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het s type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019040913 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 1 maart 2019, heeft mevr. Fiasse M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie ja type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201942 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamleaders (niveau A1), voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer : ANG19124 Solliciteren kan tot 6/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201032 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Elektromechanica in de luchtvaart (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG19079 Solliciteren kan tot 08/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het sel type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201033 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch deskundige - Verificatie, herstelling en kalibratie van elektronische systemen gebruikt in de luchtvaart (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19080 Solliciter(...) De gedeta type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201956 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders van statistische producten (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19138 Solliciteren kan tot 3/05/2019 via www.selor.be De gedeta(...) Geef het se type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201944 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige beheerders van "invertebratencollecties niet-insecten" (niveau B), voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Selectienummer : AFG19129 Solliciteren kan tot 6/05/2019 via www.selor.b(...) De gedetailleerde f type document prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201984 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamleaders (niveau A1) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer: ANG19124 Solliciteren kan tot 03/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het sel

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019040914 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 5 april 2019, bladzijde 35645, van de beschikking van 24 december 2018 houdende de aanwijzing van mevr. Hellebos

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019011898 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaatsen van **** **** niveau **** voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: ****(...) **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019011897 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Resultaat van de vergelijkende selectie voor werving van Coördinatoren facility Niveau B voor de Rechterlijke Orde (selectienummer AFG18280 ). Deze selectie werd afgesloten op 10/04/2019. Er zijn 12 laureaten. (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201704 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 243.695 van 15 februari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 februari 2019, heeft de Raad van State de volgende prejud « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201708 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 243.856 van 28 februari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 maart 2019, heeft de Raad van State de volgende prejudicië « 1.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019040820 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 juni 2018, wordt mevrouw Nicea COLLETTE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201935 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs managementondersteuning zelfstandigenstelsel SIOD , (niveau A3), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG18256 Deze selectie werd (...) De lijst type lijst prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201912 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N type lijst prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201914 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De u type lijst prom. -- pub. 19/04/2019 numac 2019201913 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij

overeenkomst

type overeenkomst prom. 28/11/2018 pub. 19/04/2019 numac 2019011831 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^